De Stich­ting Land van Hor­ne heeft 17 (woon)zorg­cen­tra waar we in­tra­mu­ra­le zorg of ver­ple­ging en be­han­de­ling bie­den. De­ze lo­ca­ties lig­gen in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, Cra­nen­don­ck en So­me­ren. In di­ver­se van de­ze lo­ca­ties is te­vens (be­schermd) wo­nen met thuis­zorg mo­ge­lijk en ook kort­du­rend ver­blijf.

 

Con­tact in­tra­mu­ra­le zorg

Hebt u vra­gen over in­tra­mu­ra­le zorg, neem dan con­tact op met on­ze cli­ën­ten­ser­vi­ce­dienst via T 0900 333 55 55 of csd at land­van­hor­ne dot nl.  Voor spoed­vra­gen zijn wij ook 24 uur per dag be­reik­baar op T 0900 333 55 55.

Over­zicht van lo­ca­ties

Een over­zicht van on­ze 18 (woon)zorg­cen­tra vindt u op de pa­gi­na Ver­zorgd Wo­nen.

Ga te­rug naar het over­zicht: in­for­ma­tie voor ver­wij­zers