Trai­ning bij reu­ma en ar­tro­se

Hulp bij da­ge­lijk­se han­de­lin­gen

De er­go­the­ra­peu­ten van Vi­taal Thuis bie­den het Joint Pro­tec­ti­on Pro­gram­me aan. Dit is een kor­te trai­ning voor men­sen bij wie reu­ma of ar­tro­se is vast­ge­steld. Men­sen met reu­ma of ar­tro­se heb­ben reu­ma­ti­sche, chro­ni­sche ge­wrichts­ont­ste­kin­gen. De mees­ten heb­ben dan last van hand­pro­ble­men. De trai­ning is er­op ge­richt om te le­ren om­gaan met pijn­klach­ten en mo­ge­lij­ke ver­groei­in­gen te voor­ko­men.Tij­dens de trai­ning kunt u re­ke­nen op ge­dre­ven en pro­fes­si­o­ne­le trai­ners met ja­ren­lan­ge prak­tijk­er­va­ring.

In­for­ma­tie en be­ge­lei­ding

U ont­vangt in­for­ma­tie over reu­ma en ar­tro­se, ge­wrichts­be­scher­ming, het be­weeg­lijk hou­den van de han­den en het be­heer­sen van ver­moeid­heid. U leert hoe u uw hand­ge­wrich­ten kunt ge­brui­ken op een ma­nier waar­op de ge­wrich­ten en spie­ren de be­las­ting aan kun­nen. De er­go­the­ra­peu­ten van Vi­taal Thuis be­ge­lei­den u hier­bij.

Oe­fe­nin­gen

Het oe­fe­nen van da­ge­lijk­se han­de­lin­gen is een be­lang­rijk on­der­deel van de­ze trai­ning. Tij­dens de bij­een­kom­sten pro­beert u de ge­wrichts­be­scher­men­de tech­nie­ken uit en oe­fent u de­ze. Daar­naast wordt u ge­vraagd thuis oe­fe­nin­gen uit te voe­ren. Veel men­sen met reu­ma en ar­tro­se on­der­vin­den klach­ten bij voor­be­rei­den­de han­de­lin­gen bij het ko­ken. En­ke­le stra­te­gie­ën die u leert:

  • aan­pas­sen van be­we­gings­pa­tro­nen om be­las­ting van ge­wrich­ten te ver­min­de­ren;
  • aan­pas­sen van han­de­lin­gen: ver­een­vou­di­gen, her­struc­tu­re­ren, plan­nen, tem­po ver­an­de­ren;
  • ge­bruik van han­di­ge hulp­mid­de­len.

Voor wie

Voor per­so­nen bij wie Reu­ma­to­ï­de Ar­tri­tis (reu­ma) of ar­tro­se is vast­ge­steld.

Plan­ning

In het na­jaar vindt een nieu­we trai­ning plaats. De aan­vangs­da­tum is mo­men­teel nog niet be­kend, zo­dra de­ze be­kend is zul­len we dit ver­mel­den op de­ze web­pa­gi­na en de­len op de Fa­cebook­pa­gi­na van Land van Hor­ne.  Wilt u zich al­vast vrij­blij­vend aan­mel­den, dat kan door het on­der­staan­de aan­meld­for­mu­lier in te vul­len. Wij ne­men con­tact met u op zo­dra de con­cre­te aan­meld­da­tum be­kend is.

Duur en plan­ning

De­ze cur­sus be­staat uit 4 bij­een­kom­sten.

Lo­ca­tie

De cur­sus vindt plaats in gas­te­rij De Man­tel aan het Zorg­plein Land van Hor­ne (Vo­gels­bleek 1, Weert).

Kos­ten en ver­goe­ding

In de mees­te ge­val­len wordt de­ze trai­ning ver­goed door uw zorg­ver­ze­ke­raar als u een ver­wij­zing van de huis­arts of spe­ci­a­list (bij­voor­beeld reu­ma­to­loog) heeft. In­dien uw zorg­ver­ze­ke­raar de­ze trai­ning ver­goedt, dan kan Vi­taal Thuis de kos­ten van de trai­ning recht­streeks de­cla­re­ren bij uw zorg­ver­ze­ke­raar. Houd er wel re­ke­ning mee dat de kos­ten voor de trai­ning van uw ei­gen ri­si­co af­gaan. Neem con­tact op met uw zorg­ver­ze­ke­raar voor meer in­for­ma­tie.

Aan­mel­den of meer in­for­ma­tie

U kunt zich vrij­blij­vend aan­mel­den voor de trai­ning in het na­jaar door het on­der­staan­de aan­meld­for­mu­lier in te vul­len. Of stuur een e-mail naar vi­taal­thuis@land­van­hor­ne.nl. Zo­dra de con­cre­te aan­vangs­da­tum be­kend is, ne­men wij con­tact met u op.

Be­kijk het com­ple­te aan­bod van cur­sus­sen

Bo­ven­staan­de in­for­ma­tie is on­der voor­be­houd van wij­zi­gin­gen.

Kies de cursus waaraan u wilt deelnemen

Aan welke cursus wilt u deelnemen?

Vul uw gegevens in

Hoeveel personen wilt u aanmelden voor de cursus?

Hoe bent u bekend geworden met de cursussen van Vitaal Thuis?

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van Vitaal Thuis ontvangen met handige tips en weetjes over gezondheid?

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.