Ver­zorgd wo­nen

Ook vlak bij u in de buurt

Stich­ting Land van Hor­ne biedt di­ver­se com­bi­na­ties als het gaat om wo­nen en zorg in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, Leu­dal, So­me­ren en Cra­nen­don­ck.

Mo­ge­lijk­he­den wo­nen en zorg

Er zijn ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den als het gaat om wo­nen en zorg. U kunt bij­voor­beeld in een ap­par­te­ment of aan­leun­wo­ning in of na­bij een (woon)zorg­cen­trum gaan wo­nen en ge­bruik ma­ken van de zorg- en wel­zijns­dien­sten van Stich­ting Land van Hor­ne. Na­tuur­lijk woont u zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig thuis maar als dat niet meer gaat, dan kunt u in een zorg­cen­trum bij u in de buurt gaan wo­nen. Een nieuw thuis.

Kort­du­rend ver­blijf

Tij­de­lijk ver­blij­ven in een zorg­cen­trum be­hoort ook tot de mo­ge­lijk­he­den. Bij­voor­beeld als u her­stel­lend bent van een ope­ra­tie (Her­stel­zorg) of wan­neer uw man­tel­zor­ger even op adem wil ko­men (Res­pijt­zorg). We spre­ken dan van kort­du­rend ver­blijf.

Be­kijk hier­on­der on­ze lo­ca­ties voor meer in­for­ma­tie of bel ons op T 0900 333 55 55.