Zorg thuis

Per­soon­lij­ke zorg door ge­mo­ti­veerd per­so­neel

Soms hebt u (tij­de­lijk) hulp of zorg no­dig thuis. Land van Hor­ne staat graag voor u klaar. Sa­men met u kij­ken we naar wat uw ge­zin, fa­mi­lie­le­den of vrien­den voor u kun­nen be­te­ke­nen. Vaak kun­nen zij u ge­luk­kig al veel on­der­steu­nen. Als daar­naast ook pro­fes­si­o­ne­le zorg no­dig is, dan kun­nen on­ze me­de­wer­kers de­ze aan­vul­len­de zorg vorm ge­ven.