Weert - Hier­o­ny­mus

Een his­to­risch com­plex met een mo­der­ne aan­pak

In het voor­ma­lig min­der­broe­der­kloos­ter in Weert is zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus ge­ves­tigd. De ge­schie­de­nis van dit kloos­ter gaat te­rug tot het jaar 1461. Hoe­wel Hier­o­ny­mus dicht bij het cen­trum van Weert ligt, biedt het zorg­cen­trum een oa­se van rust.

Al­le vor­men van ou­de­ren­zorg on­der één dak

Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus biedt u al­le vor­men van ou­de­ren­zorg on­der één dak. Daar­bij kan ge­dacht wor­den aan ver­zor­ging, maar ook com­plexe ver­ple­ging. Er zijn in het com­plex 66 ap­par­te­men­ten voor cli­ën­ten met een in­di­ca­tie voor zorg met ver­blijf (ver­zor­gings­huis­zorg) en voor cli­ën­ten met een in­di­ca­tie voor zorg met ver­blijf en be­han­de­ling (ver­pleeg­huis­zorg). Ook kort­du­rend ver­blijf be­hoort tot de mo­ge­lijk­he­den.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Hier­o­ny­mus zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast de best pas­sen­de zorg zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer erg be­lang­rijk. Ie­der zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Hier­o­ny­mus is een bij­zon­de­re lo­ca­tie met prach­ti­ge tui­nen waar u heer­lijk kunt wan­de­len. In het zorg­cen­trum zijn ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar u ge­bruik van kunt ma­ken. Ook wor­den er ve­le ge­zel­li­ge ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­aan u kunt deel­ne­men. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorg­cen­trum Hier­o­ny­mus heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus.

Activiteiten

Be­we­gen

Be­we­ging is goed voor li­chaam en geest. Door re­gel­ma­tig te be­we­gen ver­be­tert uw spier­kracht, con­di­tie en ba­lans. Hier­door is het ge­mak­ke­lij­ker da­ge­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten te blij­ven doen. Be­we­gen draagt bij aan de zelf­stan­dig­heid en is ook leuk om te doen. U kunt deel­ne­men aan groeps­les­sen be­we­gen.

Cre­a­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten

Deel­ne­men aan de cre­a­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten kan be­te­ke­nen dat u zelf iets cre­ëert, maakt en hier­van ge­niet of deel­neemt om de sfeer te proe­ven van het sa­men be­zig zijn. Dit brengt veel ge­zel­lig­heid met zich mee. Er­va­ring is niet no­dig. U kunt bij­voor­beeld bak­ken of deel­ne­men aan de cre­a­tie­ve soos.

In­di­vi­du­e­le ac­ti­vi­tei­ten

Vindt u het fijn om in­di­vi­du­eel een ac­ti­vi­teit te on­der­ne­men? In over­leg met u wordt een vrij­wil­li­ger ge­zocht om sa­men een ac­ti­vi­teit te on­der­ne­men. U kunt den­ken aan het be­luis­te­ren van mu­ziek, het spe­len van een spel, een eind­je wan­de­len of het kij­ken van fo­to’s.

Ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten

Naast de we­ke­lijk­se ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­seert zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus ook di­ver­se ont­span­nings­ac­ti­vi­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten pas­send bij het sei­zoen. U kunt hier­bij den­ken aan op­tre­dens, mo­de­shows, sei­zoens­ge­bon­den ac­ti­vi­tei­ten als car­na­val, een kerst­markt en sin­ter­klaas­vie­ring.

The­ma­groep­jes

El­kaar ont­moe­ten tij­dens al­ler­lei the­ma’s. De ene keer leer­zaam tij­dens de ge­heu­gen­trai­ning, de an­de­re keer ge­nie­tend tij­dens het voor­le­zen of klas­sie­ke mu­ziek.

Spel

Van kinds af aan zijn we er al mee in de weer en het blijft leuk, de ge­zel­schaps­spe­len. In Hier­o­ny­mus kunt u on­der an­de­re sjoe­len, Rum­mi­kub spe­len, kaar­ten en deel­ne­men aan de bin­go.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus ligt aan de Biest, vlak bij het cen­trum van Weert. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 2 mi­nu­ten loop­af­stand.

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus gra­tis wi­fi be­schik­baar in het res­tau­rant.

Huis­blad De Nieuws Poort

Twee­maan­de­lijks ver­schijnt De Nieuws Poort. In dit huis­blad vindt u in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­tei­ten in zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus, in­for­ma­tie over ope­nings­tij­den van de voor­zie­nin­gen en di­ver­se an­de­re leu­ke ar­ti­ke­len.

Au­la

In de au­la van Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus kunt u ge­nie­ten van een lek­ker kop­je kof­fie of thee. On­der­tus­sen kunt u lek­ker een krant­je of tijd­schrift le­zen van de lees­ta­fel of een praat­je ma­ken na­tuur­lijk.

Kap­sa­lon

'Als uw haar maar goed zit', een be­kend ge­zeg­de dat veel men­sen ter har­te ne­men. Een knip­beurt of uw haar la­ten föh­nen; dat kan bij de kap­sa­lon in Hier­o­ny­mus.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus is par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Stil­te­cen­trum

Er is een stil­te­cen­trum in Hier­o­ny­mus aan­we­zig. Hier kunt u vrij ge­bruik van ma­ken. Ook wor­den er eu­cha­ris­tie­vie­rin­gen ge­hou­den.

Tuin

Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus be­schikt over een rui­me en bij­zon­de­re kloos­ter­tuin waar het heer­lijk ont­span­nen of wan­de­len is. Er is een klein parkje met die­ren en een ge­zel­lig ter­ras. Ook de bin­nen­tuin van het zorg­cen­trum is prach­tig aan­ge­legd.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Hier­o­ny­mus komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Hieronymus Luchtfoto
Binnenzijde met Bestuurscentrum
Receptie
Rondgang
Aula