Over ons

Ook al hebt u hulp van an­de­ren no­dig: je­zelf kun­nen zijn

Hebt u thuis wat meer hulp no­dig, maar wilt u er ei­gen­lijk niet aan toe­ge­ven of weet u niet goed hoe u dat moet re­ge­len? Is het be­ter als uw va­der of moe­der niet meer al­leen woont, maar vin­den jul­lie ver­hui­zen ei­gen­lijk geen op­tie? Moet u her­stel­len na een ope­ra­tie of na bij­voor­beeld een CVA, en ziet u daar enorm te­gen­op?

We blij­ven het liefst al­les zelf doen

Nie­mand wil in­le­ve­ren, af­han­ke­lijk zijn. Niet wan­neer ons iets over­komt, maar ook niet als we ou­der wor­den: we blij­ven het liefst al­les zelf doen. Soms moe­ten we din­gen (tij­de­lijk) uit han­den ge­ven. Vaak hel­pen uw part­ner, uw kin­de­ren of an­de­re men­sen die dicht­bij staan u waar het kan. Maar soms kan het niet an­ders en is er meer zorg no­dig.

Dan is het goed dat er pro­fes­si­o­ne­le zorg is waar het om men­sen draait, om u. Stich­ting Land van Hor­ne vindt het be­lang­rijk dat u uzelf kunt zijn, ook als u (tij­de­lijk) door een be­per­king, een ziek­te of on­ge­luk de hulp van an­de­ren no­dig hebt. Uzelf zijn be­te­kent le­ven op uw ei­gen ma­nier. Di­ver­si­teit staat hier­bij cen­traal. Want we ver­schil­len al­le­maal van el­kaar. Voor Stich­ting Land van Hor­ne is het de uit­da­ging om u in staat te stel­len om uw le­ven op per­soon­lij­ke wij­ze vorm en in­houd te (blij­ven) ge­ven. Uzelf zijn is dan ook het ma­ken van uw ei­gen keu­zes en het heb­ben van ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­he­den. En na­tuur­lijk uzelf thuis voe­len.

Wat an­de­ren zeg­gen over zorg­in­stel­ling Land van Hor­ne:

"Door jul­lie was dit al­le­maal te dra­gen. Wij heb­ben een TOP team in huis ge­had. Wij gaan jul­lie nooit ver­ge­ten." - Joy­ce Grootel, part­ner van cli­ënt Thuis­zorg

"Ik moet hier weg, maar met pijn in mijn hart. Jul­lie zijn een goed team, pro­beer dat zo te hou­den." - Wiel, re­va­li­dant

"Dank­zij het Vol­le­dig Pak­ket Thuis kan ik zelf­stan­dig blij­ven wo­nen." - Arthur An­ne­garn, cli­ënt Vol­le­dig Pak­ket Thuis

"Ik merk dat mijn zoon hier meer op zijn ge­mak is. Ook voor mij voelt het hier als thuis­ko­men." - Nel­ly, moe­der van Tom die in een spe­ci­a­le groeps­wo­ning voor men­sen met Hun­ting­ton woont

"Ze heb­ben al­tijd een luis­te­rend oor en als je ze iets vraagt krijg je al­tijd een goed ge­fun­deerd ant­woord. Ik ben in het al­ge­meen erg te­vre­den over de zorg en de zorg­ver­le­ners." - Waar­de­ring via Zorg­kaart­Ne­der­land, thuis­zorg cli­ënt

Het ver­haal van Land van Hor­ne: Je­zelf zijn

Wij vin­den dat ie­der mens zich­zelf mag zijn, en zich­zelf moet kun­nen blij­ven, ook als hij of zij door om­stan­dig­he­den op de hulp van an­de­ren is aan­ge­we­zen. Le­ven op je ei­gen ma­nier en je­zelf thuis voe­len. In je ei­gen huis waar me­de­wer­kers van Land van Hor­ne on­der­steu­ning ko­men bren­gen. Of, als dat niet meer kan, in één van on­ze (woon)zorg­cen­tra. Een nieuw thuis.

Om goe­de zorg te kun­nen bie­den, put­ten on­ze zorg­me­de­wer­kers, be­han­de­la­ren, team­lei­ders en di­rec­teu­ren uit hun ei­gen er­va­rin­gen. We stel­len ons (bij­na) da­ge­lijks de­ze en an­de­re vra­gen af:

  • Hoe zou ik wil­len dat mijn moe­der wordt ver­zorgd?
  • Hoe voel­de ik me toen ik af­han­ke­lijk was na een on­ge­luk of ope­ra­tie? Wat vond ik ver­ve­lend, wat vond ik pret­tig?

Zij staan el­ke dag op­nieuw met aan­dacht voor u klaar. De ver­zor­gen­den, er­go­the­ra­peu­ten, psy­cho­lo­gen, fy­si­o­the­ra­peu­ten, ver­pleeg­kun­di­gen, spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de, de me­de­wer­kers van de eet­pun­ten, wel­zijns­coa­ches en de ve­le vrij­wil­li­gers. Dat doen we al sinds 1981 en heb­ben in­mid­dels veel er­va­ring en ook des­kun­dig­heid on­der één dak. Met thuis­zorg, re­va­li­da­tie, be­han­de­ling, ver­zor­gings­hui­zen, eet­pun­ten, ac­ti­vi­tei­ten en han­di­ge ser­vi­ces on­der­steu­nen we men­sen in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, So­me­ren en Cra­nen­don­ck.

 

Tips, in­te­res­san­te bij­een­kom­sten en nieuws van Land van Hor­ne

Wilt u op de hoog­te blij­ven van in­te­res­san­te bij­een­kom­sten over zorg, tips en nieuws? Vul dan uw e-mail­adres hier­on­der in.