Zorg/dien­sten

Re­va­li­da­tie­cen­trum

Re­va­li­de­ren is hard wer­ken. Na een ope­ra­tie aan uw heup, knie of schou­der of bij­voor­beeld na een CVA, vraagt uw her­stel veel in­zet van u. Uw mo­ti­va­tie om uw doel te be­rei­ken is be­lang­rijk. Wij on­der­steu­nen u hier­bij en wer­ken sa­men aan uw doel in ons ge­ri­a­trisch re­va­li­da­tie­cen­trum in Weert. Als we in­schat­ten dat het thuis wo­nen weer zal luk­ken, kunt u thuis uw re­va­li­da­tie ver­vol­gen.

Dag­be­han­de­ling scree­ning

Wist u dat het ook mo­ge­lijk is om dag­be­han­de­ling in te zet­ten als een uit­ge­brei­der on­der­zoek voor de­men­tie, ge­heu­gen­pro­ble­men of bij­voor­beeld een de­pres­sie? Mis­schien merkt u bij­voor­beeld al lan­ge­re tijd dat uw va­ders ge­drag ver­an­dert en dit zwaar wordt voor uw moe­der. We kun­nen tij­de­lijk ie­mand ob­ser­ve­ren op de dag­be­han­de­ling om te kij­ken wat er aan de hand is en om de part­ner of fa­mi­lie even wat rust te ge­ven.

Dag­be­ste­ding

Merkt u dat uw moe­der niet meer vaak het huis uit gaat of steeds min­der on­der­neemt? Dat de da­gen wat lang wor­den of haar we­reld­je steeds klei­ner wordt? Met dag­be­ste­ding ge­ven we weer vorm aan haar da­gen en  ont­moe­ten staat cen­traal. Dag­be­ste­ding is ook voor men­sen be­doeld die zelf niet meer goed de deur uit kun­nen door bij­voor­beeld een be­per­king.

Dag­be­han­de­ling (pg)

Uw moe­der is al op leef­tijd en ver­geet steeds meer din­gen. Ze woont thuis, maar het gaat moei­za­mer. U maakt zich zor­gen; is het da­de­lijk nog wel ver­ant­woord dat ze thuis woont? Maar ze wil niet ver­hui­zen en dat wilt u ei­gen­lijk ook niet. Dag­be­han­de­ling van Land van Hor­ne kan uw moe­der on­der­steu­nen, waar­door ze (lan­ger) thuis kan wo­nen. Ook on­der­steunt het u als man­tel­zor­ger.

 

Dag­be­han­de­ling li­cha­me­lij­ke klach­ten (so­ma­tiek)

Soms heeft ie­mand meer­de­re vor­men van the­ra­pie en be­han­de­ling no­dig om thuis de al­le­daag­se din­gen zelf te kun­nen blij­ven doen. Bij­voor­beeld als ie­mand Parkin­son heeft of een CVA (be­roer­te) heeft ge­had. Zou het niet pret­tig zijn als al­le the­ra­pie­ën die u no­dig hebt, op uw dag­rit­me zou­den zijn af­ge­stemd? En dat de the­ra­pie­ën op één plek zijn? Dat is dag­be­han­de­ling van Land van Hor­ne.

 

Spe­ci­a­list Ou­de­ren­ge­nees­kun­de

Wist u dat u ad­vies kunt vra­gen aan een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de? Bij vra­gen en klach­ten die te ma­ken heb­ben met het ou­der wor­den, kunt u via uw huis­arts een spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de om on­der­steu­ning vra­gen. De zorg voor ou­de­ren kan best com­plex zijn, om­dat er meer­de­re din­gen te­ge­lijk kun­nen spe­len. Mis­schien er­vaart u dit nu zelf of bij een fa­mi­lie­lid. Een spe­ci­a­lis­tisch ad­vies kan hel­pen.

 

Psy­cho­lo­gie

Maakt u zich zor­gen over uw ge­heu­gen, om­dat u steeds meer za­ken ver­geet, of merkt u dat u al een lan­ge­re tijd som­ber bent? Of vindt u het bij­voor­beeld moei­lijk om goed om te gaan met het ver­an­derd ge­drag van uw part­ner na een CVA (be­roer­te)? Dit kan veel in­vloed op uw le­ven heb­ben. Een psy­cho­loog van Land van Hor­ne helpt u weer op weg.

 

Di­ë­te­tiek

Uw voe­ding aan­pas­sen is vaak geen ge­mak­ke­lij­ke uit­da­ging. Dag in, dag uit moet u let­ten op wat u eet, hoe­veel u eet en wan­neer. Daar­naast moet u zich­zelf blij­ven mo­ti­ve­ren. On­ze di­ë­tis­ten ge­ven voe­dings- en di­eet­ad­vies en coa­chen u bo­ven­dien om uw di­eet vol te kun­nen hou­den. Zo­dat u af­valt, juist weer op ge­wicht komt of een ge­zon­de sa­men­stel­ling hebt van uw voe­ding bij een aan­doe­ning.

 

 

 

 

 

 

In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding

Hebt u be­hoef­te aan on­der­steu­ning bij de da­ge­lijk­se din­gen die u niet meer zo goed af­gaan? Het over­komt meer men­sen dan u zou ver­wach­ten: het lukt niet of niet meer goed om de da­ge­lijk­se din­gen te doen of te plan­nen. Soms zijn er me­di­sche of so­ci­a­le oor­za­ken waar­door u de din­gen niet meer op or­de krijgt. Een me­de­wer­ker van Land van Hor­ne be­ge­leidt u in­di­vi­du­eel om zo weer grip op uw le­ven te krij­gen: het re­ge­len van uw da­ge­lijk­se za­ken, het or­ga­ni­se­ren van uw huis­hou­den, het struc­tu­re­ren van uw dag en so­ci­a­le con­tac­ten op­bou­wen en on­der­hou­den.

 

Kort­du­rend Ver­blijf

Bij kort­du­rend ver­blijf ont­vangt u kor­te tijd zorg in een zorg­cen­trum, bij­voor­beeld om man­tel­zor­gers (part­ner of fa­mi­lie­le­den) te ont­las­ten of te her­stel­len na een ope­ra­tie.

Vol­le­dig Pak­ket Thuis

Met het VPT (Vol­le­dig Pak­ket Thuis) com­bi­neert u de voor­de­len van zelf­stan­dig wo­nen met de com­ple­te zorg die u in een zorg­cen­trum krijgt.

 

Ver­zor­ging en ver­ple­ging thuis

Hebt u thuis ver­zor­ging of ver­ple­ging no­dig? Tij­de­lijk of lang­du­rig? On­ze des­kun­di­ge en ge­mo­ti­veer­de zorg­ver­le­ners bie­den u per­soon­lij­ke zorg.

Hulp bij het huis­hou­den

Is hulp van fa­mi­lie of naas­ten niet meer vol­doen­de bij al­le huis­hou­de­lij­ke ta­ken? Vraag om pro­fes­si­o­ne­le hulp bij uw huis­hou­den van Thuis­zorg Land van Hor­ne!

Lo­go­pe­die

Door te pra­ten kun­nen we con­tact ma­ken met an­de­ren, een vraag stel­len of ui­ten wat we voe­len. Als dit niet meer goed lukt, wordt het com­mu­ni­ce­ren met an­de­ren een uit­da­ging. Dat kan een gro­te drem­pel vor­men in uw da­ge­lijk­se le­ven en so­ci­a­le con­tac­ten, waar u veel last van kunt heb­ben. Een lo­go­pe­dist helpt u om meer con­tro­le te krij­gen over het spre­ken en de com­mu­ni­ca­tie met an­de­ren te ver­be­te­ren.

 

 

Er­go­the­ra­pie

Vaak den­ken we er niet over na, maar de ge­wo­ne da­ge­lijk­se din­gen die u thuis doet, kun­nen in­eens een uit­da­ging wor­den na een on­ge­luk, door een aan­doe­ning of het ou­der wor­den. Zo­als uzelf aan­kle­den, eten ko­ken, een wan­de­lin­ge­tje ma­ken of bood­schap­pen doen. Veel kunt u ge­luk­kig weer op­nieuw aan­le­ren. On­ze er­go­the­ra­peu­ten ge­ven u ad­vies en prak­ti­sche tips, zo­dat u zo­veel mo­ge­lijk al­les zelf kunt blij­ven doen. Ook uw hob­by­'s.

Fy­si­o­the­ra­pie

We zijn zo ge­wend dat het al­le­maal van­zelf gaat: staan, lo­pen, fiet­sen en spor­ten. Als u pijn, stijf­heid of krachts­ver­lies gaat er­va­ren door een on­ge­luk, na een ope­ra­tie of door een aan­doe­ning gaat u pas be­sef­fen hoe be­lang­rijk be­paal­de ac­ti­vi­tei­ten voor u zijn. Hoe zorg ik er­voor dat ik weer (bij­na) het­zelf­de kan als voor­heen? Hoe kan ik zo goed mo­ge­lijk blij­ven be­we­gen? De fy­si­o­the­ra­peu­ten van Land van Hor­ne hel­pen u hier graag bij.