Eer­ste­lijns­ver­blijf (ELV) be­treft me­disch nood­za­ke­lijk kort­du­rend ver­blijf van mi­ni­maal 24 uur en maxi­maal 3 maan­den. ELV is be­doeld voor kwets­ba­re men­sen die tij­de­lijk niet meer (of nog niet) ver­ant­woord in hun ei­gen woon­om­ge­ving kun­nen ver­blij­ven, maar waar­voor geen op­na­me in een zie­ken­huis of GRZ in­stel­ling aan­ge­we­zen is. Het eind­doel van ELV is dat men na ver­blijf weer te­rug kan ke­ren naar huis. Fo­cus ligt op 'her­stel en te­rug­keer'. Van­af 2017 valt ELV on­der de Zorg­ver­ze­ke­rings­wet (Zvw), geen ei­gen bij­dra­ge. Het CIZ heeft geen rol meer hier­bij.

ELV-laag com­plex

De pa­ti­ënt heeft een en­kel­vou­di­ge aan­doe­ning en/of be­per­king die een be­drei­ging vormt/vor­men voor de ge­zond­heid van de pa­ti­ënt. Er is ver­zor­ging en ver­ple­ging in de na­bij­heid, ob­ser­va­tie, sig­na­le­ring en in­ter­ven­tie no­dig.

Me­di­sche ver­ant­woor­de­lijk­heid

De me­di­sche zorg in ELV laag com­plex be­staat uit zorg 'zo­als huis­art­sen die ple­gen te bie­den'. Dit wil zeg­gen dat de huis­arts be­han­de­lend en ver­ant­woor­de­lijk blijft tij­dens het ver­blijf ELV-Laag com­plex. Er wordt van de huis­arts ver­wacht dat hij/zij de re­gie heeft en de pa­ti­ënt op kor­te ter­mijn ziet. Dan maakt de huis­arts dui­de­lij­ke af­spra­ken met de zorg van Land van Hor­ne en de pa­ti­ënt. De huis­arts spreekt af wat het doel van de op­na­me is, wat de ont­slag­da­tum is en op wel­ke mo­men­ten er ge­ë­va­lu­eerd wordt. De fo­cus ligt op 'her­stel en te­rug­keer'.

ELV-hoog com­plex

Bij de pa­ti­ënt is spra­ke van meer­de­re, el­kaar be­ïn­vloe­den­de aan­doe­nin­gen en/of be­per­kin­gen. Er is vaak spra­ke van po­ly­far­ma­cie en de mo­ge­lij­ke ge­vol­gen daar­van. Er is mul­ti­dis­ci­pli­nai­re be­han­de­ling no­dig. De pa­ti­ënt heeft ver­zor­ging en ver­ple­ging in de di­rec­te na­bij­heid no­dig. De (mul­ti­dis­ci­pli­nai­re) be­han­de­ling dient plaats te vin­den in een op de spe­ci­fie­ke doel­groep in­ge­rich­te om­ge­ving. De zorg on­der­steunt de ADL van de pa­ti­ënt of neemt de­ze over.

Me­di­sche ver­ant­woor­de­lijk­heid

De ver­ant­woor­de­lijk arts (spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de Land van Hor­ne) neemt zo­wel de ge­ne­ra­lis­ti­sche als de spe­ci­a­lis­ti­sche be­han­de­ling op zich. Af­han­ke­lijk van de pro­ble­men bij en van de pa­ti­ënt kun­nen pro­fes­si­o­nals toe­ge­voegd wor­den aan het mul­ti­dis­ci­pli­nair (zorg-) team.

ELV-pal­li­a­tief

De pres­ta­tie eer­ste­lijns­ver­blijf pal­li­a­tief ter­mi­na­le zorg (PTZ) is een pres­ta­tie per ver­blijfs­dag. Het heeft als ken­merk dat spra­ke is van me­disch nood­za­ke­lij­ke zorg voor een pa­ti­ënt, waar­bij de le­vens­ver­wach­ting van de pa­ti­ënt vol­gens de be­han­de­lend arts ge­mid­deld drie maan­den of kor­ter zal zijn.

Me­di­sche ver­ant­woor­de­lijk­heid

Als op­na­me ELV pal­li­a­tief plaats­vindt op een plek bin­nen Land van Hor­ne waar ver­blijf met be­han­de­ling wordt ge­ge­ven, dan zal de spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de van Land van Hor­ne de be­han­de­lend en ver­ant­woor­de­lijk arts zijn. Als de op­na­me ELV pal­li­a­tief plaats­vindt op een plek bin­nen Land van Hor­ne waar ver­blijf zon­der be­han­de­ling wordt ge­ge­ven, dan zal de huis­arts de han­de­lend en ver­ant­woor­de­lijk arts zijn.

Doel van ELV

  • Het ana­ly­se­ren van de aan­doe­ning (en) en/of be­per­kin­gen en de ge­vol­gen hier­van.
  • De­ze op­hef­fen cq sta­bi­li­se­ren zo­dat te­rug­keer naar de oor­spron­ke­lij­ke woon­si­tu­a­tie mo­ge­lijk is.
  • Ster­ke fo­cus op te­rug­keer naar huis
  • Niet be­doeld als cri­sis­bed voor door­stro­ming naar een Wlz-bed.

Ga te­rug naar de pa­gi­na Eer­ste­lijns­ver­blijf.