Dis­clai­mer

De voor­waar­den van de­ze dis­clai­mer zijn van toe­pas­sing op de web­si­tes van Stich­ting Land van Hor­ne.

Door de­ze web­si­te te be­zoe­ken en/of de op of via de­ze web­si­te aan­ge­bo­den in­for­ma­tie te ge­brui­ken, ver­klaart u zich ak­koord met de toe­pas­se­lijk­heid van de­ze dis­clai­mer. In ge­val van te­gen­strij­dig­heid tus­sen de voor­waar­den van spe­ci­fie­ke pro­duc­ten en dien­sten be­steld via de­ze web­si­te en de­ze dis­clai­mer, pre­va­le­ren de voor­waar­den van de­ze pro­duc­ten en dien­sten.


Ge­bruik van de LvH-web­si­te

De in­for­ma­tie op de­ze web­si­te is uit­slui­tend be­doeld als al­ge­me­ne in­for­ma­tie. Er kun­nen geen rech­ten aan de in­for­ma­tie op de­ze web­si­te wor­den ont­leend. Hoe­wel Stich­ting Land van Hor­ne zorg­vul­dig­heid in acht neemt bij het sa­men­stel­len en on­der­hou­den van de­ze web­si­te en daar­bij ge­bruik maakt van bron­nen die be­trouw­baar ge­acht wor­den, kan Stich­ting Land van Hor­ne niet in­staan voor de juist­heid, vol­le­dig­heid en ac­tu­a­li­teit van de ge­bo­den in­for­ma­tie. Stich­ting Land van Hor­ne ga­ran­deert even­min dat de web­si­te fout­loos of on­on­der­bro­ken zal func­ti­o­ne­ren. Stich­ting Land van Hor­ne wijst ie­de­re aan­spra­ke­lijk­heid ten aan­zien van de juist­heid, vol­le­dig­heid, ac­tu­a­li­teit van de ge­bo­den in­for­ma­tie en het (on­ge­stoord) ge­bruik van de­ze web­si­te uit­druk­ke­lijk van de hand.

In­for­ma­tie van der­den, pro­duc­ten en dien­sten

Wan­neer Stich­ting Land van Hor­ne links naar web­si­tes van der­den weer­geeft, be­te­kent dit niet dat de op of via de­ze web­si­tes aan­ge­bo­den pro­duc­ten of dien­sten door Stich­ting Land van Hor­ne wor­den aan­be­vo­len. Stich­ting Land van Hor­ne aan­vaardt geen aan­spra­ke­lijk­heid en geen en­ke­le ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de in­houd, het ge­bruik of de be­schik­baar­heid van web­si­tes waar­naar wordt ver­we­zen of die ver­wij­zen naar de­ze web­si­te. Het ge­bruik van der­ge­lij­ke links is voor ei­gen ri­si­co. De in­for­ma­tie op der­ge­lij­ke web­si­tes is door Stich­ting Land van Hor­ne niet na­der be­oor­deeld op juist­heid, re­de­lijk­heid, ac­tu­a­li­teit of vol­le­dig­heid. Ver­zoe­ken tot plaat­sing van links naar web­si­tes van der­den op www.land­van­hor­ne.nl wor­den ge­toetst aan een aan­tal cri­te­ria.

In­for­ma­tie ge­brui­ken

Stich­ting Land van Hor­ne be­houdt zich al­le in­tel­lec­tu­e­le ei­gen­doms­rech­ten en an­de­re rech­ten voor met be­trek­king tot al­le op of via de­ze web­si­te aan­ge­bo­den in­for­ma­tie (waar­on­der al­le tek­sten, gra­fisch ma­te­ri­aal en lo­go's). Het is niet toe­ge­staan in­for­ma­tie op de­ze web­si­te over te ko­pi­ë­ren, te down­lo­a­den of op eni­ger­lei wij­ze open­baar te ma­ken, te ver­sprei­den of te ver­veel­vou­di­gen zon­der voor­af­gaan­de schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van Stich­ting Land van Hor­ne of de recht­ma­ti­ge toe­stem­ming van de recht­heb­ben­de. U mag in­for­ma­tie op de­ze web­si­te wel af­druk­ken en/of down­lo­a­den voor ei­gen per­soon­lijk ge­bruik.

Wij­zi­gin­gen

Stich­ting Land van Hor­ne be­houdt zich het recht voor de op of via de­ze web­si­te aan­ge­bo­den in­for­ma­tie, met in­be­grip van de tekst van de­ze dis­clai­mer, te al­len tij­de te wij­zi­gen zon­der hier­van na­de­re aan­kon­di­ging te doen.

Toe­pas­se­lijk recht

Op de­ze web­si­te en de dis­clai­mer is het Ne­der­lands recht van toe­pas­sing. Al­le ge­schil­len uit hoof­de van of in ver­band met de­ze dis­clai­mer zul­len bij uit­slui­ting wor­den voor­ge­legd aan de be­voeg­de rech­ter in Ne­der­land.

Res­pon­si­ble dis­clo­su­re

Het kan on­ver­hoopt voor­ko­men dat er een zwak­ke plek in een van on­ze sys­te­men zit. Als u een kwets­baar­heid ont­dekt, vra­gen wij u de­ze zo snel mo­ge­lijk te mel­den via in­fo@land­van­hor­ne.nl, zo­dat we de be­no­dig­de maat­re­ge­len kun­nen tref­fen.