Lo­ca­ties

Weert - Woon­groe­pen Hun­ting­ton

De ziek­te van Hun­ting­ton is in­grij­pend voor het le­ven van de pa­ti­ënt en zijn of haar fa­mi­lie. Naast het feit dat de ziek­te hef­tig is en op dit mo­ment nog niet te ge­ne­zen of af te rem­men, krij­gen zij ook met tal van an­de­re on­der­wer­pen te ma­ken. Er is vaak wei­nig be­grip en ken­nis. Daar­naast speelt ook de er­fe­lijk­heid een gro­te rol bin­nen ge­zin­nen en fa­mi­lies.
Ge­spe­ci­a­li­seer­de zorg en on­der­steu­ning in een vroeg(er) sta­di­um van de ziek­te kan de pa­ti­ënt en fa­mi­lie enorm hel­pen. Land van Hor­ne heeft er­va­ring sinds 1982 met de ziek­te van Hun­ting­ton en zet de­ze ken­nis graag in, voor zo­wel de pa­ti­ënt als de fa­mi­lie, met ad­vies, dag­be­han­de­ling, po­li­kli­ni­sche scree­ning en spe­ci­a­lis­ti­sche woon­groe­pen.

Pest­huis­je

Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth ligt aan de rand van Hae­len, Heyt­huy­sen en Rog­gel, in een bos­rij­ke om­ge­ving. Het zorg­cen­trum kent een zeer in­druk­wek­ken­de his­to­rie die te­rug­gaat tot in de twaalf­de eeuw. In de om­vang­rij­ke ou­de kloos­ter­tuin van het zorg­cen­trum ligt het Pest­huis­je. Een sfeer­vol ge­bouw dat on­der mo­nu­men­ten­zorg valt en in 2010 ge­heel is ge­re­no­veerd.

 

Weert - Zuy­der­borgh

Woon­zorg­cen­trum Zuy­der­borgh ligt in de wijk Keent in Weert. Het com­plex valt op door de bouw­stijl en het smaak­vol ge­bruik van hout. Op het bin­nen­plein van Zuy­der­borgh staan 3 mo­nu­men­ta­le lin­de­bo­men en aan de straat­zij­de van het cen­trum staan ve­le mooie pla­ta­nen.

Weert - Ver­vers­hof

Zorg­cen­trum Ver­vers­hof be­vindt zich mid­den in Weert, naast het stads­park en vlak­bij de pas­san­ten­ha­ven. De win­kels en het cen­trum lig­gen op loop­af­stand. Kort­om een ge­zel­li­ge lo­ca­tie in het hart van Weert.

Weert - Mar­ti­nus

In hart­je Weert vindt u het nieu­we Zorg­plein van Land van Hor­ne. Aan het Zorg­plein Land van Hor­ne lig­gen zorg­cen­trum Mar­ti­nus, het Hun­ting­ton­cen­trum, Be­han­del­cen­trum en Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum. Door de­ze ex­per­ti­ses on­der­dak te bie­den in één com­plex bun­de­len we ken­nis en sa­men­wer­king. Dit is een gro­te meer­waar­de voor de zorg en de cli­ënt. Het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus is een mo­dern com­plex met een ge­zel­li­ge gas­te­rij. We bie­den er ver­schil­len­de vor­men van zorg.

Weert - Ne­der­ma­ze­hof

Ne­der­ma­ze­hof is een nieuw en mo­dern woon­zorg­cen­trum dat ligt aan de Maas­tricht­straat in de wijk Groen­woud in Weert. Ne­der­ma­ze­hof heeft di­ver­se mooie bin­nen­tui­nen en er is veel groen rond­om het ge­bouw. In het hart van het zorg­cen­trum is er een sfeer­vol­le ont­moe­tings­ruim­te waar ook men­sen uit de buurt ge­bruik van kun­nen ma­ken.

Weert - Hus­ho­ven

Aan de rand van Weert ligt woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Het com­plex ligt in een nieu­we wijk en kijkt uit over een prach­tig lan­de­lijk ge­bied. Gas­te­rij de Stoof is een cen­tra­le plek bin­nen woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Op de­ze sfeer­vol­le plek ont­moe­ten be­wo­ners en buurt­ge­no­ten el­kaar. Ook is ie­der­een van har­te wel­kom in de mooi aan­ge­leg­de, al­ge­me­ne tuin. Hus­ho­ven be­schikt te­vens over twee ge­zel­li­ge bin­nen­tui­nen waar be­wo­ners en hun be­zoek kun­nen ge­nie­ten van het mooie weer.

Weert - Hor­ne­hoof

In hart­je Weert ligt het nieu­we woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof. Van­we­ge de cen­tra­le lig­ging in de stad hebt u al­ler­lei voor­zie­nin­gen bin­nen hand­be­reik. In het woon­zorg­cen­trum zelf is de ont­moe­tings­ruim­te de cen­tra­le plek. Be­wo­ners en buurt­ge­no­ten ont­moe­ten el­kaar hier on­der het ge­not van een kop­je kof­fie of tij­dens een van de va­ri­ë­ren­de ac­ti­vi­tei­ten.

Weert - Hier­o­ny­mus

In het voor­ma­lig min­der­broe­der­kloos­ter in Weert is zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus ge­ves­tigd. De ge­schie­de­nis van dit kloos­ter gaat te­rug tot het jaar 1461. Hoe­wel Hier­o­ny­mus dicht bij het cen­trum van Weert ligt, biedt het zorg­cen­trum een oa­se van rust.

Stramp­roy - Rust in Roy

Voor de mees­te in­wo­ners van Stramp­roy is Rust in Roy een be­kend be­grip. Het be­jaar­den­te­huis van vroe­ger is uit­ge­groeid tot een zorg­cen­trum waar al­le vor­men van ou­de­ren­zorg ge­bo­den wor­den.

Stramp­roy - Kwar­tier­stae­te

In Stramp­roy ligt woon­zorg­cen­trum Kwar­tier­stae­te. In dit mo­der­ne en sfeer­vol­le woon­zorg­cen­trum wo­nen ou­de­ren zelf­stan­dig met on­der­steu­ning van de thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Het com­plex is cen­traal ge­le­gen aan het Kerk­plein in Stramp­roy en heeft een prach­ti­ge tuin.

So­me­ren - Ee­gels­hoe­ve

Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve is een mo­dern woon­zorg­cen­trum in So­me­ren. Vroe­ger was op de­ze plaats een kas­teel en la­ter een boer­de­rij met de naam Ee­gels­hoe­ve te vin­den. Hier dankt het woon­zorg­cen­trum, dat in 2010 ge­re­a­li­seerd is, haar naam aan. In woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve vindt u ver­schil­len­de vor­men van ou­de­ren­zorg en di­ver­se voor­zie­nin­gen on­der één dak.

Os­pel - Aan Stad-thoês

Woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês is ge­le­gen in het cen­trum van het dorp Os­pel. U wilt na­tuur­lijk zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig blij­ven wo­nen, ook wan­neer u zorg no­dig hebt. Het com­plex van Aan Stad-thoês is een bij­zon­der pro­ject dat uit­gaat van de­ze wens. Woon­zorg­cen­trum Aan Stad-thoês is hier spe­ci­aal voor in­ge­richt.

Ne­der­weert - St. Jo­seph

St. Jo­seph is de spil in de woon­ser­vi­ce­zo­ne van Ne­der­weert, een ge­bied waar­in zorg­ver­le­ning voor de in­wo­ners van de ge­meen­te zich con­cen­treert. In de di­rec­te na­bij­heid lig­gen on­der meer woon­zorg­cen­tra, ap­par­te­men­ten met thuis­zorg­voor­zie­nin­gen, een huis­art­sen­prak­tijk, een tand­arts, een apo­theek en een prak­tijk voor fy­si­o­the­ra­pie. Op loop­af­stand van het zorg­cen­trum vindt u het ge­zel­li­ge cen­trum van Ne­der­weert. Het ter­ras van de gas­te­rij De Ont­moe­ting biedt uit­zicht op de Zuid-Wil­lems­vaart.

Maar­hee­ze - Ma­ris­hof

In het cen­trum van Maar­hee­ze ligt zorg­cen­trum Ma­ris­hof. Dit mo­der­ne en ui­terst sfeer­vol­le ge­bouw is van al­le ge­mak­ken voor­zien. Ma­ris­hof is via een over­dek­te brug ver­bon­den met De Brink­horst, een se­ni­o­ren­com­plex met 30 luxe huur­ap­par­te­men­ten. In het zorg­cen­trum wor­den ve­le ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd sa­men met de Vrien­den van Ma­ris­hof. 

Hun­sel - Brug­ger­hof

Het woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof is een uniek pro­ject voor Hun­sel en om­ge­ving. Het gaat uit van de wens van men­sen om zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig te wo­nen, ook als ze zorg no­dig heb­ben. In de kern van Hun­sel heb­ben Stich­ting Land van Hor­ne, wo­ning­cor­po­ra­tie Wo­nen Lim­burg en de ge­meen­te Hun­sel sa­men woon­zorg­cen­trum Brug­ger­hof ge­bouwd. De 24 ap­par­te­men­ten zijn te huur en de aan­ge­brach­te voor­zie­nin­gen zijn ge­richt op vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen. Brug­ger­hof is lan­de­lijk ge­le­gen en wordt om­ringd door na­tuur­ge­bie­den.

 

Heyt­huy­sen - St. Char­les

Woon­zorg­cen­trum St. Char­les ligt net bui­ten het dorp Heyt­huy­sen, in een lan­de­lij­ke en groe­ne om­ge­ving. Dit ka­rak­te­ris­tie­ke ge­bouw stamt uit de ja­ren 20 van de vo­ri­ge eeuw. Het voor­ma­lig zorg­cen­trum is ver­nieuwd en er is een woon­zorg­cen­trum voor in de plaats ge­ko­men. In en om het ge­bouw vindt u schit­te­ren­de tui­nen waar het goed ver­toe­ven is. 

 

Hae­len - St. Eli­sa­beth

Net bui­ten het dorp Hae­len vindt u zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth. Dit zorg­cen­trum is ge­le­gen in een prach­ti­ge bos­rij­ke om­ge­ving en kent een rij­ke his­to­rie. Tot het com­plex be­hoort een kas­teel uit de twaalf­de eeuw. In de gro­te tuin van het zorg­cen­trum ligt het Pest­huis­je, een ge­bouw dat on­der mo­nu­men­ten­zorg valt.

Bu­del - Ma­ri­ën­burght

Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght is al ja­ren een be­grip in Bu­del en om­stre­ken. Zo­als u wel­licht weet, is het oor­spron­ke­lij­ke ver­zor­gings­huis de af­ge­lo­pen ja­ren in­grij­pend ver­nieuwd. Ma­ri­ën­burght is een mo­dern zorg­cen­trum even bui­ten het cen­trum van Bu­del. De ap­par­te­men­ten zijn ruim op­ge­zet en de lo­ca­tie be­schikt over di­ver­se mooie bin­nen­tui­nen en een prach­ti­ge gas­te­rij Kom-Eet.