Voor­waar­den

Als u zorg van Land van Hor­ne ont­vangt, mag u ver­wach­ten dat de zorg aan een aan­tal voor­waar­den vol­doet. Wij ge­brui­ken de Al­ge­me­ne voor­waar­den voor zorg van bran­che­or­ga­ni­sa­ties Ac­tiz en BTN. We zijn ook lid van Ac­tiz.

Hier­on­der treft u de al­ge­me­ne voor­waar­den aan. De­ze zijn ver­deeld in 'zorg met ver­blijf' en 'zorg zon­der ver­blijf'. Daar­naast vindt u hier on­ze voor­waar­den om­trent het gra­tis wi­fi dat we op en­ke­le plek­ken aan­bie­den.