Ser­vi­ce voor­zie­ning

Cur­sus­sen van Vi­taal Thuis

Ie­der­een wil graag vi­taal ou­der wor­den en zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig wo­nen. U kunt zelf een steen­tje hier­aan bij­dra­gen door uw men­ta­le en li­cha­me­lij­ke veer­kracht te ver­gro­ten. Wij kun­nen u hier­mee op weg hel­pen! De be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis ge­ven di­ver­se (gra­tis) cur­sus­sen die u nieu­we in­zich­ten en prak­ti­sche hand­vat­ten ge­ven die di­rect toe­pas­baar zijn. U kunt de cur­sus vol­gen van­uit uw per­soon­lij­ke mo­ti­va­tie, maar net zo goed voor uw naas­te. Tij­dens de cur­sus kunt u re­ke­nen op een ge­dre­ven en pro­fes­si­o­ne­le trai­ner met ja­ren­lan­ge prak­tijk­er­va­ring.

On­li­ne ac­ti­vi­tei­ten

We le­ven in een di­gi­ta­le we­reld. Niet al­leen voor jon­ge­ren is er ge­noeg te be­le­ven on­li­ne, maar ook voor ou­de­ren. Land van Hor­ne heeft een over­zicht ge­maakt van on­li­ne ac­ti­vi­tei­ten die voor u in­te­res­sant kun­nen zijn. Klik op de links en be­kijk de ver­schil­len­de cur­sus­sen, heer­lij­ke re­cep­ten, be­weeg­oe­fe­nin­gen en het ac­tu­e­le nieuws in uw re­gio. 

Man­tel­zorg

Een man­tel­zor­ger is ie­mand die voor een hulp­be­hoe­ven­de (ou­de­re) zorgt van­uit een per­soon­lij­ke band. Man­tel­zor­gers hel­pen bij­voor­beeld, bij het aan­kle­den, ver­zor­gen de was of hel­pen bij me­di­cijn­ge­bruik. Ook als ie­mand pro­fes­si­o­ne­le zorg ont­vangt, blij­ven man­tel­zor­gers be­lang­rijk. 

Par­ti­cu­lie­re zorg

Wilt u aan­vul­lend of bui­ten de re­gu­lie­re zorg­re­ge­lin­gen om zorg ont­van­gen? Dat kan bij Land van Hor­ne. Wij heb­ben di­ver­se par­ti­cu­lie­re zorg­dien­sten voor u. 

Fit­ness Vi­taal 50+

Be­we­gen is goed voor ie­der­een, jong en oud! Na­tuur­lijk... het maakt u fit­ter, ster­ker en le­ni­ger. Maar be­we­gen is ook goed voor de her­se­nen én voor uw hu­meur. Spe­ci­aal voor de ou­de­re doel­groep is er Fit­ness Vi­taal 50+. Fit­ness­groe­pen be­ge­leid door fy­si­o­the­ra­peu­ten van Stich­ting Land van Hor­ne. 

Be­we­gen voor ou­de­ren

Vindt u het ook leuk om te be­we­gen? Of hebt u een duw­tje in de rug no­dig om het be­we­gen vol te hou­den? Kies dan voor een be­weeg­ac­ti­vi­teit bij u in de buurt. Doe ge­zel­lig mee!

 

Zaal­tje hu­ren

Wilt u uw ver­jaar­dag of een bij­zon­de­re ge­le­gen­heid vie­ren, maar is het thuis al­tijd net te krap? Of hebt u bij voor­baat al stress als u denkt wat u al­le­maal moet voor­be­rei­den? Als we een feest­je ge­ven ver­ge­ten we vaak zelf te ge­nie­ten. Dat kan ook an­ders! Huur een zaal­tje in on­ze (woon)zorg­cen­tra. U hebt lek­ker veel ruim­te, al­les bij de hand en u kunt de hap­jes en drank­jes door ons la­ten ver­zor­gen. Uw gas­ten ge­nie­ten én u ge­niet.

Ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren

Als u wat ou­der wordt, kunt u zelf kie­zen hoe u uw tijd in­vult. De een heeft het nog druk­ker dan voor het pen­si­oen, voor de an­der voelt de week mis­schien stie­kem wat leeg. Wilt u graag wat voor uzelf  on­der­ne­men en an­de­ren ont­moe­ten, dan zijn de ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren van Land van Hor­ne bij u in de buurt iets voor u.

Eet­punt en gas­te­rij

Van­daag hoeft u niet te be­den­ken wat u zult ko­ken. Van­daag ook geen af­was voor u. Kies een lek­ke­re maal­tijd of ge­recht in een eet­punt of gas­te­rij van Land van Hor­ne. Ze­ker als u al­leen bent, is het soms moei­lijk om het op te bren­gen om ie­de­re dag weer een ge­zon­de maal­tijd te ko­ken. Wat fijn om ge­zel­lig aan te kun­nen schui­ven. Ook voor een kop­je kof­fie met vlaai of een klein hap­je bent u bij ons van har­te wel­kom.

Was­ser­vi­ce

De was doen: stie­kem best een tijd­ro­ven­de klus, ie­de­re week weer. Ook kan het be­las­tend zijn als u bij­voor­beeld klach­ten hebt aan uw pols of arm. Wilt u uw tijd of ener­gie lie­ver over­hou­den voor an­de­re din­gen, of wilt u uw fa­mi­lie niet met de was be­las­ten? En woont u in een (woon)zorg­cen­trum van Land van Hor­ne? Dan kunt u de was of de strijk door on­ze was­se­rij la­ten doen. Al­les weer schoon en fris bij u thuis re­tour.