Meer be­we­gen voor ou­de­ren Cra­nen­don­ck

Blijf u jong voe­len door Tai chi, li­ne dan­ce of fif­ty-fit

Vindt u het ook leuk om te spor­ten? Of hebt u een duw­tje in de rug no­dig om het spor­ten vol te hou­den? Kies dan voor een groeps­les Tai chi, li­ne dan­ce, gym­men, volks­dan­sen of fif­ty-fit. In Maar­hee­ze en Bu­del bie­den we de­ze spor­ten aan voor se­ni­o­ren. Sa­men spor­ten mo­ti­veert.

Spor­ten

In al on­ze (woon)zorg­cen­tra doen we veel be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten waar ook men­sen uit de buurt aan mee kun­nen doen. In Cra­nen­don­ck is er een ex­tra sport­pro­gram­ma met on­der­staan­de ac­ti­vi­tei­ten, waar u zich apart voor kunt aan­mel­den.

Tai chi

Tai chi is af­ge­leid van de Oos­ter­se vecht­sport­tra­di­ties en de ou­de Chi­ne­se cul­tuur. Het is een com­bi­na­tie van lang­za­me be­we­gin­gen en een rus­ti­ge, re­gel­ma­ti­ge adem­ha­ling. Het is goed voor uw co­ör­di­na­tie en ba­lans en werkt ont­span­nend ter­wijl u in be­we­ging bent en soe­pel blijft.

Li­ne dan­ce

Li­ne dan­sers ma­ken in rij­en al­le­maal de­zelf­de dans­pas­sen, waar­door het een mooi ge­heel vormt. In Bu­del heb­ben we een groep voor be­gin­ners en een voor ge­vor­der­den. Dus ie­der­een kan ken­nis­ma­ken met de­ze sport en dan­sen op het ei­gen ni­veau met vol­doen­de uit­da­ging

Gym

"Tij­dens de gym­les doen we al­ler­lei oe­fe­nin­gen en spel­len. Ie­de­re week is het weer an­ders. Dan gooi­en we met hoe­pels, met bal­len of doen oe­fe­nin­gen met stok­ken", ver­telt me­vrouw Kas­mier­zak, een van de deel­neem­sters. Ie­der­een kan mee­doen op het ei­gen ni­veau, even­tu­eel ook van­uit een stoel. "Na de les drin­ken we sa­men een kop­je kof­fie. Een ge­zel­lig uitje. Ik kan me er echt op ver­heu­gen en zou het niet wil­len mis­sen."

Volks­dan­sen

Kunt u ook niet stil­zit­ten als u leu­ke mu­ziek hoort? Dan is volks­dan­sen mis­schien iets voor u. U leert dans­pas­sen en cho­re­o­gra­fie­ën en danst sa­men in een groep. Sa­men dan­sen, el­kaar ont­moe­ten met an­de­re woor­den: ook een ge­zel­li­ge les.

Fif­ty-fit

Bij de­ze les maakt u ken­nis met ver­schil­len­de spor­ten. Af­wis­se­lend en uit­da­gend.

Kos­ten be­we­gen voor ou­de­ren Cra­nen­don­ck

Voor de groeps­les­sen be­taalt u een bij­dra­ge. Een aan­tal zorg­ver­ze­ke­raars ver­goedt (een deel van) de­ze ac­ti­vi­tei­ten. Hebt u al­leen een ba­sis­ver­ze­ke­ring, dan kunt u ook bij het Wmo-lo­ket de ge­meen­te een in­di­vi­du­e­le aan­vraag doen voor sub­si­die van de ge­meen­te. Dit is mo­ge­lijk in het ka­der van het So­ci­aal Cul­tu­reel Fonds.

Doe mee met een gra­tis ken­nis­ma­kings­les

Wilt u meer in­for­ma­tie? Of wilt u een ken­nis­ma­kings­les? Neem dan ge­rust con­tact met ons op. Vraag er naar bij Ma­ris­hof of Ma­ri­ën­burght of bel tij­dens kan­toor­uren Stich­ting Land van Hor­ne: 0900 333 55 55.

Leveranciers

Geen items gevonden