Eer­ste­lijns­ver­blijf (ELV) be­treft me­disch nood­za­ke­lijk kort­du­rend ver­blijf van mi­ni­maal 24 uur en maxi­maal 3 maan­den. ELV is be­doeld voor kwets­ba­re men­sen die tij­de­lijk niet meer (of nog niet) ver­ant­woord in hun ei­gen woon­om­ge­ving kun­nen ver­blij­ven, maar waar­voor geen op­na­me in een zie­ken­huis of GRZ in­stel­ling aan­ge­we­zen is. Het eind­doel van ELV is dat men na ver­blijf weer te­rug kan ke­ren naar huis. Fo­cus ligt op 'her­stel en te­rug­keer'. Van­af 2017 valt ELV on­der de Zorg­ver­ze­ke­rings­wet (Zvw), geen ei­gen bij­dra­ge. Het CIZ heeft geen rol meer hier­bij.

Af­we­gings­in­stru­ment Eer­ste­lijns­ver­blijf

Hier­on­der vindt u het af­we­gings­in­stru­ment voor eer­ste­lijns­ver­blijf.

Hoe kunt u zien of er er­gens een ELV-plek be­schik­baar is?

Hoe ver­loopt ver­wij­zing naar een ELV plaats?

Als u wilt ver­wij­zen naar een ELV plaats van Stich­ting Land van Hor­ne, bel dan naar het al­ge­me­ne num­mer Land van Hor­ne: 0900-333 55 55.

U vindt hier meer ach­ter­grond­in­for­ma­tie over ELV.

Ga te­rug naar het over­zicht: in­for­ma­tie voor ver­wij­zers.