Was­ser­vi­ce

Houd meer tijd of ener­gie over voor an­de­re din­gen

De was doen: stie­kem best een tijd­ro­ven­de klus, ie­de­re week weer. Ook kan het be­las­tend zijn als u bij­voor­beeld klach­ten hebt aan uw pols of arm. Wilt u uw tijd of ener­gie lie­ver over­hou­den voor an­de­re din­gen, of wilt u uw fa­mi­lie niet met de was be­las­ten? En woont u in een (woon)zorg­cen­trum van Land van Hor­ne? Dan kunt u de was of de strijk door on­ze was­se­rij la­ten doen. Al­les weer schoon en fris bij u thuis re­tour.

U kunt de was met­een op­ber­gen in uw kast

De Stich­ting Land van Hor­ne heeft een hy­per­mo­der­ne was­se­rij in Weert en biedt cli­ën­ten van on­ze (woon)zorg­cen­tra een was­ser­vi­ce en een strijkser­vi­ce aan.

Wij ha­len het vie­ze was­goed op een vas­te dag in de week bij u op. In on­ze was­se­rij wordt de was pro­fes­si­o­neel ge­was­sen en be­han­deld. U ont­vangt de scho­ne was ge­woon­lijk bin­nen een week te­rug. De scho­ne was vou­wen wij tot net­te sta­pels of u kunt er voor kie­zen om het was­goed door ons te la­ten strij­ken. Kort­om, als wij het scho­ne was­goed be­zor­gen, dan kunt u het met­een op­ber­gen in uw gar­de­ro­be­kast.

Aan­mel­den of meer in­for­ma­tie was­se­rij

Wilt u ge­bruik ma­ken van de was­ser­vi­ce of strijkser­vi­ce? Of wilt u meer in­for­ma­tie? Vraag het ge­rust bij on­ze re­cep­ties of bel of mail naar on­ze klan­ten­ser­vi­ce: T 0900 333 55 55 en in­fo@land­van­hor­ne.nl. Wij ver­tel­len u graag meer over de mo­ge­lijk­he­den en de kos­ten.

Leveranciers

Geen items gevonden
Vi­deo: Be­kijk hoe on­ze was­ser­vi­ce werkt.