Ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren

Als u wat ou­der wordt, kunt u zelf kie­zen hoe u uw tijd in­vult. De een heeft het nog druk­ker dan voor het pen­si­oen, voor de an­der voelt de week mis­schien stie­kem wat leeg. Wilt u graag wat voor uzelf  on­der­ne­men en an­de­ren ont­moe­ten, dan zijn de ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren van Land van Hor­ne bij u in de buurt iets voor u.

Mu­ziek­mid­dag

Men­sen uit de buurt slui­ten graag aan bij de gro­te­re ac­ti­vi­tei­ten, zo­als een mu­ziek- of dans­mid­dag. Die or­ga­ni­se­ren we re­gel­ma­tig. Er zijn ook di­ver­se an­de­re mo­ge­lijk­he­den. Maak een schil­de­rij, doe mee aan de ge­heu­gen­trai­ning, maak uw spie­ren los tij­dens de ac­ti­vi­teit Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren, speel koers­bal of boc­cia, leg een kaartje of win een prijs met kie­nen. Ie­de­re week is er van al­les te doen in de (woon)zorg­cen­tra. Kies wat u leuk vindt en wan­neer het u uit­komt. Bij ie­der ver­zor­gings­huis ziet u op de­ze web­si­te een klei­ne greep uit de ac­ti­vi­tei­ten. De lo­ca­ties vindt u bij Ver­zorgd Wo­nen. Ook kunt u op veel plek­ken mee­doen met de be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten.

 

 

Kos­ten ac­ti­vi­tei­ten

Voor de mees­te ac­ti­vi­tei­ten be­taalt u een klei­ne bij­dra­ge van bij­voor­beeld 1, 2 of 3 eu­ro. Zijn er ma­te­ri­a­len no­dig, zo­als bij bloem­schik­ken, dan kan het be­drag iets­je ho­ger lig­gen. Op de lo­ca­tie van uw keu­ze kunt u ui­ter­aard voor­af de prij­zen be­kij­ken.

 

Vra­gen over ac­ti­vi­tei­ten

Wilt u meer we­ten over de ac­ti­vi­tei­ten? Vraag er­naar bij de lo­ca­tie van uw keu­ze of bel naar het al­ge­me­ne in­for­ma­tie­num­mer T 0900 333 55 55. De me­de­wer­kers ver­tel­len u graag meer.

Leveranciers

Geen items gevonden