Con­tact Land van Hor­ne

Neem ge­rust con­tact met ons op

GNeem ge­rust con­tact met ons op. Als u vra­gen hebt over de zorg bij­voor­beeld, of over een van on­ze lo­ca­ties of al­ge­me­ne vra­gen over on­ze or­ga­ni­sa­tie. Wij hel­pen u graag ver­der.

Al­ge­meen te­le­foon­num­mer en e-mail­adres

Voor al­ge­me­ne vra­gen kunt u con­tact op­ne­men met de me­de­wer­kers van ons cen­tra­le in­for­ma­tie­num­mer. Zij zijn be­reik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 20.00 uur via het al­ge­me­ne num­mer T 0900 333 55 55 (voor dit in­for­ma­tie­num­mer be­taalt u uw ge­brui­ke­lij­ke te­le­foon­kos­tenof via het e-mail­adres: in­fo at land­van­hor­ne dot nl dot

Con­tact over zorg

Als u meer wilt we­ten over zorg, dan kunt u con­tact op­ne­men met de cli­ën­ten­ad­vi­seurs van Land van Hor­ne. Zij zijn be­reik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.30 tot 17.00 uur via het al­ge­me­ne num­mer T 0900 333 55 55 (voor dit in­for­ma­tie­num­mer be­taalt u uw ge­brui­ke­lij­ke te­le­foon­kos­ten) of via het e-mail­adres: csd at land­van­hor­ne dot nl.

Voor spoed­zorg is Land van Hor­ne 24 uur per dag be­reik­baar via T 0900 333 55 55.  

Ook kunt u con­tact op­ne­men met de lo­ca­tie van uw keu­ze:

(Woon)zorg­cen­tra

Aan Stad-thoês
Stad 2 | 6035 AV | Os­pel
T (0495) 45 00 68 

Brug­ger­hof
Brug­ger­veld 9 | 6013 SV | Hun­sel
T (0475) 56 23 21

Ee­gels­hoe­ve
Ter Hof­stad­laan 201 | 5711 VG | So­me­ren
T 088 987 20 00
E ee­gels­hoe­ve at land­van­hor­ne dot nl 

Hus­ho­ven
Riet­straat 2 | 6003 PM | Weert
T 088 987 87 36
E re­cep­tie­hus­ho­ven at land­van­hor­ne dot nl

Hier­o­ny­mus
Biest 43 | 6001 AP | Weert
T 088 987 87 70 | F 088 987 67 60
E hier­o­ny­mus at land­van­hor­ne dot nl 

Hor­ne­hoof
Vo­gels­bleek 20 | 6001 BE | Weert
T 088 987 83 16
E re­cep­tie­hor­ne­hoof at land­van­hor­ne dot nl

Kwar­tier­stae­te
Past. Gre­ij­mans­straat 16a | 6039 GG | Stramp­roy
T (0495) 56 16 06

Ma­ri­ën­burght
Graaf­schap Hor­nel­aan 2 | 6021 XL | Bu­del
T 088 987 80 78 | F 088 987 8141
E ma­rien­burght at land­van­hor­ne dot nl

Ma­ris­hof
't Ha­gel­kruis 1a | 6026 BA | Maar­hee­ze
T 088 987 88 60 | F 088 987 67 62
E ma­ris­hof at land­van­hor­ne dot nl

Mar­ti­nus
Vo­gels­bleek 1 | 6001 BE | Weert
T 088 987 85 00 | F 088 987 82 35
E re­cep­tie dot ma at land­van­hor­ne dot nl

Ne­der­ma­ze­hof
Maas­tricht­straat 70 | 6004 VX | Weert
T 0900 333 55 55

Rust in Roy
Frans Stroux­straat 55 | 6039 GJ | Stramp­roy
T 088 987 20 40 | F 088 987 67 64
E rustin­roy at land­van­hor­ne dot nl

St. Char­les
Op De Bos 2 | 6093 NC | Heyt­huy­sen
T 0900 333 55 55
E st dot char­les at land­van­hor­ne dot nl

St. Eli­sa­beth
St. Eli­sa­be­ths­dreef 1 | 6081 NS | Hae­len
T 088 987 88 90 | F 088 987 67 63
E st dot eli­sa­beth at land­van­hor­ne dot nl

St. Jo­seph
Brug­ske 16 | 6031 BL | Ne­der­weert
T 088 987 88 00
E st dot jo­seph at land­van­hor­ne dot nl 

Ver­vers­hof
Kas­teelsin­gel 8 | 6001 EZ | Weert
Post­bus 10063 | 6000 GB | Weert
T 088 987 83 90 | F 088 987 67 59
E ver­vers­hof at land­van­hor­ne dot nl

Zuy­der­borgh
St. Jo­zef­hof 4 | 6006 EN | Weert
T (0495) 45 58 00

Zorg­plein Land van Hor­ne

Be­han­del­cen­trum - Vi­taal Thuis
Vo­gels­bleek 1 | 6001 BE | Weert 
T 088 987 85 00
E vi­taal­thuis at land­van­hor­ne dot nl

Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum
Vo­gels­bleek 1 | 6001 BE | Weert
T 0900 333 55 55
E csd at land­van­hor­ne dot nl

Hun­ting­ton­cen­trum - Po­li­kli­niek en dag­be­han­de­ling
Vo­gels­bleek 1 | 6001 BE | Weert
T 0900 333 55 55
E hun­ting­ton at land­van­hor­ne dot nl

Ove­ri­ge adres­sen

Dien­sten­cen­trum Land van Hor­ne 
(af­de­lin­gen HRM, BIK, PR & com­mu­ni­ca­tie, thuis­zorg ad­mi­ni­stra­tie en pro­ject­lei­ders, fi­nan­ci­ën, fa­ci­li­tai­re za­ken, klan­ten­ser­vi­ce, ICT, OR, CSD, zorg­ver­koop, be­stuurs­se­cre­ta­ri­aat, ma­na­ge­ment en de raad van be­stuur)
Wertha­bou­le­vard 3 | 6001 HZ | Weert
T 0900 333 55 55 

On­der aan de pa­gi­na vindt u de rou­te­be­schrij­ving van het dien­sten­cen­trum.

Scho­lings­lo­kaal Ne­der­weert
St. Jo­sephstraat 8 | 6031 EN | Ne­der­weert
T 0900 333 55 55

Was­se­rij en cen­traal ma­ga­zijn Land van Hor­ne
Moes­dijk 18 | 6004 AX | Weert
T 0900 333 55 55

U kunt ook hier uw be­richt ach­ter­la­ten:

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.