In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding

Een-op-een on­der­steu­ning bij uw da­ge­lijk­se din­gen

Hebt u be­hoef­te aan on­der­steu­ning bij de da­ge­lijk­se din­gen die u niet meer zo goed af­gaan? Het over­komt meer men­sen dan u zou ver­wach­ten: het lukt niet of niet meer goed om de da­ge­lijk­se din­gen te doen of te plan­nen. Soms zijn er me­di­sche of so­ci­a­le oor­za­ken waar­door u de din­gen niet meer op or­de krijgt. Een me­de­wer­ker van Land van Hor­ne be­ge­leidt u in­di­vi­du­eel om zo weer grip op uw le­ven te krij­gen: het re­ge­len van uw da­ge­lijk­se za­ken, het or­ga­ni­se­ren van uw huis­hou­den, het struc­tu­re­ren van uw dag en so­ci­a­le con­tac­ten op­bou­wen en on­der­hou­den.

 

Samen maken we afspraken

Een be­ge­lei­der van Stich­ting Land van Hor­ne maakt met u een af­spraak bij u thuis, om te kij­ken wat u graag wilt op­pak­ken en wel­ke oor­za­ken er zijn waar­om de din­gen niet meer gaan zo­als u wilt. Ver­vol­gens maakt u bei­den af­spra­ken over de be­ge­lei­ding die u krijgt. De­ze be­ge­lei­ding vindt bij u thuis plaats, door steeds de­zelf­de me­de­wer­ker en op af­ge­spro­ken tijd­stip­pen. De be­ge­lei­der werkt nauw sa­men met an­de­re hulp­ver­le­nen­de in­stan­ties als de­ze al bij uw si­tu­a­tie be­trok­ken zijn. Of de be­ge­lei­der kan in over­leg met u de­ze in­stan­ties bij de zorg be­trek­ken.

U blijft zelf­stan­dig wo­nen en doet weer mee

Het doel van in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding is dat u in uw ei­gen om­ge­ving kunt blij­ven wo­nen, mee blijft doen in de maat­schap­pij en con­tac­ten hebt met an­de­ren. In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding ont­last bo­ven­dien uw naas­ten die u hel­pen, uw man­tel­zor­gers.

In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding aan­vra­gen

Voor de in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding hebt u een Wmo-in­di­ca­tie no­dig (Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning). U kunt con­tact op­ne­men met het Wmo-lo­ket van uw ge­meen­te. Wij hel­pen u hier­bij na­tuur­lijk graag.

Over ver­goe­ding en de ei­gen bij­dra­ge

Voor de­ze maat­werk­voor­zie­ning geldt een ei­gen bij­dra­ge. De hoog­te hier­van is af­han­ke­lijk van het in­ko­men en ver­mo­gen, de ge­zins­sa­men­stel­ling, de leef­tijd en de kos­ten van de hulp. Ook is het af­han­ke­lijk van de ge­meen­te waar u woont. De ei­gen bij­dra­ge wordt be­paald en ge­ïnd door het Cen­traal Ad­mi­ni­stra­tie Kan­toor (CAK).