Hulp bij het huis­hou­den

Als schoon­ma­ken, was­sen, strij­ken niet meer he­le­maal al­leen lukt

Is hulp van fa­mi­lie of naas­ten niet meer vol­doen­de bij al­le huis­hou­de­lij­ke ta­ken? Vraag om pro­fes­si­o­ne­le hulp bij uw huis­hou­den van Thuis­zorg Land van Hor­ne!

Pro­fes­si­o­ne­le thuis­hulp vult man­tel­zorg aan

Je­zelf zijn, je­zelf blij­ven is ons uit­gangs­punt. We gaan uit van de ei­gen kracht van men­sen en hun om­ge­ving. We kij­ken daar­om sa­men met u naar wat u (nog) zelf kunt doen, wat uw om­ge­ving kan (man­tel­zorg), maar wij be­spre­ken ook graag hoe wij u aan­vul­lend met pro­fes­si­o­ne­le hulp kun­nen on­der­steu­nen.

Wat is Hulp bij het Huishouden?

Me­de­wer­kers van Land van Hor­ne hel­pen u bij uw huis­hou­de­lij­ke ta­ken. Denk daar­bij aan op­rui­men, schoon­ma­ken of was­sen en strij­ken. Ook hulp bij het or­ga­ni­se­ren van de huis­hou­ding (In­di­vi­du­e­le Be­ge­lei­ding) is mo­ge­lijk. Een ge­spe­ci­a­li­seer­de ver­zor­gen­de brengt bij­voor­beeld sa­men met u struc­tuur aan in uw dag of be­ge­leidt u bij het leg­gen van con­tac­ten.

Hulp bij het Huis­hou­den aan­vra­gen

Bij de Wmo-con­su­lent van uw ge­meen­te vraagt u Hulp bij het Huis­hou­den aan. Als u van de ge­meen­te een toe­wij­zing (in­di­ca­tie) voor hulp bij het huis­hou­den hebt ont­van­gen, neemt een me­de­wer­ker van Land van Hor­ne con­tact met u op om ver­de­re af­spra­ken te ma­ken over het star­ten van de hulp.

Ver­goe­ding

Hulp bij het Huis­hou­den valt on­der de Wmo (Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning). De­ze wet vraagt bij Wmo-in­di­ca­ties een ei­gen bij­dra­ge. On­ze me­de­wer­kers in­for­me­ren u graag over wat de­ze re­ge­ling voor u be­te­kent.