Be­smet­tin­gen co­ro­na­vi­rus bij Land van Hor­ne

Ac­tu­eel over­zicht van be­smet­tin­gen bij Land van Hor­ne

Bij Land van Hor­ne zien we de be­smet­tin­gen met het co­ro­na­vi­rus op­lo­pen. We zien ge­luk­kig dat het vaak gaat om in­di­vi­du­e­le ge­val­len van een me­de­wer­ker, vrij­wil­li­ger of cli­ënt. U vindt hier­on­der een over­zicht van al­le be­smet­tin­gen per lo­ca­tie of team.

Hier­on­der ziet u een over­zicht van al­le be­smet­tin­gen bin­nen Land van Hor­ne die mo­ge­lijk van in­vloed kun­nen zijn op on­ze cli­ëntzorg. Dit over­zicht wordt el­ke maan­dag bij­ge­werkt. Laatst bij­ge­werkt op: 19-10-2020

  • Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum: vier be­smet­tin­gen.
  • Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof: twee be­smet­tin­gen.
  • Huis­hou­de­lij­ke hulp wijk­zorg: twee be­smet­tin­gen.  
  • Zorg­cen­trum Mar­ti­nus: twee be­smet­tin­gen*. 
  • Zorg­cen­trum Ma­ris­hof: vijf be­smet­tin­gen.
  • Zorg­cen­trum St. Jo­seph: drie be­smet­tin­gen. 

* Een van de­ze be­smet­tin­gen heeft ook be­trek­king op woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof. 

Maat­re­ge­len bij be­smet­tin­gen
Zo­dra uw naas­te di­rect be­trok­ken is bij een be­smet­ting wordt u hier te­le­fo­nisch of via Ca­ren­zorgt van op de hoog­te ge­steld. We in­for­me­ren u in dat ge­val ook over de maat­re­ge­len die we tref­fen naar aan­lei­ding van de be­smet­ting. Bij de te ne­men maat­re­ge­len kunt u den­ken aan een tij­de­lij­ke be­zoek­re­ge­ling, qua­ran­tai­ne, het wer­ken met vol­le­di­ge per­soon­lij­ke be­scher­ming en/of het af­zeg­gen van niet me­di­sche af­spra­ken met tand­arts, kap­per of pe­di­cu­re. Dit zijn maar een aan­tal voor­beel­den van maat­re­ge­len die we bij een be­smet­ting op lo­ca­tie of in een team kun­nen tref­fen. 

Co­ro­na-af­de­ling zorg­cen­trum Mar­ti­nus 
In zorg­cen­trum Mar­ti­nus in Weert is een spe­ci­a­le co­ro­na-af­de­ling ge­cre­ëerd. Op de­ze ge­slo­ten af­de­ling kun­nen cli­ën­ten van Land van Hor­ne die po­si­tief ge­test zijn op het co­ro­na­vi­rus tij­de­lijk ver­blij­ven. Dit zijn veel­al cli­ën­ten met de­men­tie die van­we­ge loop­drang niet in iso­la­tie ver­zorgd kun­nen wor­den op de lo­ca­tie waar zij woon­ach­tig zijn. Aan­ge­zien op de co­ro­na-af­de­ling al­leen cli­ën­ten ver­zorgd wor­den die be­smet zijn met het co­ro­na­vi­rus, heb­ben cli­ën­ten op de­ze af­de­ling wel be­we­gings­vrij­heid. Het over­plaat­sen van een po­si­tief ge­tes­te cli­ënt vindt al­tijd plaats in over­leg met de eer­ste con­tact­per­soon een cli­ënt. 
 
Bent u ex­tra voor­zich­tig?
We wil­len nog­maals on­der­stre­pen dat het van be­lang is om u aan de lan­de­lij­ke richt­lij­nen te hou­den om ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men. Land van Hor­ne vraagt u daar­naast bij een be­zoek aan een van on­ze lo­ca­ties ex­tra maat­re­ge­len te ne­men. U leest ze hier.