Dag­be­han­de­ling (pg)

Dag­be­han­de­ling bij de­men­tie of ver­an­de­ring in ge­drag

Uw moe­der is al op leef­tijd en ver­geet steeds meer din­gen. Ze woont thuis, maar het gaat moei­za­mer. U maakt zich zor­gen; is het da­de­lijk nog wel ver­ant­woord dat ze thuis woont? Maar ze wil niet ver­hui­zen en dat wilt u ei­gen­lijk ook niet. Dag­be­han­de­ling van Land van Hor­ne kan uw moe­der on­der­steu­nen, waar­door ze (lan­ger) thuis kan wo­nen. Ook on­der­steunt het u als man­tel­zor­ger.

 

Voor wie is dag­be­han­de­ling (pg)?

De­ze dag­be­han­de­ling is spe­ci­aal voor men­sen met (be­gin­nen­de) de­men­tie bij wie het ge­drag ver­an­dert. Een per­soon kan in aan­mer­king ko­men als hij of zij een de­men­tie­dia­gno­se heeft en ex­tra aan­dacht en be­ge­lei­ding no­dig heeft waar­bij in­zet van be­han­de­laars ge­wenst is. Bij­voor­beeld: ie­mand heeft dag­be­ste­ding no­dig van­we­ge de­men­tie, maar ook fy­si­o­the­ra­pie om mo­biel te kun­nen blij­ven, of ad­vies van een psy­cho­lo­ge bij de om­gang met het ge­drag.

 

Sfeer, dagritme en activiteiten

De deel­ne­mer kan een paar keer week naar de dag­be­han­de­ling ko­men. Voor de­ze doel­groep is een sfeer van ver­trou­wen, vei­lig­heid en een vas­te dag­struc­tuur be­lang­rijk. Dat bie­den we tij­dens de­ze vorm van dag­be­han­de­ling en dat geeft de deel­ne­mers rust.

We bie­den ac­ti­vi­tei­ten aan af­ge­stemd op de in­te­res­se en mo­ge­lijk­he­den van de cli­ënt, zo­als mu­ziek, be­we­ging, di­ver­se spel­vor­men of het le­zen van de krant. Tus­sen de mid­dag lun­chen we sa­men in de huis­ka­mer. Tij­dens het dag­pro­gram­ma rich­ten we ons ook op het ver­tra­gen van ach­ter­uit­gang, het ver­be­te­ren van dag en nacht­rit­me of ver­be­te­ring van be­paald ge­drag door een juis­te be­na­de­ring van de per­soon.

On­der­steu­ning man­tel­zorg

Vaak heeft de part­ner, zoon of doch­ter of an­der fa­mi­lie­lid al lan­ge tijd ge­zorgd voor de cli­ënt. Ook al doen zij dit graag; soms kan het toch te veel wor­den. Dag­be­han­de­ling on­der­steunt het thuis wo­nen van de kwets­ba­re ou­de­re en neemt een deel van de zorg uit han­den. We heb­ben veel aan­dacht voor de fa­mi­lie en an­de­re man­tel­zor­gers.

Dag­be­han­de­ling Weert en Bu­del

De­ze vorm van dag­be­han­de­ling is mo­ge­lijk in twee zorg­cen­tra van Land van Hor­ne: in Ver­vers­hof in Weert en in de Klim­roos in Bu­del.

Con­tact

We kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Uw huis­arts kan u mo­ge­lijk meer ver­tel­len of neem ge­rust vrij­blij­vend con­tact met een cli­ëntad­vi­seur. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar csd at land­van­hor­ne dot nl.