Bu­del - Ma­ri­ën­burght

Een be­grip in Bu­del

Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght is al ja­ren een be­grip in Bu­del en om­stre­ken. Zo­als u wel­licht weet, is het oor­spron­ke­lij­ke ver­zor­gings­huis de af­ge­lo­pen ja­ren in­grij­pend ver­nieuwd. Ma­ri­ën­burght is een mo­dern zorg­cen­trum even bui­ten het cen­trum van Bu­del. De ap­par­te­men­ten zijn ruim op­ge­zet en de lo­ca­tie be­schikt over di­ver­se mooie bin­nen­tui­nen en een prach­ti­ge gas­te­rij Kom-Eet.

Al­le vor­men van ou­de­ren­zorg on­der één dak

In Ma­ri­ën­burght bie­den we al­le vor­men van ou­de­ren­zorg on­der één dak: van ver­zor­ging tot com­plexe ver­ple­ging. Er zijn in Ma­ri­ën­burght ap­par­te­men­ten voor ou­de­ren met so­ma­ti­sche (li­cha­me­lij­ke) klach­ten. Ook zijn er ap­par­te­men­ten voor echt­pa­ren in­dien bei­den een pas­sen­de zor­gin­di­ca­tie heb­ben. Te­vens be­schikt het zorg­cen­trum over ap­par­te­men­ten spe­ci­aal voor ou­de­ren met de­men­tie. Er wo­nen ou­de­ren op de ver­pleeg­af­de­ling en in klein­scha­li­ge groeps­wo­nin­gen waar we be­le­vings­ge­rich­te zorg bie­den.

Be­le­vings­ge­rich­te zorg

Stich­ting Land van Hor­ne vindt dat ie­der mens zich­zelf mag zijn, en zich­zelf moet kun­nen blij­ven, ook als hij of zij door om­stan­dig­he­den op de hulp van an­de­ren is aan­ge­we­zen. Le­ven op uw ei­gen ma­nier en uzelf thuis voe­len. In zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght pro­be­ren we zo­veel mo­ge­lijk aan te slui­ten bij uw leef­we­reld. U wordt ge­sti­mu­leerd om din­gen te doen die u nog kan en waar u ple­zier aan be­leeft. Ook uw fa­mi­lie wordt hier ac­tief bij be­trok­ken. Ie­der­een heeft op een an­de­re ma­nier zorg en aan­dacht no­dig en daar spe­len we op in.

Thuis­zorg

Stich­ting Land van Hor­ne ver­huurt bij zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght 20 ap­par­te­men­ten die zijn in­ge­richt op het vei­lig en com­for­ta­bel wo­nen. Hier bie­den we thuis­zorg. Ook zijn er in de aan­gren­zen­de bouw, bo­ven de groeps­wo­nin­gen, 28 ap­par­te­men­ten voor men­sen met een in­di­ca­tie voor thuis­zorg. Wo­nen Lim­burg ver­huurt de­ze ap­par­te­men­ten en Land van Hor­ne kan er thuis­zorg le­ve­ren, net zo­als in de rest van de ge­meen­te.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Ma­ri­ën­burght zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen, bin­nen een pret­ti­ge en vei­li­ge leef­om­ge­ving. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. We be­spre­ken met u en uw man­tel­zor­gers wel­ke zorg en on­der­steu­ning zij kun­nen (blij­ven) bie­den. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Sfeer en ka­rak­ter

Naast de best pas­sen­de zorg zijn ont­moe­ten, ge­zel­lig­heid en sfeer erg be­lang­rijk. Ie­der zorg­cen­trum van Land van Hor­ne heeft een ei­gen sfeer en ka­rak­ter. Ma­ri­ën­burght is een sfeer­vol­le lo­ca­tie waar­in het dorp Bu­del cen­traal staat. In het zorg­cen­trum zijn ver­schil­len­de fa­ci­li­tei­ten en voor­zie­nin­gen waar u ge­bruik van kunt ma­ken. Ook wor­den er ve­le ge­zel­li­ge ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd waar­aan u kunt deel­ne­men. Kijk voor meer in­for­ma­tie over de fa­ci­li­tei­ten en ac­ti­vi­tei­ten bo­ven­aan de­ze pa­gi­na.

Overige informatie

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring

Con­tact

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

 

Lees hier meer over de ge­schie­de­nis van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght.

Activiteiten

Kie­nen

Vind u het leuk om te kie­nen? Dat kan in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght. Om de week op don­der­dag­mid­dag wordt er ge­kiend voor leu­ke prijs­jes. De­ze mid­dag wordt ver­zorgd door een groep vrij­wil­li­gers.

Koor De Zang­lijs­ters

Houdt u van zin­gen? Dan is het ei­gen koor van Ma­ri­ën­burght De Zang­lijs­ters wel­licht iets voor u. On­der lei­ding van een di­ri­gen­te en pi­a­nis­te wor­den er tal van lie­de­ren ge­zon­gen. Tij­dens op­tre­dens in huis wor­den de lie­de­ren ten ge­ho­re ge­bracht.

Op don­der­dag­och­tend re­pe­teert het koor in re­cre­a­tie­ruim­te De Flank.

Duo­fiets en rol­stoel­fiets

Op pad met de duo- of rol­stoel­fiets. Lek­ker fiet­sen door de na­tuur of naar be­ken­de plek­ken van vroe­ger. Met de duo­fiets of de roel­stoel­fiets kunt u er sa­men eens lek­ker op uit gaan.

Lan­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten

Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght doet mee aan ver­schil­len­de lan­de­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten. Daar­bij kunt u den­ken aan ac­ti­vi­tei­ten als NL­doet, Bu­ren­dag, Pan­nen­koe­ken­dag. De­ze ac­ti­vi­tei­ten wor­den aan­ge­kon­digd op het pu­bli­ca­tie­bord in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght. 

Be­we­gen

Het is be­lang­rijk om te be­we­gen. In zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght wordt op woens­dag­och­tend Meer be­we­gen voor Ou­de­ren ge­ge­ven. Bij de­ze ac­ti­vi­teit doet u, in groeps­ver­band, on­der be­ge­lei­ding van een do­cent oe­fe­nin­gen op een stoel met oe­fen­ma­te­ri­aal zo­als bal­len, hoe­pels en ke­gels.

Mu­ziek­mid­da­gen

De mu­ziek­mid­dag bij Ma­ri­ën­burght be­staat uit een ge­va­ri­eerd aan­bod. U kunt ge­nie­ten van on­der an­de­re koor­mu­ziek, mee­zin­gers, ac­cor­de­on­mu­ziek en lied­jes uit ver­vlo­gen tij­den. Een aan­tal keer per jaar wor­den er mu­ziek­mid­da­gen ge­or­ga­ni­seerd door de Vrien­den van Ma­ri­ën­burght.

De mu­ziek­mid­da­gen zijn op woens­dag­mid­dag in re­cre­a­tie­zaal De Flank en be­gin­nen om 14.30 uur. Op de pu­bli­ca­tie­bor­den bij de re­cep­tie wor­den de mu­ziek­mid­da­gen aan­ge­kon­digd, even­als de mu­ziek­avon­den die ook re­gel­ma­tig ge­or­ga­ni­seerd wor­den. 

Volks­dan­sen

Hebt u al­tijd graag ge­danst in groeps­ver­band? Dan is volks­dan­sen erg leuk om te doen. On­der lei­ding van een do­cen­te wordt er op een ont­span­nen, ge­zel­li­ge ma­nier een volks­dans­les ge­ge­ven. Ie­de­re maan­dag­mor­gen vindt het volks­dan­sen plaats in re­cre­a­tie­ruim­te De Flank.

Wel­fa­re Ro­de Kruis

In res­tau­rant de Kom-Eet kunt u on­der be­ge­lei­ding van vrij­wil­li­gers cre­a­tief aan de slag. Brei­en, ha­ken en bor­du­ren, er is veel mo­ge­lijk! In een ge­zel­li­ge en ont­span­nen sfeer wordt van al­les ge­maakt voor de jaar­lijk­se kerst­markt.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

In het zorg­cen­trum bie­den we di­ver­se aan­vul­len­de fa­ci­li­tei­ten en dien­sten. Een deel van de­ze fa­ci­li­tei­ten en dien­sten vindt u hier­on­der en het to­ta­le over­zicht vindt u hier. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght ligt in de na­bij­heid van het cen­trum van Bu­del en is goed be­reik­baar met het open­baar ver­voer. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 5 mi­nu­ten loop­af­stand. Bij Ma­ri­ën­burght is te­vens een hal­te van de buurt­bus.

Bil­jart

Hebt u al­tijd bil­jart ge­speeld? Of lijkt het u leuk om eens een pot­je te pro­be­ren? Bil­jart­lief­heb­bers heb­ben de mo­ge­lijk­heid om hun hob­by in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght uit te oe­fe­nen.

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght gra­tis wi­fi be­schik­baar in de groeps­wo­nin­gen, de af­de­ling PG en in res­tau­rant De Kom-Eet.

Huis- en ka­bel­krant Ma­ri­ën­burghtpost

Twee­maan­de­lijks ver­schijnt de huis­krant Ma­ri­ën­burghtpost. In de­ze krant vindt u in­for­ma­tie over ac­ti­vi­tei­ten, ope­nings­tij­den en di­ver­se ar­ti­ke­len van me­de­wer­kers, vrij­wil­li­gers en cli­ën­ten. Ac­ti­vi­tei­ten en an­de­re we­tens­waar­dig­he­den wor­den ook op de ka­bel­krant ver­meld.

Kap­sa­lon

'Als uw haar maar goed zit', een be­kend ge­zeg­de dat veel men­sen ter har­te ne­men. Een knip­beurt of uw haar la­ten föh­nen; dat kan bij de kap­sa­lon in Ma­ri­ën­burght.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Bij zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght is gra­tis par­keer­ge­le­gen­heid in de di­rec­te na­bij­heid.

Gas­te­rij Kom-Eet

Niet al­leen het zorg­cen­trum maar ook de gas­te­rij van Ma­ri­ën­burght is een be­grip in Bu­del. Veel men­sen uit de buurt we­ten hun weg te vin­den naar de heer­lij­ke dag­me­nu's in de Kom-Eet. Ont­moet el­kaar in het hart van Ma­ri­ën­burght.

 

Stil­te­cen­trum

In zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght is een sfeer­vol stil­te­cen­trum aan­we­zig waar u vrij ge­bruik van kunt ma­ken. Ook wor­den er in Ma­ri­ën­burght li­tur­gi­sche vie­rin­gen ge­hou­den.

Tuin

Zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght be­schikt over ver­schil­len­de ter­ras­sen waar het heer­lijk ver­toe­ven is. In de len­te en zo­mer kunt u er ge­nie­ten van het weer.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de of ver­moei­en­de klus? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Ma­ri­ën­burght komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

Win­kel

In het res­tau­rant van Ma­ri­ën­burght is een han­dig win­kel­tje waar u di­ver­se da­ge­lijk­se be­no­digd­he­den kunt ko­pen. Brood, zak­doek­jes en post­ze­gels bij­voor­beeld.

 

'T ge­vuul van Buul': be­le­vings­ge­rich­te zorg in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght met de sfeer en ele­men­ten van het ou­de Bu­del
Op pad met de hulphond van zorgcentrum Mariënburght
Op pad met de hulp­hond van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght
De bioscoop in zorgcentrum Mariënburght in Budel
De bios­coop in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del
Een ritje met de duofiets van zorgcentrum Mariënburght
Een rit­je met de duo­fiets van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght