Man­tel­zorg

Een man­tel­zor­ger is ie­mand die voor een hulp­be­hoe­ven­de (ou­de­re) zorgt van­uit een per­soon­lij­ke band. Man­tel­zor­gers hel­pen bij­voor­beeld, bij het aan­kle­den, ver­zor­gen de was of hel­pen bij me­di­cijn­ge­bruik. Ook als ie­mand pro­fes­si­o­ne­le zorg ont­vangt, blij­ven man­tel­zor­gers be­lang­rijk. 

In­breng en me­de­wer­king zijn van groot be­lang

De men­sen om je heen zijn het be­lang­rijk­ste. Het wel­be­vin­den van een cli­ënt wordt voor een groot deel be­paald door zijn of haar so­ci­a­le om­ge­ving. Ook wan­neer ie­mand thuis­zorg ont­vangt of in een zorg­cen­trum gaat wo­nen. Dit be­te­kent dat naas­ten niet al­les over­dra­gen. In te­gen­deel, hun in­breng en me­de­wer­king blij­ven van groot be­lang. Zorg­pro­fes­si­o­nals zijn aan­vul­lend en slui­ten zo­veel mo­ge­lijk aan bij de ma­nier waar­op ie­mand zijn le­ven heeft in­ge­richt. 

Man­tel­zorg­be­leid

Land van Hor­ne heeft een man­tel­zorg­be­leid: Sa­men op de goe­de weg. Daar­mee wil­len we de man­tel­zor­gers een dui­de­lij­ke po­si­tie ge­ven in on­ze or­ga­ni­sa­tie. Sa­men bie­den we goe­de zorg en wel­zijn, dat is on­ze vi­sie. Om goed te kun­nen sa­men­wer­ken, is het be­lang­rijk dat er dui­de­lijk­heid is in rol­len. De rol en bij­dra­ge van man­tel­zor­gers moet hel­der zijn en dat geldt ook voor de ta­ken van pro­fes­si­o­nals. Man­tel­zor­gers kun­nen al­le soor­ten (zorg)ta­ken op zich ne­men, als de cli­ënt dit pret­tig vindt. 

Leveranciers

Geen items gevonden