On­ze mul­ti­dis­ci­pli­nai­re aan­pak en ge­ri­a­tri­sche ex­per­ti­se zet­ten we ook in voor dag­be­han­de­ling. We bie­den vier vor­men aan.

 

 

 

Vier vor­men van dag­be­han­de­ling

 • Dag­be­han­de­ling so­ma­tiek
  In Weert, zorg­cen­trum Mar­ti­nus aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

 • Dag­be­han­de­ling psy­cho­ge­ri­a­trie
  In Weert, Ver­vers­hof
  In Bu­del, de Klim­roos

 • Dag­be­han­de­ling scree­ning psy­cho­ge­ri­a­trie
  In Weert, Ver­vers­hof
  In Bu­del, de Klim­roos

 • Dag­be­han­de­ling Hun­ting­ton
  In Weert, zorg­cen­trum Mar­ti­nus aan het Zorg­plein Land van Hor­ne

Doel­groep

Dag­be­han­de­ling is voor men­sen die meer­de­re vor­men van be­han­de­ling no­dig heb­ben of be­han­de­ling in com­bi­na­tie met dag­be­ste­ding. Het voor­deel van on­ze dag­be­han­de­ling is dat deel­ne­mers de be­han­de­lin­gen on­der één dak kun­nen ont­van­gen en al­le ex­per­ti­se dicht­bij is. Een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de is ver­ant­woor­de­lijk voor de me­di­sche zorg. Lees meer over on­ze me­di­ci en pa­ra­me­di­ci.

Con­tact

Wilt u meer we­ten over dag­be­han­de­ling, of een pa­ti­ënt ver­wij­zen, neem con­tact ons op via de re­cep­tie van het Zorg­plein Land van Hor­ne: T 088 987 85 00.

Ga te­rug naar het over­zicht: in­for­ma­tie voor ver­wij­zers