Kort­du­rend Ver­blijf

Tij­de­lij­ke zorg, bij­voor­beeld om man­tel­zor­gers te ont­las­ten

Bij kort­du­rend ver­blijf ont­vangt u kor­te tijd zorg in een zorg­cen­trum, bij­voor­beeld om man­tel­zor­gers (part­ner of fa­mi­lie­le­den) te ont­las­ten of te her­stel­len na een ope­ra­tie.

Her­stel­zorg

Ook voor een kor­te pe­ri­o­de kunt u in een van on­ze zorg­cen­tra wo­nen: een tij­de­lij­ke op­na­me. Bij­voor­beeld om­dat u net uit het zie­ken­huis komt en nog her­stel­len­de bent. Of u bent ziek ge­wor­den en kunt thuis niet ver­zorgd wor­den. We noe­men dit her­stel­zorg. De­ze zorg bie­den we meest­al in Hier­o­ny­mus in Weert, Rust in Roy in Stramp­roy en St Eli­sa­beth in Hae­len.

 

Respijtzorg

Ver­der is een tij­de­lijk ver­blijf mo­ge­lijk wan­neer uw part­ner of een an­de­re man­tel­zor­ger even op adem wil ko­men. In dat ge­val spre­ken we van res­pijt­zorg. Voor res­pijt­zorg kunt u bij al on­ze zorg­cen­tra te­recht, in­dien daar een vrije ka­mer be­schik­baar is.

Aan­vra­gen van zorg

Voor kort­du­rend ver­blijf is een in­di­ca­tie no­dig:

  • Voor res­pijt­zorg is een er een in­di­ca­tie no­dig van de Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning (Wmo). De­ze in­di­ca­tie kunt u bij uw ge­meen­te aan­vra­gen.
  • Voor her­stel­zorg is een in­di­ca­tie van de huis­arts of trans­fer­ver­pleeg­kun­di­ge no­dig.

Van­zelf­spre­kend hel­pen wij u graag bij het aan­vra­gen van de­ze in­di­ca­tie. On­ze cli­ëntad­vi­seurs ver­tel­len u graag meer. Zij zijn be­reik­baar via T 0900 333 55 55 en csd at land­van­hor­ne dot nl.