Wond­zorg

Won­den? De wond­ver­pleeg­kun­di­ge komt bij u thuis!

Ge­neest een wond niet goed? Is er spra­ke van pijn en on­ge­mak? Trek dan aan de bel bij ons. Want Land van Hor­ne heeft een wond­team met wond­con­su­len­ten en  wond­ver­pleeg­kun­di­gen die ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in wond­zorg. Zij ko­men bij de cli­ënt thuis.

Voor wie/wanneer

On­ze wond­zorg­ex­perts we­ten al­les van de­cu­bi­tus­won­den, brand­won­den, on­co­lo­gi­sche won­den, acu­te won­den en been­won­den (ul­cus cruris). "Wij rich­ten ons sa­men met u en uw huis­arts op de pre­ven­tie, dia­gnos­tiek en be­han­de­ling van al­le soor­ten won­den", zegt wond­con­su­lent Ta­ma­ra van Ge­mert. "We kij­ken mee, ge­ven ad­vies of spre­ken een wond­be­han­de­ling af. In­dien no­dig doen we aan­vul­lend on­der­zoek. Dit ge­beurt bij de cli­ënt. Dat is wel zo fijn, want dan hoe­ven cli­ën­ten de deur niet uit om naar ons toe te ko­men."

Sa­men­wer­king
Wond­zorg is een be­lang­rijk on­der­deel van de zorg aan cli­ën­ten. De sa­men­wer­king met het zorg­team of wijk­team en met de be­han­de­lend arts zijn es­sen­ti­eel in het wond­be­han­de­lingstra­ject. "Bij ver­keerd be­leid of ge­bruik van ma­te­ri­a­len kan de wond in een dag ver­slech­te­ren met pijn en on­ge­mak­ken voor de cli­ënt. We heb­ben el­kaar no­dig om goe­de zorg te kun­nen bie­den." Mee­st­al ligt de fo­cus op ge­ne­zing van de wond. Soms is het wond­be­leid ge­richt op het bie­den van com­fort en het weg­ha­len van on­ge­mak­ken, bij­voor­beeld als de cli­ënt ter­mi­naal is.

Snel­le be­trok­ken­heid
"Hoe snel­ler we be­trok­ken zijn, hoe meer kans op suc­ces", weet wond­ver­pleeg­kun­di­ge Joy­ce Broe­ders. Daar­om krij­gen cli­ën­ten bin­nen drie da­gen na de door­ver­wij­zing van de (huis)arts be­zoek van de wond­ver­pleeg­kun­di­ge. De be­han­de­ling van de wond kan di­rect op­ge­start wor­den door het wijk­team in over­leg met het wond­team. Joy­ce: "Bin­nen drie werk­da­gen staan wij op de stoep. We pra­ten met de cli­ënt en de ver­zor­gen­de. Sa­men ver­ken­nen we de wond en de si­tu­a­tie. We ne­men een wond­a­nam­ne­se af waar­door er een goed beeld ont­staat. Fo­to's van de wond ma­ken het plaat­je com­pleet. De cli­ënt vindt dat pret­tig om het ver­loop van de wond te vol­gen."

Re­gi­o­na­le aan­pak
Het aan­tal cli­ën­ten met spe­ci­fie­ke wond­zorg in de thuis­zorg groeit. Door Land van Hor­ne wordt er nauw sa­men­ge­werkt met an­de­re thuis­zor­gor­ga­ni­sa­ties, met de huis­art­sen en de spe­ci­a­lis­ten van het zie­ken­huis. Ook wond ex­per­ti­se cen­tra spe­len een be­lang­rij­ke rol. Ta­ma­ra: "We heb­ben met ver­schil­len­de re­gi­o­na­le par­tij­en af­spra­ken ge­maakt over de werk­wij­ze en het ge­bruik van de­zelf­de wond­ma­te­ri­a­len. We heb­ben ook goe­de af­spra­ken ge­maakt over het door­ver­wij­zen." De­ze af­spra­ken zijn re­gi­o­naal vast­ge­legd in het wond­be­han­de­lings­pro­to­col en in het Zorg­pad Wond.

Scho­ling
De wond­zorg­ex­perts van Land van Hor­ne ge­ven re­gel­ma­tig scho­ling aan me­de­wer­kers van Land van Hor­ne. Ook ex­ter­nen kun­nen een be­roep doen op de ex­per­ti­se in de vorm van scho­ling.

De wondzorgexperts

Be­kijk de wond­zorg­ex­perts van Land van Hor­ne

Tips en ad­vie­zen

Lees in de bro­chu­res meer over:
Wond­ge­ne­zing: tips en ad­vie­zen
Han­di­ge in­for­ma­tie over uw open been­wond (Ul­cus Cruris Ven­o­sum)

Zorg/hulp aanvragen

Mail naar wond­team at land­van­hor­ne dot nl of bel 0900 333 55 55.