Weert - Hor­ne­hoof

In het hart van Weert

In hart­je Weert ligt het nieu­we woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof. De­ze lo­ca­tie wordt in het na­jaar van 2017 ge­o­pend. Van­we­ge de cen­tra­le lig­ging in de stad hebt u al­ler­lei voor­zie­nin­gen bin­nen hand­be­reik. In het woon­zorg­cen­trum zelf is de ont­moe­tings­ruim­te de cen­tra­le plek. Be­wo­ners en buurt­ge­no­ten ont­moe­ten el­kaar hier on­der het ge­not van een kop­je kof­fie of tij­dens een van de va­ri­ë­ren­de ac­ti­vi­tei­ten.

 

 

 

Klein­scha­lig wo­nen

Bin­nen woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof be­vin­den zich 6 groeps­wo­nin­gen, ook wel klein­scha­lig wo­nen ge­noemd. Hier bie­den wij in­ten­sie­ve zorg aan ou­de­ren met de­men­tie. De­ze klein­scha­li­ge vorm van wo­nen biedt u een vei­li­ge, her­ken­ba­re woon­om­ge­ving, waar­in u zich maxi­maal 'thuis' zult voe­len. Eén van de­ze wo­nin­gen is spe­ci­aal be­stemd voor men­sen met de­men­tie die moe­ten re­va­li­de­ren na bij­voor­beeld een val, CVA of ope­ra­tie.

Ap­par­te­men­ten

Naast de groeps­wo­nin­gen zijn er bin­nen Hor­ne­hoof 30 ap­par­te­men­ten waar Land van Hor­ne zorg en be­ge­lei­ding biedt aan ou­de­ren met li­cha­me­lij­ke klach­ten.  

 

Thuis­zorg

Daar­naast zijn er bij Hor­ne­hoof huur­ap­par­te­men­ten van Wo­nen Lim­burg. De­ze ap­par­te­men­ten zijn ge­richt op vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen. De ap­par­te­men­ten wor­den door de wo­ning­stich­ting ver­huurd. Als be­wo­ner ont­vangt u naar be­hoef­te thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Daar­bij kunt u den­ken aan hulp bij het huis­hou­den of per­soon­lij­ke ver­zor­ging. We kun­nen bij­voor­beeld hel­pen bij het was­sen en aan­kle­den. Als het no­dig is, ko­men we meer­de­re ke­ren per dag bij u thuis. Zelfs in­ten­sie­ve zorg of ver­ple­ging is mo­ge­lijk. Wij kij­ken sa­men met u wel­ke zorg wan­neer no­dig is.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Hor­ne­hoof zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast goe­de zorg staan ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer hoog in het vaan­del. Ie­der woon­zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Hor­ne­hoof ligt vlak bij het cen­trum van Weert waar­door ve­le voor­zie­nin­gen bin­nen hand­be­reik zijn. Er wor­den in de ont­moe­tings­ruim­te ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd door be­wo­ners en vrij­wil­li­gers. Ie­der­een is van har­te wel­kom om hier­aan deel te ne­men. Het woon­zorg­cen­trum be­schikt te­vens over ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar­van u ge­bruik kunt ma­ken.

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlWoon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over wo­nen en zorg in woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo@land­van­hor­ne.nl. 

Activiteiten

Geen items gevonden
Vi­deo: De­ze vi­deo van aan­ne­mers­be­drijf Jon­gen-Meu­len bv geeft een im­pres­sie van woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof
Im­pres­sie Hor­ne­hoof Weert
Im­pres­sie Hor­ne­hoof Weert
Im­pres­sie Hor­ne­hoof Weert