Vi­taal Thuis

Be­han­de­ling en be­ge­lei­ding voor thuis­wo­nen­de ou­de­ren

Door een ope­ra­tie, ziek­te of door het ou­der wor­den kunt u te­gen pro­ble­men aan­lo­pen die uw da­ge­lijks le­ven be­lem­me­ren of be­ïn­vloe­den. Mis­schien gaan de al­le­daag­se din­gen moei­lij­ker, wilt u weer con­di­tie op­bou­wen, hebt u moei­te om op uw ou­de ge­wicht te ko­men of merkt u dat com­mu­ni­ce­ren moei­za­mer gaat? De be­han­de­la­ren van het Vi­taal Thuis team kun­nen u hel­pen. Vi­taal Thuis biedt di­ver­se the­ra­pie­vor­men aan in uw ver­trouw­de om­ge­ving.

Sa­men wer­ken aan uw doel

De be­han­de­laar van Vi­taal Thuis stelt sa­men met u en/of met uw man­tel­zor­ger een be­han­del­plan op dat vol­le­dig af­ge­stemd is op uw per­soon­lij­ke si­tu­a­tie. U hebt een be­lang­rij­ke in­breng in de in­houd van de be­han­de­ling, uw doe­len en het re­sul­taat.

Behandeling aan huis of bij u in de omgeving

U kunt on­ze be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis be­zoe­ken in een zorg­cen­trum bij u in de buurt of in het Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein Land van Hor­ne in Weert. De be­han­de­la­ren en be­ge­lei­ders ko­men ook bij u aan huis als dat no­dig is.

Mul­ti­dis­ci­pli­nai­re aan­pak voor het bes­te re­sul­taat

Het Vi­taal Thuis team be­staat uit be­han­de­la­ren met ie­der hun ei­gen spe­ci­a­lis­me. Dit heeft als voor­deel dat de lij­nen tus­sen be­han­de­la­ren kort zijn en we ge­bruik kun­nen ma­ken van el­kaars ken­nis om u zo goed mo­ge­lijk te be­han­de­len. In­dien no­dig wer­ken ze ook nauw sa­men met an­de­re zorg­ver­le­ners zo­als de wijk­ver­pleeg­kun­di­ge, huis­arts of be­han­de­laar in de wijk.

Het Vi­taal Thuis team be­staat uit:
Er­go­the­ra­peu­ten
Di­ë­tis­ten
Fy­si­o­the­ra­peu­ten
Lo­go­pe­dis­ten
Psy­cho­lo­gen
- Gees­te­lijk ver­zor­gers
Spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de

Maak ken­nis met het Vi­taal Thuis team

Breed cur­sus­aan­bod van Vi­taal Thuis

Ie­der­een wil graag vi­taal ou­der wor­den en zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig wo­nen. U kunt zelf een steen­tje hier­aan bij­dra­gen door uw men­ta­le en li­cha­me­lij­ke veer­kracht te ver­gro­ten. Wij hel­pen u hier­mee op weg door het aan­bie­den van (pre­ven­tie­ve) cur­sus­sen. De be­han­de­la­ren van Vi­taal Thuis ge­ven di­ver­se (gra­tis) cur­sus­sen die u nieu­we in­zich­ten en prak­ti­sche hand­vat­ten ge­ven die di­rect toe­pas­baar zijn. Be­kijk het vol­le­di­ge cur­sus­aan­bod

Con­tact

Wilt u we­ten wat de be­han­de­la­ren van Land van Hor­ne voor u kun­nen be­te­ke­nen? Neem con­tact op met Vi­taal Thuis via T 088 987 85 00 of stuur een e-mail naar Vi­taal­Thuis at land­van­hor­ne dot nl.

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.