Cur­sus Vi­taal met de­men­tie

Tips en ad­vie­zen over de­men­tie voor u en uw naas­ten

De dia­gno­se de­men­tie is in­grij­pend en roept veel vra­gen op. Wat is de­men­tie? Wat staat u te wach­ten? Waar kunt u te­recht voor hulp? U ont­vangt bij de­ze cur­sus van de be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis prak­ti­sche in­for­ma­tie hoe u be­ter om kunt gaan met de ziek­te of die van uw part­ner. Ook ge­ven wij u in­for­ma­tie wel­ke hulp u kunt in­zet­ten. Mid­dels oe­fe­nin­gen en het de­len van er­va­rin­gen gaat u zelf ac­tief aan de slag. Ook is er vol­doen­de ruim­te voor het stel­len van vra­gen. Tij­dens de cur­sus kunt u re­ke­nen op ge­dre­ven en pro­fes­si­o­ne­le trai­ners met ja­ren­lan­ge prak­tijk­er­va­ring.

Pro­gram­ma

Ver­schil­len­de on­der­wer­pen ko­men aan bod:

  • oor­zaak en ge­vol­gen van de­men­tie
  • ge­drags­ver­an­de­rin­gen
  • be­we­ging en voe­ding
  • on­der­steu­ning
  • om­gaan met stress

Voor wie

Voor men­sen die on­langs de dia­gno­se de­men­tie heb­ben ge­kre­gen sa­men met hun part­ner of man­tel­zor­ger. De cur­sus be­staat uit het de­len van in­for­ma­tie en uit oe­fe­nin­gen waar de deel­ne­mers ac­tief mee aan de slag gaan. Om ach­ter­af te­leur­stel­lin­gen te voor­ko­men vindt na aan­mel­ding een in­ta­ke­ge­sprek met u plaats om te kij­ken of de cur­sus ge­schikt is bij de deel­ne­mer met de­men­tie.

Plan­ning

Op ver­schil­len­de mo­men­ten in het jaar kunt u deel­ne­men aan de cur­sus. De­ze cur­sus be­staat uit 12 bij­een­kom­sten. U kunt op de vol­gen­de da­gen star­ten met de cur­sus:

Start­da­tum dins­dag 10 mei 2022
De bij­een­kom­sten vin­den plaats op de dins­dag en vrij­dag van 10.00 tot 12.uur 
Da­tums bij­een­kom­sten: 10 mei, 13 mei, 17 mei, 20 mei, 24 mei, 31 mei, 7 ju­ni, 10 ju­ni, 14 ju­ni, 21 ju­ni, 24 ju­ni en 28 ju­ni

Start­da­tum dins­dag 30 au­gus­tus 2022
De bij­een­kom­sten vin­den plaats op de dins­dag en vrij­dag van 14.00 tot 16.uur 
Da­tums bij­een­kom­sten: 30 aug, 2 sep, 6 sep, 9 sep, 13 sep, 20 sep, 27 sep, 30 sep, 4 okt, 11 okt, 14 okt en 18 okt

Start­da­tum dins­dag 1 no­vem­ber 2022
De bij­een­kom­sten vin­den plaats op de dins­dag en vrij­dag van 14.00 tot 16.uur 
Da­tums bij­een­kom­sten: 1 nov, 4 nov, 8 nov, 11 nov, 15 nov, 22 nov, 29 nov, 2 dec, 6 dec, 13 dec, 16 dec, 20 dec

De plan­ning is on­der voor­be­houd van wij­zi­gin­gen.

Lo­ca­tie

De cur­sus vindt plaats in gas­te­rij De Man­tel aan het Zorg­plein Land van Hor­ne (Vo­gels­bleek 1, Weert).

Kos­ten

De cur­sus is kos­te­loos.

Aan­mel­den of meer in­for­ma­tie

Meld u aan door het on­der­staan­de aan­meld­for­mu­lier in te vul­len. Of stuur een e-mail naar vi­taal­thuis at land­van­hor­ne dot nl met uw naam en te­le­foon­num­mer. De ui­ter­lij­ke aan­meld­da­tum is 2 we­ken voor aan­vang van de cur­sus. Vol = vol.

Na aan­mel­ding neemt de trai­ner bin­nen twee we­ken con­tact met u op om de aan­mel­ding met u te be­spre­ken. Voor meer in­for­ma­tie kunt u con­tact op­ne­men met Aud­rey Die­te­ren via 088 987 82 21 of Cyn­thia Lou­wers via 088 987 86 93.

Be­kijk het com­ple­te aan­bod van cur­sus­sen

Bo­ven­staan­de in­for­ma­tie is on­der voor­be­houd van wij­zi­gin­gen

Kies de cursus waaraan u wilt deelnemen

Aan welke cursus wilt u deelnemen?

Vul uw gegevens in

Hoeveel personen wilt u aanmelden voor de cursus?

Hoe bent u bekend geworden met de cursussen van Vitaal Thuis?

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van Vitaal Thuis ontvangen met handige tips en weetjes over gezondheid?

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.