Be­smet­tin­gen co­ro­na­vi­rus bij Land van Hor­ne

Ac­tu­eel over­zicht van be­smet­tin­gen bij Land van Hor­ne

Hier­on­der ziet u een over­zicht van lo­ca­ties van Land van Hor­ne waar één of meer­de­re be­smet­tin­gen zijn met het co­ro­na­vi­rus die mo­ge­lijk van in­vloed kun­nen zijn op on­ze cli­ëntzorg. Dit over­zicht wordt we­ke­lijks bij­ge­werkt. Laatst bij­ge­werkt op: 21 ok­to­ber 2021

  • Woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven
  • Zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth

Maat­re­ge­len bij be­smet­tin­gen

Zo­dra uw naas­te di­rect be­trok­ken is bij een be­smet­ting wordt u hier­van zo snel mo­ge­lijk van op de hoog­te ge­steld. We in­for­me­ren u in dat ge­val ook over de maat­re­ge­len die we tref­fen naar aan­lei­ding van de be­smet­ting. Bij de te ne­men maat­re­ge­len kunt u den­ken aan een tij­de­lij­ke be­zoek­re­ge­ling, qua­ran­tai­ne, het wer­ken met vol­le­di­ge per­soon­lij­ke be­scher­ming en/of het af­zeg­gen van niet me­di­sche af­spra­ken met tand­arts, kap­per of pe­di­cu­re. Dit zijn maar een aan­tal voor­beel­den van maat­re­ge­len die we bij een be­smet­ting op lo­ca­tie of in een team kun­nen tref­fen. 

Co­ro­na-af­de­lin­gen Land van Hor­ne
Land van Hor­ne heeft op dit mo­ment geen co­ro­na-af­de­lin­gen in ge­bruik. Als het no­dig is kun­nen we twee co­ro­na-af­de­lin­gen creee­ren, één in zorg­cen­trum Mar­ti­nus en de an­der in het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum.
Op de co­ro­na-af­de­ling in Mar­ti­nus kun­nen cli­ën­ten van Land van Hor­ne die po­si­tief ge­test zijn op het co­ro­na­vi­rus tij­de­lijk ver­blij­ven. Dit zijn cli­ën­ten die van­we­ge loop­drang niet in iso­la­tie ver­zorgd kun­nen wor­den op de lo­ca­tie waar zij woon­ach­tig zijn. Aan­ge­zien op de co­ro­na-af­de­ling al­leen cli­ën­ten ver­zorgd wor­den die be­smet zijn met het co­ro­na­vi­rus, heb­ben cli­ën­ten op de­ze af­de­ling wel be­we­gings­vrij­heid. Het over­plaat­sen van een po­si­tief ge­tes­te cli­ënt vindt al­tijd plaats in over­leg met de eer­ste con­tact­per­soon een cli­ënt. Ook co­ron­a­pa­ti­ën­ten met pro­bleem- en/of dwaal­ge­drag van bui­ten on­ze lo­ca­ties kun­nen op de co­ro­na-af­de­ling in Mar­ti­nus tij­de­lijk ver­blij­ven. Om de zorg van huis­art­sen, thuis­zorg en zie­ken­hui­zen in de re­gio te ga­ran­de­ren, is de­ze op­vang no­dig.
Ook in het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum kan een co­ro­na-af­de­ling wor­den ge­cre­ëerd. Hier van­gen we co­ron­a­pa­ti­ën­ten op voor re­va­li­da­tie na een zie­ken­huis­op­na­me of her­stel­zorg met als doel te­rug­keer naar huis.

Bent u ex­tra voor­zich­tig?
We wil­len nog­maals on­der­stre­pen dat het van be­lang is om u aan de lan­de­lij­ke richt­lij­nen te hou­den om ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te voor­ko­men. Land van Hor­ne vraagt u daar­naast bij een be­zoek aan een van on­ze lo­ca­ties ex­tra maat­re­ge­len te ne­men. U leest hier de be­zoek­re­ge­ling.