Me­di­sche hulp­mid­de­len

Ver­ge­mak­ke­lijkt het le­ven

Hebt u tij­de­lijk een loop­kruk no­dig, een bed­ver­ho­ger of bed­lees­ta­fel? Wij wer­ken sa­men met Me­di­cu­ra voor de me­di­sche hulp­mid­de­len. Op een aan­tal van on­ze lo­ca­ties kunt u te­recht voor de meest voor­ko­men­de hulp­mid­de­len. 

Di­ver­se hulp­mid­de­len

De hulp­mid­de­len bie­den on­der­steu­ning bij ge­wo­ne, da­ge­lijk­se be­zig­he­den, zo­als het op­staan, aan­kle­den, eten, drin­ken, le­zen of te­le­vi­sie kij­ken. Een greep uit het to­ta­le as­sor­ti­ment:

  • Loop- en trans­fer­hulp­mid­de­len: zo­als lift, kruk, loop­rek en rol­stoel.
  • Stoe­len, bed­den en ac­ces­soi­res: bij­voor­beeld trip­pel­stoel en bed­ver­ho­gers.
  • Sa­ni­tair en hy­gi­ë­ne: zo­als een dou­che­s­toel of toi­let­ver­ho­ger.
  • An­ti-de­cu­bi­tus: spe­ci­a­le ar­ti­ke­len te­gen door­lig­gen en door­zit­ten.

Le­nen, hu­ren of ko­pen

  • Klei­ne hulp­mid­de­len kun­nen gra­tis wor­den ge­leend.
  • Loop­hulp­mid­de­len kunt u hu­ren. Hier­on­der val­len kruk­ken, loop­rek, wan­del­stok met 4-poot en rol­la­tor. De ta­rie­ven zijn af­han­ke­lijk van wel­ke zorg­ver­ze­ke­raar u hebt.
  • Gro­te hulp­mid­de­len kunt u gra­tis le­nen voor een pe­ri­o­de van maxi­maal 26 we­ken als u hier­voor een in­di­ca­tie hebt. De­ze mid­de­len wor­den gra­tis thuis­be­zorgd en ge­ïn­stal­leerd.

Me­di­cu­ra le­vert de ar­ti­ke­len en draagt zorg voor het on­der­houd van de hulp­mid­de­len.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie over de uit­leen­ser­vi­ce en ope­nings­tij­den kunt u tij­dens kan­toor­uren ons in­for­ma­tie­num­mer bel­len: 0900 333 55 55.

Leveranciers

Geen items gevonden