Pri­va­cy­ver­kla­ring

Pri­va­cy­ver­kla­ring Stich­ting Land van Hor­ne

Stich­ting Land van Hor­ne
Wertha­bou­le­vard 3
6001 HZ Weert

Bij on­ze ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens hou­den wij ons aan de ei­sen die de Al­ge­me­ne Ver­or­de­ning Ge­ge­vens­be­scher­ming (AVG) stelt.

1.1       Per­soons­ge­ge­vens die we ver­wer­ken en doel van de ver­wer­king

Via on­ze web­si­te vra­gen we uw per­soons­ge­ge­vens als u wenst dat we con­tact met u op­ne­men, of als u zich wilt aan­mel­den voor on­ze nieuws­brief.

 

Nieuws­brief Het doel van de nieuws­brief is om u pe­ri­o­diek te in­for­me­ren over de ac­ti­vi­tei­ten, nieuws en tips van Land van Hor­ne. Wij vra­gen daar­voor uit­slui­tend uw e-mail­adres.

U kunt zich na ont­vangst van de nieuws­brief te al­len tij­de weer af­mel­den via de link on­der­aan el­ke nieuws­brief.

 

Con­tact­for­mu­lier Het doel van het con­tact­for­mu­lier is het be­ant­woor­den van uw vraag of be­richt. Wij vra­gen daar­voor uw naam, e-mail­adres en te­le­foon­num­mer. Uw ge­ge­vens wor­den in eer­ste in­stan­tie ont­van­gen en be­ant­woord door on­ze Klan­ten­ser­vi­ce. We zul­len uw ge­ge­vens uit­slui­tend in­tern naar re­le­van­te me­de­wer­kers door­stu­ren in zo­ver­re dat voor de be­ant­woor­ding van uw vraag of ver­wer­king van uw be­richt nood­za­ke­lijk is.

 

Door­dat u zelf ac­tief uw per­soons­ge­ge­vens in­vult, ver­leent u door het in­vul­len van uw ge­ge­vens toe­stem­ming aan Land van Hor­ne om de­ze ge­ge­vens te ver­wer­ken.

 

Wij zul­len uw per­soons­ge­ge­vens nooit voor an­de­re doel­ein­den ge­brui­ken of met per­so­nen bui­ten Land van Hor­ne de­len.

 

1.2       Be­waar­ter­mijn per­soons­ge­ge­vens

Nieuw­brief: als u zich af­meldt voor de nieuws­brief wordt uw e-mail­adres ver­wij­derd.

 

Con­tact­for­mu­lier: de ge­ge­vens die u in­vult wor­den be­waard tot 4 we­ken na het be­ant­woor­den van uw vraag en/of af­han­de­len van uw be­richt.

 

1.3       Coo­kies

Land van Hor­ne gaat ver­trou­we­lijk om met de ge­ge­vens die door mid­del van coo­kies wor­den ver­za­meld. Van be­zoe­kers van de web­si­te wordt geen per­soon­lij­ke of ge­voe­li­ge in­for­ma­tie op­ge­sla­gen. Land van Hor­ne houdt zich hier­mee aan de AVG.

De web­si­te van Land van Hor­ne maakt ge­bruik van twee soor­ten coo­kies:

Func­ti­o­ne­le coo­kies De­ze coo­kies zijn tech­nisch nood­za­ke­lijk om uw voor­keurs­in­stel­ling van taal­ge­bruik of let­ter­groot­te te ont­hou­den. Voor de­ze coo­kies is geen toe­stem­ming ver­eist. U kunt func­ti­o­ne­le coo­kies niet uit­scha­ke­len. Ana­ly­ti­sche coo­kies De­ze coo­kies wor­den ge­bruikt voor het ver­za­me­len en ana­ly­se­ren van ge­ge­vens over het be­zoek aan on­ze web­si­te, zo­als klik­ge­drag, be­zoek­tijd­stip en be­zoek­fre­quen­tie. Land van Hor­ne ano­ni­mi­seert de­ze ge­ge­vens en ge­bruikt ze om de web­si­te te ver­be­te­ren en aan te pas­sen. U kunt het ge­bruik van de­ze coo­kies wei­ge­ren via de in­stel­lin­gen van uw brow­ser.