Ser­vi­ce voor­zie­ning

Fit­ness Vi­taal 50+

Ac­tie! Tot 1 fe­bru­a­ri 2019 gra­tis in­schrij­ving én *wel­komst­ge­schen­kje (*op=op)

Be­we­gen is goed voor ie­der­een, jong en oud! Na­tuur­lijk... het maakt u fit­ter, ster­ker en le­ni­ger. Maar be­we­gen is ook goed voor de her­se­nen én voor uw hu­meur. Spe­ci­aal voor de ou­de­re doel­groep is er Fit­ness Vi­taal 50+. Fit­ness­groe­pen be­ge­leid door fy­si­o­the­ra­peu­ten van Stich­ting Land van Hor­ne. 

Be­we­gen voor ou­de­ren

Vindt u het ook leuk om te be­we­gen? Of hebt u een duw­tje in de rug no­dig om het be­we­gen vol te hou­den? Kies dan voor een groeps­les Meer Be­we­gen voor Ou­de­ren (MB­vO). Doe ge­zel­lig mee bij u in de buurt.

 

Zaal­tje hu­ren

Wilt u uw ver­jaar­dag of een bij­zon­de­re ge­le­gen­heid vie­ren, maar is het thuis al­tijd net te krap? Of hebt u bij voor­baat al stress als u denkt wat u al­le­maal moet voor­be­rei­den? Als we een feest­je ge­ven ver­ge­ten we vaak zelf te ge­nie­ten. Dat kan ook an­ders! Huur een zaal­tje in on­ze (woon)zorg­cen­tra. U hebt lek­ker veel ruim­te, al­les bij de hand en u kunt de hap­jes en drank­jes door ons la­ten ver­zor­gen. Uw gas­ten ge­nie­ten én u ge­niet.

Ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren

Als u wat ou­der wordt, kunt u zelf kie­zen hoe u uw tijd in­vult. De een heeft het nog druk­ker dan voor het pen­si­oen, voor de an­der voelt de week mis­schien stie­kem wat leeg. Wilt u graag wat voor uzelf  on­der­ne­men en an­de­ren ont­moe­ten, dan zijn de ac­ti­vi­tei­ten voor ou­de­ren van Land van Hor­ne bij u in de buurt iets voor u.

Kor­tings­pas

'Een kor­tings­pas van Land van Hor­ne? Waar kun je die dan voor ge­brui­ken?' Dat vraagt u zich mis­schien wel af. Bij­voor­beeld voor kor­ting op een nieu­we (zon­ne)bril, op nieu­we meu­bels, spor­ten, het uit­be­ste­den van klus­sen en een zorg­ver­ze­ke­ring. Een voor­deel­pas voor win­kels en be­drij­ven ge­woon hier in de buurt.

Eet­punt en gas­te­rij

Van­daag hoeft u niet te be­den­ken wat u zult ko­ken. Van­daag ook geen af­was voor u. Kies een lek­ke­re maal­tijd of ge­recht in een eet­punt of gas­te­rij van Land van Hor­ne. Ze­ker als u al­leen bent, is het soms moei­lijk om het op te bren­gen om ie­de­re dag weer een ge­zon­de maal­tijd te ko­ken. Wat fijn om ge­zel­lig aan te kun­nen schui­ven. Ook voor een kop­je kof­fie met vlaai of een klein hap­je bent u bij ons van har­te wel­kom.

Was­ser­vi­ce

De was doen: stie­kem best een tijd­ro­ven­de klus, ie­de­re week weer. Ook kan het be­las­tend zijn als u bij­voor­beeld klach­ten hebt aan uw pols of arm. Wilt u uw tijd of ener­gie lie­ver over­hou­den voor an­de­re din­gen, of wilt u uw fa­mi­lie niet met de was be­las­ten? Dan kunt u de was of de strijk door on­ze was­se­rij la­ten doen. Al­les weer schoon en fris bij u thuis re­tour.