Vol­le­dig Pak­ket Thuis

Thuis wo­nen met com­ple­te zorg

Met het VPT (Vol­le­dig Pak­ket Thuis) com­bi­neert u de voor­de­len van zelf­stan­dig wo­nen met de com­ple­te zorg die u in een zorg­cen­trum krijgt.

 

VPT zorg als u na­bij een zorg­cen­trum woont

Wij bie­den het VPT aan als u een in­di­ca­tie voor 'zorg en ver­blijf' hebt en u woont in de na­bij­heid van een van on­ze zorg­cen­tra. We stre­ven er naar om het werk­ge­bied gaan­de­weg uit te brei­den.

Wat houdt VPT zorg in?

Wij le­ve­ren u de zorg aan huis die u nor­maal in een zorg­cen­trum ont­vangt. Dat be­te­kent be­schik­baar­heid van zorg en nacht­zorg via alar­me­ring, maal­tijd­voor­zie­ning en de schoon­maak, al­les ge­woon bij u thuis. Sa­men ma­ken wij af­spra­ken over de zorg en ver­ple­ging die u no­dig hebt, bin­nen de mo­ge­lijk­he­den van uw in­di­ca­tie.  U be­houdt uw ei­gen huis­arts, tand­arts en apo­theek. En kunt mee­doen met ac­ti­vi­tei­ten die wij in het (woon-)zorg­cen­trum or­ga­ni­se­ren.

Wat niet tot het VPT be­hoort

Het VPT ar­ran­ge­ment is ex­clu­sief be­han­de­ling en be­han­del­kos­ten. Me­di­sche, tand­heel­kun­di­ge, pa­ra­me­di­sche zorg, me­di­cij­nen, ge­nees­mid­de­len en on­der­steu­nen­de hulp­mid­de­len (bij­voor­beeld een rol­stoel) kunt u blij­ven af­ne­men bij uw ver­trouw­de arts of be­han­de­laar.

Ver­goe­ding met la­ge­re ei­gen bij­dra­ge

De Wet lang­du­ri­ge zorg (Wlz) ver­goedt de kos­ten voor de zorg die u ont­vangt. Wel geldt een ei­gen bij­dra­ge, die re­la­tief la­ger is, om­dat u in uw ei­gen huis blijft wo­nen. U be­taalt im­mers zelf uw woon­las­ten. U hebt geen uit­ga­ven meer voor de da­ge­lijk­se maal­tij­den, om­dat Land van Hor­ne de­ze ver­zorgt.

Vra­gen over het VPT?

Wilt u zich eerst ori­ën­te­ren of meer in­for­ma­tie? On­ze cli­ëntad­vi­seur ver­kent graag met u of en wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn, af­han­ke­lijk van uw zor­gin­di­ca­tie en woon­si­tu­a­tie. Neem con­tact met ons op voor een vrij­blij­vend ge­sprek. On­ze cli­ëntad­vi­seurs zij be­reik­baar via T 0900 333 55 55 en csd at land­van­hor­ne dot nl.