Eet­punt en gas­te­rij

Voor een lek­ke­re maal­tijd of kop­je kof­fie met vlaai

Van­daag hoeft u niet te be­den­ken wat u zult ko­ken. Van­daag ook geen af­was voor u. Kies een lek­ke­re maal­tijd of ge­recht in een eet­punt of gas­te­rij van Land van Hor­ne. Ze­ker als u al­leen bent, is het soms moei­lijk om het op te bren­gen om ie­de­re dag weer een ge­zon­de maal­tijd te ko­ken. Wat fijn om ge­zel­lig aan te kun­nen schui­ven. Ook voor een kop­je kof­fie met vlaai of een klein hap­je bent u bij ons van har­te wel­kom.

Dag­me­nu, ook voor men­sen uit de buurt

In on­ze (woon)zorg­cen­tra heb­ben we leu­ke gas­te­rij­en en eet­pun­ten. Wist u dat ook men­sen uit de buurt van har­te wel­kom zijn? We ser­ve­ren da­ge­lijks een maal­tijd voor een aan­trek­ke­lij­ke prijs. Dit dag­me­nu ser­ve­ren we bij­na over­al tus­sen de mid­dag en soms ook op de vroe­ge avond. In bij­na al­le gas­te­rij­en heb­ben we een uit­ge­brei­de kaart, met soe­pen, sa­la­des, hoofd­ge­rech­ten en toe­tjes. Neem ge­rust eens een kijk­je. Dat vin­den we leuk.

Waar vind ik een eet­punt of gas­te­rij?

De eet­pun­ten en gas­te­rij­en vindt u in So­me­ren, Maar­hee­ze, Bu­del, Ne­der­weert, Weert, Stramp­roy en Heyt­huy­sen. Be­kijk de lo­ca­ties bij u in de buurt voor meer in­for­ma­tie. Ook kunt u ons be­rei­ken op T 0900 333 55 55 of in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Leveranciers

Geen items gevonden