Kort­du­rend Ver­blijf

Tij­de­lij­ke zorg, bij­voor­beeld om man­tel­zor­gers te ont­las­ten

Bij kort­du­rend ver­blijf ont­vangt u kor­te tijd zorg in een zorg­cen­trum, bij­voor­beeld om man­tel­zor­gers (part­ner of fa­mi­lie­le­den) te ont­las­ten of te her­stel­len na een ope­ra­tie.

Eer­ste­lijns­ver­blijf (hoog en laag)

Eer­ste­lijns­ver­blijf (ELV) is een me­disch nood­za­ke­lijk kort­du­rend ver­blijf van mi­ni­maal 24 uur en maxi­maal 3 maan­den. ELV is be­doeld voor als u tij­de­lijk niet meer of nog niet ver­ant­woord in uw ei­gen woon­om­ge­ving kunt ver­blij­ven, en een op­na­me in een zie­ken­huis of an­de­re zorg­in­stel­ling met me­disch spe­ci­a­lis­ti­sche be­han­de­ling ook geen op­tie is. Het eind­doel van ELV is dat u na ver­blijf weer te­rug kan ke­ren naar huis. ELV is mo­ge­lijk in het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne in Weert (zo­wel ELV-hoog als ELV-laag) en in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del (ELV-laag).

Herstelzorg

Ook voor een kor­te pe­ri­o­de kunt u in een van on­ze zorg­cen­tra wo­nen: een tij­de­lij­ke op­na­me. Bij­voor­beeld om­dat u net uit het zie­ken­huis komt en nog her­stel­len­de bent. Of u bent ziek ge­wor­den en kunt thuis niet ver­zorgd wor­den. We noe­men dit her­stel­zorg. De­ze zorg bie­den we meest­al in Hier­o­ny­mus in Weert en St Eli­sa­beth in Hae­len.

Res­pijt­zorg

Ver­der is een tij­de­lijk ver­blijf mo­ge­lijk wan­neer uw part­ner of een an­de­re man­tel­zor­ger even op adem wil ko­men. In dat ge­val spre­ken we van res­pijt­zorg. Voor res­pijt­zorg kunt u bij al on­ze zorg­cen­tra te­recht, in­dien daar een vrije ka­mer be­schik­baar is.

Aan­vra­gen van zorg

Voor kort­du­rend ver­blijf is een in­di­ca­tie no­dig:

  • Voor eer­ste­lijns­ver­blijf is een in­di­ca­tie van uw huis­arts of me­disch spe­ci­a­list no­dig.
  • Voor res­pijt­zorg is een er een in­di­ca­tie no­dig van de Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning (Wmo). De­ze in­di­ca­tie kunt u bij uw ge­meen­te aan­vra­gen.
  • Voor her­stel­zorg is een in­di­ca­tie van de huis­arts of trans­fer­ver­pleeg­kun­di­ge no­dig.

Van­zelf­spre­kend hel­pen wij u graag bij het aan­vra­gen van de­ze in­di­ca­tie. On­ze cli­ëntad­vi­seurs ver­tel­len u graag meer. Zij zijn be­reik­baar via T 0900 333 55 55 en csd at land­van­hor­ne dot nl.