Alz­hei­mer Ca­fé Weert

Hoe ver­der na de dia­gno­se?

maandag
16
mei

Na de dia­gno­se de­men­tie kan ie­mand vaak nog lan­ge tijd thuis blij­ven wo­nen, maar heeft hij of zij net als de man­tel­zor­ger in toe­ne­men­de ma­te hulp en on­der­steu­ning no­dig. Via de huis­arts of ge­ri­a­ter zal dan wor­den ge­ad­vi­seerd om een ca­sema­na­ger-de­men­tie in te scha­ke­len voor de nood­za­ke­lij­ke be­ge­lei­ding. Op maan­dag 16 mei zal een ca­sema­na­ger ver­tel­len over wat zij op de soms lan­ge en in­ge­wik­kel­de weg in de zorg­ver­le­ning kan be­te­ke­nen. 

19:30
-
21:30

Daar­naast ko­men er des­kun­di­gen aan het woord over thuis­zorg, dag­be­ste­ding en zorg­boer­de­rij. En na­tuur­lijk kun­nen be­zoe­kers ook hun ei­gen vra­gen stel­len.
U bent van har­te wel­kom op de­ze in­for­ma­tie­ve avond. De toe­gang is gra­tis. Uw eer­ste kop­je kof­fie of thee krijgt u bij bin­nen­komst. Een even­tu­e­le vol­gen­de con­sump­tie is voor ei­gen re­ke­ning.

In­for­ma­tie, tips en lot­ge­no­ten­con­tact
 
Het Alz­hei­mer Ca­fé is een tref­punt voor men­sen met de­men­tie, hun part­ners, man­tel­zor­gers, fa­mi­lie­le­den, vrien­den, zorg­ver­le­ners en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den. Jong en oud, ie­der­een is van har­te wel­kom. Aan­mel­den is niet no­dig: u kunt zo bin­nen­lo­pen. 

Lo­ca­tie en tijd 
Het Alz­hei­mer Ca­fé wordt ge­hou­den in het Bi­bli­o­cen­ter, Wil­hel­mi­na­sin­gel  250, 6001 GV in Weert en is van­af 19.00 uur ge­o­pend. Het pro­gram­ma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.