Cur­sus Ge­zond ou­der wor­den

Tips en ad­vie­zen voor ge­zond ou­der wor­den

Een goe­de ge­zond­heid is meer dan al­leen fy­siek ge­zond zijn. Tij­dens de­ze cur­sus leert u om van­uit ver­schil­len­de in­vals­hoe­ken naar ge­zond oud wor­den te kij­ken. U krijgt prak­ti­sche tips en ad­vie­zen over voe­ding, be­we­ging, ont­span­ning en so­ci­a­le con­tac­ten. De­ze cur­sus wordt ver­zorgd door de be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis. U kunt dus re­ke­nen op ge­dre­ven en pro­fes­si­o­ne­le trai­ners met ja­ren­lan­ge prak­tijk­er­va­ring.

Wist u dat hart- en vaat­ziek­ten, ar­tro­se en dia­be­tes ziek­ten zijn die op ou­de­re leef­tijd het groot­ste ver­lies aan ge­zon­de le­vens­ja­ren ver­oor­za­ken? Dit zijn ziek­ten die voor­al het ge­volg zijn van een leef­stijl. Maar het gaat bij ge­zond oud wor­den niet al­leen om het voor­ko­men en uit­stel­len van ziek­ten, maar voor­al ook om het be­vor­de­ren van zelf­stan­dig­heid. U leert in de­ze cur­sus door prak­ti­sche in­for­ma­tie en per­soon­lijk ad­vies hoe u zelf een steen­tje bij kunt dra­gen aan ge­zond oud wor­den.

Pro­gram­ma cur­sus Ge­zond ou­der wor­den

De vol­gen­de on­der­wer­pen ko­men aan bod:

  • (li­cha­me­lij­ke) ver­an­de­rin­gen bij het ou­der wor­den en het be­lang van leef­stijl
  • ge­zond ou­der word­ne in de ei­gen om­ge­ving
  • be­we­gen en spor­ten
  • voe­ding
  • stress­ma­na­ge­ment
  • so­ci­aal wel­be­vin­den
  • kunst van het ou­der wor­den

Voor wie

Voor per­so­nen van­af 55 jaar die zelf een steen­tje bij wil­len dra­gen aan ge­zond oud wor­den.

Plan­ning

Op ver­schil­len­de mo­men­ten in het jaar kunt u deel­ne­men aan de cur­sus. De­ze cur­sus be­staat uit 8 bij­een­kom­sten. U kunt op de vol­gen­de dag star­ten met de cur­sus:

Start­da­tum woens­dag 11 mei 2022 is vol. Aan­mel­den voor de­ze start­da­tum is niet meer mo­ge­lijk.

Start­da­tum woens­dag 2 no­vem­ber 2022
De bij­een­kom­sten vin­den plaats op ie­de­re woens­dag van 19.00 tot 21.00 uur.

De plan­ning is on­der voor­be­houd van wij­zi­gin­gen.

Lo­ca­tie

De cur­sus vindt plaats in gas­te­rij De Man­tel aan het Zorg­plein Land van Hor­ne (Vo­gels­bleek 1, Weert).

Kos­ten

De­ze cur­sus is gra­tis.

Aan­mel­den of meer in­for­ma­tie

Meld u aan voor de cur­sus Ge­zond ou­der wor­den door het on­der­staan­de aan­meld­for­mu­lier in te vul­len. Of stuur een e-mail naar vi­taal­thuis@land­van­hor­ne.nl. De ui­ter­lij­ke aan­meld­da­tum is 2 we­ken voor aan­vang van de cur­sus. Vol = vol.

De trai­ner neemt bin­nen twee we­ken con­tact met u op om de aan­mel­ding met u te be­spre­ken. Voor meer in­for­ma­tie kunt u con­tact op­ne­men met Tru­dy Ba­sel­mans via 088 987 82 12 of Cleó Bu­vens via 088 987 82 13. 

Be­kijk het com­ple­te aan­bod van cur­sus­sen

Bo­ven­staan­de in­for­ma­tie is on­der voor­be­houd van wij­zi­gin­gen.

Kies de cursus waaraan u wilt deelnemen

Aan welke cursus wilt u deelnemen?

Vul uw gegevens in

Hoeveel personen wilt u aanmelden voor de cursus?

Hoe bent u bekend geworden met de cursussen van Vitaal Thuis?

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van Vitaal Thuis ontvangen met handige tips en weetjes over gezondheid?

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.