Zorg

On­ze zorg­dien­sten

Soms heeft ie­mand (tij­de­lijk) hulp of zorg no­dig. Eerst kijkt hij of zij sa­men met fa­mi­lie­le­den, vrien­den of bu­ren of zij de­ze on­der­steu­ning kun­nen zelf kun­nen or­ga­ni­se­ren. Als dat niet meer lukt en er thuis par­ti­cu­lie­re zorg of hulp no­dig is, dan staat Land van Hor­ne graag klaar met di­ver­se vor­men van zorg, wo­nen en wel­zijn.

We heb­ben een breed dien­sten­pak­ket en heb­ben 18 (woon)zorg­cen­tra in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren. On­ze ruim 2.300 des­kun­di­ge me­de­wer­kers en 1.300 be­trok­ken vrij­wil­li­gers zijn u graag van dienst.

Thuis­zorg, be­han­de­ling en ac­ti­vi­tei­ten

Ons aan­bod va­ri­eert van hulp bij het huis­hou­den of lich­te zorg thuis, tot com­plexe zorg en be­han­de­ling. We bie­den on­der an­de­re be­ge­lei­ding in groeps­ver­band, re­va­li­da­tie, dag­be­han­de­ling, maar ook lang­du­ri­ge of blij­ven­de zorg. Ook kunt u deel­ne­men aan ac­ti­vi­tei­ten in de zorg­cen­tra.

Vor­men van wo­nen en zorg

Er zijn di­ver­se com­bi­na­ties van zorg en wo­nen mo­ge­lijk, zo­als zelf­stan­dig wo­nen in een ap­par­te­ment of wo­nen in een zorg­cen­trum.

Meer in­for­ma­tie

Wilt u meer in­for­ma­tie? Bel op werk­da­gen tus­sen 8 en 18 uur ons in­for­ma­tie­num­mer0900 333 55 55.