Be­we­gen voor ou­de­ren

Be­we­ging is goed voor ons al­le­maal

Vindt u het ook leuk om te be­we­gen? Of hebt u een duw­tje in de rug no­dig om het be­we­gen vol te hou­den? Kies dan voor een be­weeg­ac­ti­vi­teit bij u in de buurt. Doe ge­zel­lig mee!

 

Di­ver­se be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten

Li­chaams­be­we­ging is be­lang­rijk, ze­ker ook voor ou­de­ren. Daar­om or­ga­ni­se­ren wij al­ler­lei be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten en groeps­les­sen in on­ze (woon)zorg­cen­tra. Bij veel van de­ze ac­ti­vi­tei­ten kun­nen ook men­sen uit de buurt deel­ne­men.

On­der des­kun­di­ge be­ge­lei­ding van een be­wee­ga­goog of een Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren-do­cent kunt u sa­men met an­de­re ou­de­ren spel- en be­we­gings­ple­zier er­va­ren. Sa­men spor­ten mo­ti­veert, is ge­zel­lig en kunt op een leu­ke en ont­span­nen ma­nier aan uw ge­zond­heid wer­ken. Voor de groeps­les­sen kan een ei­gen bij­dra­ge ge­vraagd wor­den. We bie­den groeps­les­sen aan in Cra­nen­don­ck, Weert en So­me­ren. Maar ook in on­ze an­de­re lo­ca­ties bie­den zijn er be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten.

Be­weeg­tui­nen

Sa­men oe­fe­nin­gen doen op een on­ge­dwon­gen ma­nier kan ook in on­ze be­weeg­tui­nen. Op en­ke­le lo­ca­ties vindt u in de bui­ten­lucht toe­stel­len die u hel­pen bij het li­cha­me­lijk ge­zond blij­ven. Af­han­ke­lijk van de lo­ca­tie kunt u de toe­stel­len zelf­stan­dig ge­brui­ken, wan­neer u tijd en zin hebt, of in groeps­ver­band on­der be­ge­lei­ding op ge­plan­de mo­men­ten.

Con­tact

Neem voor meer in­for­ma­tie over de­ze en an­de­re ac­ti­vi­tei­ten con­tact met ons op door te bel­len naar T 0900 333 55 55.

Leveranciers

Geen items gevonden