Stich­ting Land van Hor­ne

Zorg, wo­nen, be­han­de­ling en ser­vi­ces: bij u thuis of in de buurt

Hebt u, uw part­ner of een fa­mi­lie­lid zorg of hulp no­dig? Wij ge­ven u graag vrij­blij­vend ad­vies en on­der­steu­nen u gra­tis bij het aan­vra­gen van zorg. Met Land van Hor­ne vindt u de best pas­sen­de zorg. Bij u thuis, of in de buurt:

  • Thuis­zorg, (woon)zorg­cen­tra, be­han­de­ling en re­va­li­da­tie, ac­ti­vi­tei­ten en ser­vi­ces
  • In ge­meen­ten So­me­ren, Cra­nen­don­ck, Weert, Ne­der­weert en Leu­dal
  • Con­tact met één or­ga­ni­sa­tie met veel zorg, hulp en ken­nis in huis
  • 35 jaar er­va­ring en des­kun­dig­heid

Neem ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op als u vra­gen hebt.

Uitgelicht nieuws

Meer nieuws
05-07-2018

High tea voor Hor­ne­hoof

Voor een aan­tal be­wo­ners van de groeps­wo­nin­gen van Hor­ne­hoof en de naast­ge­le­gen ap­par­te­men­ten was het feest: zij wer­den 3 ju­li.. Lees meer..

Agenda

Meer agenda

Kinderen voeren musical op

Kinderen basisschool Molenakker voeren musical op voor cliënten zorgcentrum Hieronymus.

Het verhaal van

Linda Janga

Huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger Hier­o­ny­mus in Weert

"Ou­de­ren heb­ben on­ze hulp no­dig, een luis­te­rend oor. Dat merk je. De be­wo­ners fleu­ren op als ze me zien." Lin­da Jan­ga is huis­ka­mer­vrij­wil­li­ger in zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus in Weert.

Lees meer...

Nishada Beljaars

Leer­ling Ver­zor­gen­de IG

"Geen dag is het­zelf­de, ie­der mens is an­ders, het geeft vol­doe­ning en je bent voort­du­rend in de weer." Met de­ze woor­den vat Nis­ha­da Bel­jaars sa­men waar­om zij in de zorg werkt. Ze is twee­de­jaars leer­ling ver­zor­gen­de-IG en gaat één dag in de week naar school en werkt vier da­gen in de zorg.

Lees meer...

Andy Pattinaya

Cli­ënt Thuis­zorg

An­dy Pat­ti­naya uit Weert woont zelf­stan­dig en krijgt el­ke och­tend al om 7 uur me­di­sche zorg, vlak voor­dat hij naar zijn werk gaat. Hij is heel te­vre­den over de zorg en wil ook graag op de fo­to met een van zijn zorg­ver­le­ners, Phil­lie Ver­hoef. "Zij komt drie of vier keer in de week en de an­de­re da­gen ko­men haar col­le­ga's."

Lees meer...

Mw. Kiggen-Stals staat positief in 't leven

Cli­ënt thuis­zorg

Je zou het niet zeg­gen: on­langs vier­de ze haar 80e ver­jaar­dag, sa­men met haar kin­de­ren, klein­kin­de­ren en voor­al haar ach­ter­klein­kin­de­ren. "Een on­ver­ge­te­lij­ke dag!" En dat zegt ze met na­druk.

Lees meer...

Mevrouw Wehrens

Kor­tings­pas­hou­der en deel­neem­ster ac­ti­vi­tei­ten

Me­neer en me­vrouw Wehrens wo­nen in het cen­trum van Weert. Bei­den zijn ze lan­ge tijd ge­pen­si­o­neerd en naar en­thou­si­ast ei­gen zeg­gen ver­ve­len ze zich geen dag. Me­vrouw Wehrens is kor­ting­pas­hou­der van Land van Hor­ne en doet we­ke­lijks mee aan ac­ti­vi­tei­ten in zorg­cen­trum Ver­vers­hof, dat vlak bij haar flat ligt.

 

 

 

Lees meer...

Heer en mevrouw Van der Krift

Me­vrouw be­zoekt de dag­be­han­de­ling Dag­be­han­de­ling St. Mar­ti­nus

Na een her­sen­bloe­ding 7 jaar ge­le­den heeft me­vrouw Van der Krift nog wei­nig spier­kracht aan de lin­ker­zij­de van haar li­chaam. Ook haar denk­ver­mo­gen is wat ach­ter­uit ge­gaan. Ze woont in Weert sa­men met haar man, die 24 uur per dag voor haar zorgt. Drie keer per week gaat ze naar de dag­be­han­de­ling waar ze the­ra­pie krijgt en dag­be­ste­ding. "An­ders red je het niet. Die da­gen zijn ook ont­span­ning voor mij en zij kijkt er naar uit en blijft ac­tief door de be­han­de­ling. Hier­door kun­nen we sa­men thuis blij­ven wo­nen."

Lees meer...

Maria Smeets

Ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

Voor ver­pleeg­kun­di­ge Ma­ria Smeets is het heel dui­de­lijk: in de thuis­zorg is het nooit stan­daard wat je doet. "Je komt tel­kens op nieu­we plek­ken en in nieu­we si­tu­a­ties; ik vind het ge­wel­dig! De uit­da­ging voor mij is om juis­te zorg voor een cli­ënt in te kun­nen zet­ten – die in het be­gin toch aan de ex­tra hulp moet wen­nen. Daar­na zijn ze echt blij als ze zien wat je kunt be­te­ke­nen, en dat de fa­mi­lie min­der be­last is."

Lees meer...

Geesje Segers

Ge­ri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peut Fy­si­o­the­ra­pie - af­de­ling Hun­ting­ton

"De ziek­te van Hun­ting­ton is he­le­maal mijn ding", ver­telt Gees­je Se­gers. Zij is Ge­ri­a­trie­fy­si­o­the­ra­peut en werkt al van­af 2009 met Hun­ting­ton cli­ën­ten.

"Heer­lijk om met de­ze doel­groep te wer­ken. Het team is heel ge­mo­ti­veerd en hoe meer er­va­ring je hebt, hoe be­ter je de men­sen kunt hel­pen en be­ge­lei­den. Vaak is er spra­ke van een ge­drags­ver­an­de­ring en daar moet je be­grip voor heb­ben, zien dat het de ziek­te is en niet de per­soon. Als je ziet wat de mo­ge­lijk­he­den zijn en die zie je als je in je werk groeit, kun je meer be­te­ke­nen voor de cli­ënt en zijn om­ge­ving. Het is heel dank­baar werk en dan wil je het niet meer los­la­ten." Het team voor Hun­ting­ton cli­ën­ten is klein en heel ge­mo­ti­veerd, ook dat spreekt haar aan.

 

Lees meer...