Be­smet­tin­gen co­ro­na­vi­rus bij Land van Hor­ne

Ac­tu­eel over­zicht van be­smet­tin­gen bij Land van Hor­ne

Hier­on­der ziet u een over­zicht van lo­ca­ties van Land van Hor­ne waar één of meer­de­re be­smet­tin­gen zijn met het co­ro­na­vi­rus die mo­ge­lijk van in­vloed kun­nen zijn op on­ze cli­ëntzorg. Dit over­zicht wordt we­ke­lijks bij­ge­werkt. Laatst bij­ge­werkt op: 22 april 2022.

  • Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum
  • Zorg­cen­trum Sint Eli­za­beth
  • Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus
  • Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven
  • Woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof
  • Zorg­cen­trum Ver­vers­hof

Maat­re­ge­len bij be­smet­tin­gen

Zo­dra uw naas­te di­rect be­trok­ken is bij een be­smet­ting wordt u hier­van zo snel mo­ge­lijk van op de hoog­te ge­steld. We in­for­me­ren u in dat ge­val ook over de maat­re­ge­len die we tref­fen naar aan­lei­ding van de be­smet­ting. Bij de te ne­men maat­re­ge­len kunt u den­ken aan een tij­de­lij­ke be­zoek­re­ge­ling, qua­ran­tai­ne, het wer­ken met vol­le­di­ge per­soon­lij­ke be­scher­ming en/of het af­zeg­gen van niet me­di­sche af­spra­ken met tand­arts, kap­per of pe­di­cu­re. Dit zijn maar een aan­tal voor­beel­den van maat­re­ge­len die we bij een be­smet­ting op lo­ca­tie of in een team kun­nen tref­fen. 

Bent u ex­tra voor­zich­tig?
We wil­len nog­maals on­der­stre­pen dat het van be­lang is om u aan de lan­de­lij­ke richt­lij­nen te hou­den om ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men. Land van Hor­ne vraagt u daar­naast bij een be­zoek aan een van on­ze lo­ca­ties ex­tra maat­re­ge­len te ne­men. U leest hier de be­zoek­re­ge­ling.