Zorg re­ge­len

Neem vrij­blij­vend con­tact op met on­ze cli­ëntad­vi­seurs

Als u zorg of hulp voor uzelf of voor een fa­mi­lie­lid wilt re­ge­len, dan hebt u wel­licht di­ver­se vra­gen. Wel­ke zorg is mo­ge­lijk? Heb ik een in­di­ca­tie no­dig? Zijn er kos­ten? De cli­ëntad­vi­seurs van Land van Hor­ne ge­ven u graag vrij­blij­vend ad­vies over wel­ke zorg bij u past en kun­nen u te­vens on­der­steu­nen bij het aan­vra­gen van zorg. Ook een per­soon­lijk ge­sprek is mo­ge­lijk.

 

 

Con­tact cli­ëntad­vi­seurs

  • De cli­ëntad­vi­seurs van Land van Hor­ne zijn van maan­dag tot en met vrij­dag be­reik­baar van 8.30 tot 17.00 uur via te­le­foon­num­mer 0900 333 55 55. Voor dit in­for­ma­tie­num­mer be­taalt u uw ge­brui­ke­lij­ke te­le­foon­kos­ten.
  • U kunt hen ook een e-mail stu­ren via csd at land­van­hor­ne dot nl of on­der­aan de­ze pa­gi­na uw be­richt voor hen ach­ter­la­ten. 

De cli­ëntad­vi­seurs kun­nen u on­der an­de­re meer ver­tel­len over on­der­steu­ning thuis, dag­be­ste­ding, het wo­nen in een (woon)zorg­cen­tum, re­va­li­de­ren of het ont­las­ten van de man­tel­zor­ger (ie­mand die voor een naas­te zorgt). Ook als u vra­gen hebt over een in­di­ca­tie, de ei­gen bij­dra­ge, de ver­an­de­rin­gen in de zorg­wet­ten be­ant­woor­den zij de­ze graag voor u. Wij heb­ben de zorg­re­ge­lin­gen ook voor u op een rij­tje ge­zet.

Vind zorg in de buurt

Als u zich graag wilt ori­ën­te­ren op de mo­ge­lijk­he­den, dan vindt u op ho­me­pa­gi­na van on­ze web­si­te in­for­ma­tie over de zorg en dien­sten van Land van Hor­ne. U kunt ook zorg zoe­ken op plaats. Dan krijgt u een over­zicht van de zorg en dien­sten in de buurt.

U kunt hier uw vraag stellen of aangeven welke zorg u wilt aanvragen.

Deze vraag stellen we u om spam te voorkomen.