Vi­taal Thuis

Door een ope­ra­tie, ziek­te of door het ou­der wor­den kunt u te­gen pro­ble­men aan­lo­pen die uw da­ge­lijks le­ven be­lem­me­ren of be­ïn­vloe­den. Mis­schien gaan de al­le­daag­se din­gen moei­lij­ker, wilt u weer con­di­tie op­bou­wen, hebt u moei­te om op uw ou­de ge­wicht te ko­men of merkt u dat com­mu­ni­ce­ren moei­za­mer gaat? De be­han­de­la­ren van het Vi­taal Thuis team kun­nen u hel­pen. Vi­taal Thuis biedt di­ver­se the­ra­pie­vor­men aan in uw ver­trouw­de om­ge­ving.

Wond­zorg

Ge­neest een wond niet goed? Is er spra­ke van pijn en on­ge­mak? Trek dan aan de bel bij ons. Want Land van Hor­ne heeft een wond­team met wond­con­su­len­ten en  wond­ver­pleeg­kun­di­gen die ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in wond­zorg. Zij ko­men bij de cli­ënt thuis.

Kort­du­rend Ver­blijf

Bij kort­du­rend ver­blijf ont­vangt u kor­te tijd zorg in een zorg­cen­trum, bij­voor­beeld om man­tel­zor­gers (part­ner of fa­mi­lie­le­den) te ont­las­ten of te her­stel­len na een ope­ra­tie.

In­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding

Hebt u be­hoef­te aan on­der­steu­ning bij de da­ge­lijk­se din­gen die u niet meer zo goed af­gaan? Het over­komt meer men­sen dan u zou ver­wach­ten: het lukt niet of niet meer goed om de da­ge­lijk­se din­gen te doen of te plan­nen. Soms zijn er me­di­sche of so­ci­a­le oor­za­ken waar­door u de din­gen niet meer op or­de krijgt. Een me­de­wer­ker van Land van Hor­ne be­ge­leidt u in­di­vi­du­eel om zo weer grip op uw le­ven te krij­gen: het re­ge­len van uw da­ge­lijk­se za­ken, het or­ga­ni­se­ren van uw huis­hou­den, het struc­tu­re­ren van uw dag en so­ci­a­le con­tac­ten op­bou­wen en on­der­hou­den.

 

Vol­le­dig Pak­ket Thuis

Met het VPT (Vol­le­dig Pak­ket Thuis) com­bi­neert u de voor­de­len van zelf­stan­dig wo­nen met de com­ple­te zorg die u in een zorg­cen­trum krijgt.

 

Ver­zor­ging en ver­ple­ging thuis

Hebt u thuis ver­zor­ging of ver­ple­ging no­dig? Tij­de­lijk of lang­du­rig? On­ze des­kun­di­ge en ge­mo­ti­veer­de zorg­ver­le­ners bie­den u per­soon­lij­ke zorg.

Hulp bij het huis­hou­den

Is hulp van fa­mi­lie of naas­ten niet meer vol­doen­de bij al­le huis­hou­de­lij­ke ta­ken? Vraag om pro­fes­si­o­ne­le hulp bij uw huis­hou­den van Thuis­zorg Land van Hor­ne!