Het Ver­pleeg­tech­nisch team (VTT) van Land van Hor­ne werkt in­tra­mu­raal en ex­tra­mu­raal. Het biedt com­plexe ver­pleeg­tech­ni­sche zorg. De ver­pleeg­kun­di­gen wer­ken nauw sa­men met de me­disch spe­ci­a­list, huis­arts, spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de, thuis­zorg- en in­tra­mu­ra­le teams.

 

VTT 24 uur per dag be­reik­baar

Het VTT team is be­reik­baar op T 088 987 84 01 of 088 987 84 03. Ook voor spoed­vra­gen en cri­sis­zorg, na 17 uur, in het week­end en op feest­da­gen zijn we be­reik­baar. On­der­aan de pa­gi­na treft u een for­mu­lier 'Uit­voe­rings­ver­zoek voor­be­hou­den han­de­lin­gen' aan.

Spe­ci­a­lis­men

Bin­nen het team zijn een aan­tal ver­pleeg­kun­di­gen ge­spe­ci­a­li­seerd in de vol­gen­de ge­bie­den:

  • wond- en de­cu­bi­tus
  • dia­be­tes
  • pal­li­a­tie­ve/ter­mi­na­le zorg
  • sto­ma-zorg

Ook ad­vies, voor­lich­ting en in­struc­tie

Naast de ver­pleeg­tech­ni­sche zorg bie­den wij ook ad­vies, voor­lich­ting en in­struc­tie. 

Ga te­rug naar het over­zicht: in­for­ma­tie voor ver­wij­zers