Dag­be­han­de­ling scree­ning

Wat is er aan de hand?

Wist u dat het ook mo­ge­lijk is om dag­be­han­de­ling in te zet­ten bij een uit­ge­brei­der on­der­zoek voor de­men­tie, ge­heu­gen­pro­ble­men of bij­voor­beeld een de­pres­sie? Mis­schien merkt u bij­voor­beeld al lan­ge­re tijd dat uw va­ders ge­drag ver­an­dert en dit zwaar wordt voor uw moe­der. We kun­nen tij­de­lijk ie­mand ob­ser­ve­ren op de dag­be­han­de­ling om te kij­ken wat er aan de hand is en om de part­ner of fa­mi­lie even wat rust te ge­ven.

Symp­to­men de­men­tie, de­pres­sie of iets an­ders?

Bij een scree­ning kan ie­mand voor en­ke­le we­ken, bij­voor­beeld 2 of 3 da­gen per week, de dag­be­han­de­ling be­zoe­ken. We ob­ser­ve­ren dan ie­mand om te kij­ken wat er aan de hand is. We be­trek­ken een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de hier­bij die het li­cha­me­lijk on­der­zoek doet en de me­di­sche si­tu­a­tie in kaart brengt. Hij of zij kan the­ra­peu­ten in­scha­ke­len om een dui­de­lij­ker beeld te krij­gen, bij­voor­beeld een psy­cho­loog, er­go­the­ra­peut of fy­si­o­the­ra­peut. Ook doen de deel­ne­mers mee aan de ac­ti­vi­tei­ten in de huis­ka­mer en kun­nen zij tus­sen de mid­dag sa­men met an­de­re be­zoe­kers lun­chen.

Is er daarna ondersteuning thuis nodig?

Na de scree­ning is er meer dui­de­lijk­heid. "Dan kun­nen we sa­men be­kij­ken of er on­der­steu­ning no­dig is. En zo ja, wel­ke vorm dan het bes­te bij de per­soon past. Bij­voor­beeld be­ge­lei­ding thuis, mee­doen aan dag­ac­ti­vi­tei­ten in de buurt of het blij­ven be­zoe­ken van de dag­be­han­de­ling". Het deel­ne­men aan de dag­be­han­de­ling on­der­steunt ook de man­tel­zor­ger.

 

Neem vrij­blij­vend con­tact op met dag­be­han­de­ling

De­ze tij­de­lij­ke scree­ning bie­den we in zorg­cen­trum Ver­vers­hof in Weert en bij de Klim­roos in Bu­del. Voor de scree­ning is een ver­wij­zing no­dig van een arts en een in­di­ca­tie. Als u vra­gen hebt over de­ze vorm van dag­be­han­de­ling, dan belt u voor meer in­for­ma­tie vrij­blij­vend met een van de cli­ëntad­vi­seurs. Zij zijn be­reik­baar via T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar csd at land­van­hor­ne dot nl.