Ver­zor­ging en ver­ple­ging thuis

Als u tij­de­lijk of lang­du­rig ver­zor­ging of ver­ple­ging thuis no­dig hebt

Hebt u thuis ver­zor­ging of ver­ple­ging no­dig? Tij­de­lijk of lang­du­rig? On­ze des­kun­di­ge en ge­mo­ti­veer­de zorg­ver­le­ners bie­den u per­soon­lij­ke zorg.

Ver­zor­ging of ver­ple­ging bij u thuis

Als u hulp no­dig hebt bij bij­voor­beeld het op­staan, dou­chen, aan­kle­den of het aan­trek­ken van steun­kou­sen, dan bie­den wij u per­soon­lij­ke ver­zor­ging.

Her­stel­len van een on­ge­val, ziek­te of ope­ra­tie? Dat kan ook thuis! On­ze ver­ple­ging richt zich op het be­houd of het her­stel van uw ge­zond­heid. Denk aan wond­ver­zor­ging, toe­die­nen van me­di­cij­nen of in­jec­ties.

 

Ook complexere zorg

Ons Ver­pleeg Tech­nisch Team (VTT) geeft ver­pleeg­tech­ni­sche zorg. Bij­voor­beeld com­plexe wond­ver­zor­ging of het toe­die­nen van vocht, voe­ding of me­di­cij­nen via een in­fuus of son­de.

Sa­men met het VTT biedt Land van Hor­ne ook pal­li­a­tie­ve zorg. Dat is zorg voor men­sen in de laat­ste le­vens­fa­se.

Wijk­ge­rich­te zorg

Thuis­zorg Land van Hor­ne werkt wijk­ge­richt. Dat wil zeg­gen dat on­ze me­de­wer­kers dicht bij u in de buurt wer­ken. U ont­vangt zo per­soon­lij­ke zorg van ge­mo­ti­veer­de zorg­ver­le­ners die u en al­le in­stan­ties en hulp­ver­le­ners bij u in de buurt ken­nen. Dat draagt bij aan de kwa­li­teit van uw zorg.

Ove­ri­ge in­for­ma­tie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlDe thuis­zorg­teams heb­ben waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Zorg aan­vra­gen

Pro­fes­si­o­ne­le zorg of ver­ple­ging thuis is mo­ge­lijk op in­di­ca­tie van een wijk­ver­pleeg­kun­di­ge. Geef hier­on­der uw naam en te­le­foon­num­mer en wij re­ge­len dat uw wijk­ver­pleeg­kun­di­ge u belt voor een vrij­blij­ven­de af­spraak.

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.