Ge­spe­ci­a­li­seer­de wond­zorg

Bin­nen twee tot drie we­ken geen ten­dens tot ge­ne­zing? Dan kunt u door­ver­wij­zen.

Land van Hor­ne kent ver­schil­len­de wond­ver­pleeg­kun­di­gen (Rad­bou­dumc). Eén van hen is ook wond­con­su­lent (Eras­mus MC). De­ze wond­zorg­ex­perts heb­ben ken­nis en ex­per­ti­se van ver­schil­len­de soor­ten won­den. Denk aan de­cu­bi­tus­won­den, brand­won­den, ul­cus cruris, acu­te won­den en on­co­lo­gi­sche won­den.

Wan­neer won­den van pa­ti­ën­ten bin­nen twee tot drie we­ken geen of mi­ni­ma­le ten­dens tot ge­ne­zing ver­to­nen, kun­nen huis­art­sen naar ons door­ver­wij­zen.

Als de ver­wij­zing bin­nen is, dan ma­ken we zo snel mo­ge­lijk een af­spraak met de cli­ënt. Dit doen we bin­nen drie werk­da­gen. Wij be­zoe­ken de cli­ënt thuis. Bij het eer­ste con­sult be­oor­de­len wij de won­den, ge­ven ad­vies en kop­pe­len on­ze be­vin­din­gen te­rug aan de huis­arts. Dan wordt ge­start met de be­han­de­ling. Mee­st­al ligt de fo­cus op ge­ne­zing van de wond. Soms is het wond­be­leid ge­richt op het bie­den van com­fort en het weg­ha­len van on­ge­mak­ken, als de cli­ënt ter­mi­naal is.

Re­gi­o­na­le aan­pak

Het aan­tal cli­ën­ten met spe­ci­fie­ke wond­zorg in de thuis­zorg groeit. Door Land van Hor­ne wordt er nauw sa­men­ge­werkt met an­de­re thuis­zorg-or­ga­ni­sa­ties, huis­art­sen en de spe­ci­a­lis­ten van het zie­ken­huis. Ook wond ex­per­ti­se cen­tra spe­len een be­lang­ij­ke rol. Met de part­ners zijn af­spra­ken ge­maakt over de werk­wij­ze en het ge­bruik van de­zelf­de wond­ma­te­ri­a­len. Dit is vast­ge­legd in het Wond­zorg-pro­to­col.

Scho­ling

De wond­zorg­ex­perts van Land van Hor­ne ge­ven re­gel­ma­tig scho­ling aan me­de­wer­kers van Land van Hor­ne. Ook ex­ter­nen kun­nen een be­roep doen op de ex­per­ti­se in de vorm van scho­ling. Neem voor meer in­for­ma­tie con­tact op.

Be­reik­baar­heid

On­ze wond­zorg­ex­perts zijn be­reik­baar via de mail: wond­ver­pleeg­kun­di­gen at land­van­hor­ne dot nl, T 088 987 84 24 of via Zorg­Do­mein.