In­for­ma­tie voor ver­wij­zers en ke­ten­part­ners

Land van Hor­ne: ge­spe­ci­a­li­seerd in ge­ri­a­tri­sche zorg

De Stich­ting Land van Hor­ne kan u on­der­steu­nen bij de be­han­de­ling van uw pa­ti­ënt, bij dia­gnos­tiek en na­zorg. Wij zijn des­kun­dig op het ge­bied van ge­ri­a­tri­sche zorg en on­ze kracht ligt hier­bij in het mul­ti­dis­ci­pli­nair be­han­de­len. We bie­den in­tra­mu­ra­le zorg en be­han­de­ling maar ook (spe­ci­a­lis­ti­sche) thuis­zorg, re­va­li­da­tie (GRZ), eer­ste­lijns be­han­de­ling en dag­be­han­de­ling. On­ze mul­ti­dis­ci­pli­nai­re aan­pak is on­ze kracht.

Con­tact, ver­wij­zen of con­sult

Heb u vra­gen over de in­zet van thuis­zorg of re­va­li­da­tie? Of wilt u een con­sult aan­vra­gen of ver­wij­zen naar een be­han­del­dis­ci­pli­ne? U kunt con­tact op­ne­men met on­ze teams of de ver­wijs­for­mu­lie­ren ge­brui­ken:

Di­gi­taal ver­wij­zen via Zorg­Do­mein

Stich­ting Land van Hor­ne is aan­ge­slo­ten op Zorg­Do­mein. Via Zorg­do­mein kunt u sa­men met uw pa­ti­ënt een keu­ze ma­ken uit ons zorg­aan­bod en een­vou­dig en snel een di­gi­ta­le ver­wij­zing stu­ren. We stre­ven er­naar om het ge­he­le ver­wijs­pro­ces di­gi­taal te la­ten ver­lo­pen via Zorg­Do­mein voor een nog ef­fi­ci­ën­te­re sa­men­wer­king.

Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck, So­me­ren

Wij bie­den zorg en be­han­de­ling in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Leu­dal Cra­nen­don­ck en So­me­ren. Voor on­ze ex­per­ti­se op het ge­bied van Hun­ting­ton heb­ben wij een bo­ven­re­gi­o­na­le func­tie.