Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum

Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie­zorg in Weert

In Weert kun­nen ou­de­ren re­va­li­de­ren in het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne in Weert.

 

In het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum kun­nen men­sen tij­de­lijk in ap­par­te­men­ten ver­blij­ven om hier te re­va­li­de­ren. De cli­ënt kan daar­na thuis de re­va­li­da­tie ver­vol­gen. Ook is eer­ste­lijns­be­han­de­ling en dag­be­han­de­ling van Land van Hor­ne dan mo­ge­lijk.

Een zorg­team en een mul­ti­dis­ci­pli­nair be­han­del­team staan klaar voor re­va­li­da­tie-cli­ënt. De spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de is ver­ant­woor­de­lijk voor de me­di­sche zorg. Lees meer over on­ze me­di­ci en pa­ra­me­di­ci.

Con­tact Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum

Voor vra­gen of een op­na­me op in het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum, kunt u con­tact op­ne­men via de re­cep­tie van het Zorg­plein Land van Hor­ne: T 088 987 85 00.

Ga te­rug naar het over­zicht: in­for­ma­tie voor ver­wij­zers