Stich­ting Land van Hor­ne

Zorg, wo­nen, be­han­de­ling en ser­vi­ces: bij u thuis of in de buurt

Volg hier de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen over het co­ro­na­vi­rus
bij Land van Hor­ne: Nieuws Co­ro­na­vi­rus.


Hebt u, uw part­ner of een fa­mi­lie­lid zorg of hulp no­dig? Wij ge­ven u graag vrij­blij­vend ad­vies en on­der­steu­nen u gra­tis bij het aan­vra­gen van zorg. Met Land van Hor­ne vindt u de best pas­sen­de zorg. Bij u thuis, of in de buurt:

  • Thuis­zorg, (woon)zorg­cen­tra, be­han­de­ling en re­va­li­da­tie, ac­ti­vi­tei­ten en ser­vi­ces
  • In ge­meen­ten So­me­ren, Cra­nen­don­ck, Weert, Ne­der­weert en Leu­dal
  • Con­tact met één or­ga­ni­sa­tie met veel zorg, hulp en ken­nis in huis
  • 35 jaar er­va­ring en des­kun­dig­heid

Neem ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op als u vra­gen hebt.

Uitgelicht nieuws

Meer nieuws
07-08-2022

Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof tij­de­lijk ont­ruimd na brand­mel­ding

Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof is zon­dag­avond tij­de­lijk ont­ruimd ge­weest van­we­ge een brand­lucht en lich­te rook­ont­wik­ke­ling. Me­de­wer­kers van.. Lees meer..

Wijkverpleegkundige - Beleef de Thuiszorg 2022

De thuiszorg, géén dag is hetzelfde en elke situatie is anders. Je komt immers bij onze cliënten thuis en helpt hun dagelijks te genieten tijdens de alledaagse dingen, zodat ze lekker zich zelf kunnen zijn én blijven. Nicky Bakker is wijkverpleegkundige in wijkteam Stramproy - Hunsel.

Heb jij een zorgdiploma en wil jij net als Nicky ook jezelf zijn en blijven in je werk? Check de werkenbij.landvanhorne.nl website of bel met de dames bij Recruitment op 088 987 88 88.

Het verhaal van

Rachel

Ver­pleeg­kun­di­ge in op­lei­ding

"Je wilt de bes­te zorg le­ve­ren, maar je moet voor­al ook bij je ei­gen blij­ven: je moet je ei­gen ik kun­nen ge­ven aan je cli­ënt, na­tuur­lijk van­uit het zorg­plan, maar je krijgt zo een he­le fij­ne pro­fes­si­o­ne­le band! Dus je­zelf zijn en je­zelf blij­ven!"

Lees meer...

Anne

Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de

In vier we­ken tijd ben ik tij­dens mijn start als ba­sis­arts ver­liefd ge­wor­den op de ou­de­ren­zorg. Het raak­te mij dat je zo­veel kunt be­te­ke­nen voor men­sen in hun laat­ste le­vens­fa­se zo­wel in het ver­pleeg­huis als thuis. In­mid­dels werk ik al een aan­tal jaar bij Land van Hor­ne, eerst als ba­sis­arts en van­af 2018 als spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de. 

Lees meer...

Nick

Leer­ling ver­zor­gen­de IG Zorg­cen­trum St. Jo­seph

Na de op­lei­ding Hel­pen­de, ben ik de kap­pers­op­lei­ding gaan vol­gen. In 2018 kwam ik op het punt dat ik me­zelf ver­der wil­de ont­wik­ke­len en toen ben ik van het kap­pers­vak te­rug­ge­gaan naar de zorg. Dat was de bes­te keu­ze!

Lees meer...

Laura

Lo­go­pe­dist

Als kind was ik vaak te vin­den in het ver­zor­gings­huis voor ou­de­ren met een han­di­cap, waar mijn moe­der werk­te. Toen ik la­ter vrij­wil­li­ger werd in dat­zelf­de ver­zor­gings­huis en een bij­baan kreeg in een be­jaar­den­te­huis, wist ik het ze­ker: ik wil iets met ou­de­ren gaan doen!

Lees meer...

Liona

Ver­zor­gen­de IG Zorg­cen­trum St. Jo­seph - PG af­de­ling

Ik werk nu 6 jaar in de zorg. Tij­dens mijn BBL-op­lei­ding Ver­zor­gen­de IG heb ik voor het eerst ge­werkt in de zorg. Dit was ge­wel­dig! De band die je op­bouwt met ou­de­ren is bij­zon­der. 

Lees meer...

Stijn

Er­go­the­ra­peut Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum

Per­soon­lij­ke zorg trok mij niet zo aan, dus toen kwam ik al snel uit bij er­go­the­ra­pie. Het be­roep is erg di­vers: jon­ge­ren, ou­de­ren, kin­de­ren, het kan al­le­maal. Maar de ba­sis is om te zor­gen dat men­sen zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kun­nen blij­ven en de kwa­li­teit van le­ven kun­nen be­hou­den. 

Lees meer...

Ilse

Me­de­wer­ker Wel­zijn

Laatst sprak ik de echt­ge­noot van een vrouw met de­men­tie die hier woont. Door de ziek­te is het voor hem moei­lijk met haar te com­mu­ni­ce­ren. Als me­de­wer­ker wel­zijn be­steed ik aan­dacht aan mu­ziek en dat heeft het echt­paar enorm ge­hol­pen. Door mu­ziek kan hij weer even con­tact ma­ken met haar zo­als ze vroe­ger was, ver­tel­de hij. Dat geeft mij zo'n kick.

Lees meer...

Tanja

Ver­pleeg­kun­di­ge en ca­sema­na­ger Hun­ting­ton­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

Ik was 31 jaar toen ik in de zorg ging wer­ken. Nu denk ik: was ik maar veel eer­der in de zorg gaan wer­ken. On­be­wust heeft de zorg al­tijd in mij ge­ze­ten. Ik ben een pit­tig per­soon, maar ik help ook graag men­sen. Ik werk al­weer 16 jaar bij Land van Hor­ne en in de­ze tijd heb ik al­le kan­sen ge­kre­gen. Ik be­gon als hel­pen­de en ben door­ge­groeid naar zorg­co­ör­di­na­tor en ver­pleeg­kun­di­ge. De op­lei­din­gen Ver­zor­gen­de IG, EVV (Eerst­ver­ant­woor­de­lij­ke) en Ver­pleeg­kun­de heb ik suc­ces­vol af­ge­rond. Daar­naast heb ik ook een di­plo­ma voor ca­sema­na­ger. 

Lees meer...

Lies

Ver­zor­gen­de IG Zorg­cen­trum St. Jo­seph - PG af­de­ling

Ik ben 73 jaar en werk nog steeds in de zorg. Of­fi­ci­eel ging ik vijf jaar ge­le­den met pen­si­oen, maar ik ben nooit ge­stopt met wer­ken. Ik heb 45 jaar als ver­pleeg­kun­di­ge ge­werkt, maar sinds en­ke­le ja­ren ben ik ver­zor­gen­de IG en houd ik mij voor­al be­zig met de da­ge­lijk­se ver­zor­ging van men­sen. Vol­gens mijn con­tract doe ik dat vier uur per week, maar soms werk ik wel 30 of 40 uur om al­le ga­ten op te van­gen in het roos­ter. Een sport­school heb ik dus niet no­dig.

Lees meer...

Joyce

Er­go­the­ra­peut en pro­ject­lei­der Hun­ting­ton Hun­ting­ton­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

Van­uit mijn per­soon­lij­ke si­tu­a­tie heb ik in de loop der ja­ren steeds meer in­te­res­se ont­wik­keld voor men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton, een er­fe­lij­ke her­sen­ziek­te. Ik wil graag be­rei­ken dat men­sen over­al in de pro­vin­cie de juist zorg we­ten te vin­den en krij­gen. Als pro­ject­lei­der Hun­ting­ton ben ik me­de ver­ant­woor­de­lijk voor het op­zet­ten van een ken­nis­cen­trum voor de­ze doel­groep.

 

Lees meer...

Marloes

Ver­pleeg­kun­di­ge Zorg­cen­trum Mar­ti­nus - Hun­ting­ton­af­de­ling

Vroe­ger wil­de ik al­tijd kap­ster wor­den, maar dat raad­den ze me af van­we­ge ge­zond­heids­klach­ten. Ik ben de op­lei­ding Hel­pen­de gaan doen. Om­dat het zo goed ging, heb ik na de­ze op­lei­ding di­rect door­ge­leerd voor Ver­zor­gen­de IG en Ver­pleeg­kundige. Tij­dens mijn eind­sta­ge kwam ik op de Hun­ting­ton­af­de­ling van Land van Hor­ne te­recht en dat be­viel mij zo goed, dat ik daar ge­ble­ven ben 

Lees meer...

Henk

Team­lei­der Ca­te­ring Af­de­ling Voe­ding

Ik ben team­lei­der van de voe­dings­dien­sten in de (woon)zorg­cen­tra St. Eli­sa­beth, St. Char­les en St. Jo­seph. Wij ver­zor­gen het eten voor de cli­ën­ten. Daar­naast ko­men er men­sen uit de om­ge­ving en het dorp bij ons langs. Ze eten graag bij ons en wij vin­den het be­lang­rijk on­ze gas­te­rij­en een buurt­func­tie te ge­ven.

Lees meer...

Anke

Er­go­the­ra­peut Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

Het beeld dat ik in de eer­ste in­stan­tie had van de ou­de­ren­zorg is in wer­ke­lijk­heid veel be­ter. Ik had niet ver­wacht dat ik met zo veel ver­schil­len­de doel­groe­pen zou wer­ken. Als er­go­the­ra­peut be­han­del ik eer­ste­lijns­cli­ën­ten, cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton, ver­pleeg­huis- en on­co­lo­gi­sche cli­ën­ten. Ie­der per­soon heeft zijn ei­gen ziek­te­beeld en zorg­vraag, dat maakt mijn werk uit­da­gend.

Lees meer...

Dimphy

Me­de­wer­ker thuis­be­ge­lei­ding Thuis­zorg

Wat ben ik blij om weer te­rug te zijn in de zorg, nadat ik en­ke­le ja­ren heb ge­werkt in het be­drijfs­le­ven als re­cep­ti­o­nis­te. Bij Land van Hor­ne ben ik be­gon­nen in de huis­hou­ding bij men­sen thuis. In de huis­hou­ding heb ik een tijd­je mee­ge­lo­pen met een in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­der en zo ben ik uit­ein­de­lijk in de­ze func­tie ge­rold. Ik doe het nu al­weer 4 jaar en het be­valt mij nog steeds ont­zet­tend goed.  

Lees meer...

Sanne

Di­ë­tis­te Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

Als stu­dent aan de op­lei­ding Food De­sign and In­no­va­ti­on wist ik al snel dat ik me ver­der wil­de ver­die­pen in di­ë­te­tiek. Via een om­weg ben ik dan ook de­ze op­lei­ding gaan vol­gen en daar heb ik nooit spijt van ge­had. Bij Land van Hor­ne ben ik be­gon­nen op de af­de­lingen So­ma­tiek van zorg­cen­trum Mar­ti­nus en Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie­zorgNu be­han­del ik ook de cli­ën­ten van de af­de­ling Hun­ting­ton, de af­de­ling So­ma­tiek en de cli­ën­ten van de eer­ste­lijns­zorg. Ik heb veel uit­da­ging op de af­de­ling Hun­ting­ton. De samen­werking in een mul­ti­dis­ci­pli­nair team en de com­plexi­teit van het ziek­te­beeld spre­ken me erg aan.  

Lees meer...

Fieke

Er­go­the­ra­peut

Tij­dens de op­lei­ding Dok­ters­as­sis­tent kwam ik er­ach­ter dat ik be­hoef­te had aan meer ver­ant­woor­de­lijk­heid en zelf­stan­dig­heid. Het werk van een er­go­the­ra­peut vol­doet aan de­ze as­pec­ten. Voor mij was dan ook de op­lei­ding er­go­the­ra­pie een lo­gi­sche ver­volgstap.

Lees meer...

Bart

Fy­si­o­the­ra­peut Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum

Als fy­si­o­the­ra­peut bouw je een band op met cli­ën­ten, voor­al bij in­ten­sie­ve re­va­li­da­tie­tra­jec­ten leer je de cli­ënt echt goed ken­nen. De mees­te cli­ën­ten ko­men via het zie­ken­huis bij ons in het Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie­cen­trum. Ze zijn soms vol­le­dig af­han­ke­lijk van an­de­ren. Bij de­ze per­so­nen kun je veel be­te­ke­nen. Het is dan ook ge­wel­dig als de cli­ënt weer zelf­stan­dig naar huis gaat. Ook is het ge­woon leuk om met ou­de­ren te wer­ken. In mijn vrije tijd ben ik lei­der en be­stuurs­lid bij een jeugd­ver­e­ni­ging. Op mijn werk ben ik voor­al be­zig met ou­de­ren. Het is voor mij de per­fec­te com­bi­na­tie. 

Lees meer...

Mieke

Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Thuis­zorg

Na­dat ik 8 jaar in het zie­ken­huis heb ge­werkt als ver­pleeg­kun­di­ge, ben ik aan de slag ge­gaan als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge in de thuis­zorg. Eerst bij een an­de­re or­ga­ni­sa­tie en nu bij­na 4 jaar bij Land van Hor­ne. Als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge heb ik meer tijd voor mijn cli­ën­ten en meer een-op-een con­tact.  

Lees meer...

Anja

Hel­pen­de Plus Zuy­der­borgh

Ik heb ja­ren in de ho­re­ca ge­werkt tot dat een vrien­din zei, 'Je moet eens bij Land van Hor­ne kij­ken, daar heb­ben ze ba­nen die jij leuk vindt.' En ze had he­le­maal ge­lijk, ik werk in­mid­dels ruim 7 jaar in de zorg en het is he­le­maal mijn ding.

Lees meer...

Vera en Esther

Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de

"Het was een wens van het Hun­ting­ton­net­werk om een mul­ti­dis­ci­pli­nai­re op­lei­ding te star­ten, maar we zijn be­gon­nen met een op­lei­ding voor spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de", ver­telt Vera Grond. Zij is sa­men met haar col­le­ga Es­ther van Cann in 2018 be­gon­nen aan de 3-ja­ri­ge op­lei­ding. Een aan­tal da­gen in het jaar gaan zij naar Lei­den, naar het LUMC, waar ze de Op­lei­ding tot bij­zon­de­re be­kwaam­heid Hun­ting­ton voor spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de vol­gen

Lees meer...

Rob

Zorg­ma­na­ger Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus, Zorg­cen­trum Ver­vers­hof, Zorg­cen­trum Rust in Roy

Ik ben de zorg in­ge­gaan door mijn zus, zij werk­te als zie­ken­ver­zorg­ster in een ver­pleeg­huis. Als ze thuis kwam van haar werk werd ik al­tijd ge­boeid door haar ver­ha­len. Als 16 ja­ri­ge jon­gen be­sloot ik haar ach­ter­na te gaan naar het­zelf­de ver­pleeg­huis.

Lees meer...

Iris

Spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de

Dat ik in de zorg zou gaan wer­ken, kwam niet als ver­ras­sing. Het zit in mijn fa­mi­lie. Wat ik zo leuk vind aan wer­ken in een ou­de­ren­or­ga­ni­sa­tie is de sa­men­wer­king met col­le­ga's. Ik sta er als dok­ter niet al­leen voor. Ik heb over­leg met ver­pleeg­kun­di­gen, fy­si­o­the­ra­peu­ten, psy­cho­lo­gen en an­de­re col­le­ga's. Je doet het echt sa­men! Ook het con­tact met de cli­ënt en fa­mi­lie maakt mijn vak mooi. Het is fijn om men­sen echt te le­ren ken­nen.

Lees meer...

Melanie

Ver­zor­gen­de IG Woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof

Ik ben af­ge­stu­deerd aan de to­neel­school maar in­mid­dels ver­zor­gen­de IG bij Ne­der­ma­ze­hof. Na de the­a­ter­school moest ik re­a­lis­tisch blij­ven, daar was he­laas wei­nig toe­komst­per­spec­tief. En toen heb ik de stap naar de zorg ge­zet om­dat dat ook bij mij past. Mijn va­der heeft al­tijd op de am­bu­lan­ce ge­re­den en mijn moe­der was ver­pleeg­kun­di­ge. Je kunt dus wel zeg­gen dat ik uit een echt zorg­ge­zin kom. De keu­ze voor de zorg was dus niet zo moei­lijk. Ik heb mij ge­woon aan­ge­meld, wie niet waagt, wie niet wint. En in­mid­dels ben ik dus af­ge­stu­deerd ver­zor­gen­de IG en zit ik op mijn plek in Ne­der­ma­ze­hof.

Lees meer...

Familie Deckers

Ver­scho­len tus­sen de stil­le bos­sen in het Leu­dal ligt zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth. Een prach­ti­ge lo­ca­tie ver­vuld van rust. Tot­dat je de zus­sen An­ne en Die­de en hun moe­der Ani­ta in een ruim­te bij el­kaar zet... Dan start het vro­lij­ke ge­kib­bel en ge­lach!

Lees meer...

Hans en Erna Keersmaekers

Hans: ma­na­ger I&A en Zorg­tech­no­lo­gie Er­na: psy­cho­di­a­gnos­tisch me­de­wer­ker

Hans en Er­na Keersmae­kers zijn al­le­bei 54 jaar en wer­ken bei­den bij Land van Hor­ne. 

Lees meer...

Nikki Salden

Wond­con­su­lent Wond­team Land van Hor­ne

Heeft ie­mand een wond die niet bin­nen 2 tot 3 we­ken ge­neest, dan zorgt het wond­team van Land van Hor­ne voor een pas­sen­de be­han­de­ling.

Lees meer...