De zorg en al­le re­ge­lin­gen

Als u met zorg te ma­ken krijgt, dan komt u wel­licht al­ler­lei nieu­we ter­men en ook di­ver­se zorg­wet­ten te­gen. Hier­on­der ge­ven wij een glo­baal beeld van wel­ke zorg on­der wel­ke wet valt. Er zijn drie wet­ten in Ne­der­land die de zorg voor vol­was­se­nen re­ge­len. Als u hier vra­gen over hebt, kun­nen de cli­ëntad­vi­seurs van Land van Hor­ne de­ze be­ant­woor­den. Ook kun­nen zij u on­der­steu­nen bij het aan­vra­gen van de in­di­ca­ties voor zorg.

1 Wet lang­du­ri­ge zorg (Wlz)

Het wo­nen in een zorg­cen­trum is een voor­beeld van zorg uit de Wet lang­du­ri­ge zorg. De Wlz is na­me­lijk voor men­sen die 24 uur per dag in­ten­sie­ve zorg of toe­zicht no­dig heb­ben. Bij­voor­beeld door de­men­tie, of om­dat zelf­stan­dig wo­nen niet meer gaat van­we­ge li­cha­me­lij­ke be­per­kin­gen. Soms is de­ze in­ten­sie­ve zorg van de Wlz ook thuis mo­ge­lijk, bij­voor­beeld met het Vol­le­dig Pak­ket Thuis.
Voor zorg uit de Wlz geldt een ei­gen bij­dra­ge. Een in­di­ca­tie voor de­ze zorg vraagt u aan bij het Cen­trum In­di­ca­tie­stel­ling Zorg (CIZ).

2 Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning (Wmo)

Som­mi­ge men­sen heb­ben on­der­steu­ning no­dig om zelf­stan­dig te kun­nen wo­nen. Daar­voor is de Wet maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning (Wmo). Als u hulp bij het huis­hou­den no­dig hebt of dag­be­ste­ding, kunt u dat via uw ge­meen­te aan­vra­gen. Ook als een man­tel­zor­ger – ie­mand die voor een naas­te zorgt – tij­de­lijk on­der­steu­ning no­dig heeft, kunt u dat bij uw ge­meen­te aan­vra­gen. Voor hulp van de Wmo geldt een ei­gen bij­dra­ge. Hoe hoog of laag de­ze is, is on­der an­de­re af­han­ke­lijk van uw in­ko­men, uw leef­tijd en of u al an­de­re vor­men van steun ont­vangt.

3 Zorg­ver­ze­ke­rings­wet (Zvw)

De Zorg­ver­ze­ke­rings­wet gaat over de ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring. De ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring be­vat al­le nood­za­ke­lij­ke zorg zo­als zie­ken­huis­zorg, me­di­cij­nen, hulp­mid­de­len en huis­art­sen­zorg. Ook thuis­zorg, zo­als per­soon­lij­ke ver­zor­ging en ver­ple­ging, zijn on­der­deel van het ba­sis­pak­ket. Dat geldt ook voor (ge­ri­a­tri­sche) re­va­li­da­tie. Uw bij­dra­ge in de kos­ten voor de­ze vor­men van zorg be­staat uit het (ver­plicht) ei­gen ri­si­co voor uw zorg­ver­ze­ke­ring. Een in­di­ca­tie voor thuis­zorg kunt u recht­streeks aan­vra­gen bij de Thuis­zorg.

Par­ti­cu­lie­re thuis­zorg

Ook par­ti­cu­lie­re thuis­zorg van Land van Hor­ne is mo­ge­lijk. U be­kos­tigt dan zelf de zorg en maakt dus geen ge­bruik van de ver­goe­din­gen uit bo­ven­staan­de wet­ten. Een cli­ëntad­vi­seur kan u meer ver­tel­len over de mo­ge­lijk­he­den.

Meer we­ten over ei­gen bij­dra­ge

Het CAK be­re­kent en int de ei­gen bij­dra­ge voor de di­ver­se vor­men van zorg. Op de web­si­te van het CAK vindt u re­ken­mo­du­les om te be­re­ke­nen wat uw ei­gen bij­dra­ge is.

Ver­der le­zen

Wilt u graag ver­der le­zen over bo­ven­staan­de wet­ten? Meer in­for­ma­tie vindt u ook op de web­si­te van At­las van Zorg & Hulp. Ook kunt u de cli­ën­ten­ser­vi­ce­dienst bel­len op te­le­foon­num­mer 0900 333 55 55.

U kunt hier uw vraag stellen of aangeven welke zorg u wilt aanvragen.

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.