Thuis­zorg

Ver­zor­ging en ver­ple­ging en huis­hou­de­lij­ke zorg

In de ker­nen van de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren bie­den wij ex­tra­mu­ra­le zorg. Ver­ple­ging en ver­zor­ging, huis­hou­de­lij­ke zorg en in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding.

De thuis­zorg­teams wer­ken nauw sa­men met het Ver­pleeg­tech­nisch Team van Land van Hor­ne, waar­door ex­tra­mu­raal ook com­plexe ver­pleeg­tech­ni­sche zorg mo­ge­lijk is.

Con­tact ver­zor­ging en ver­ple­ging thuis

U kunt con­tact op­ne­men met T 0900 333 55 55 of een mail stu­ren naar: wijk­ver­pleeg­kun­di­gen at land­van­hor­ne dot nl dot Voor spoed­ge­val­len zijn we 24 uur per dag be­reik­baar op T 0900 333 55 55.

Con­tact hulp bij het huis­hou­den

Voor hulp bij het huis­hou­den kunt u con­tact op­ne­men via T 0900 333 55 55.

Ga te­rug naar het over­zicht: in­for­ma­tie voor ver­wij­zers