Weert - Mar­ti­nus

Wo­nen met zorg, in het hart van Weert

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus gaat ver­nieu­wen: de oud­bouw van het zorg­cen­trum wordt ver­van­gen door nieuw­bouw. Er komt een mo­dern zorg­cen­trum voor in de plaats. De re­cen­te­re bouw­vleu­gels blij­ven in ge­bruik en wor­den in­ge­bed in de nieuw­bouw. Het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus ligt straks aan het Zorg­plein Land van Hor­ne. Ook het nieu­we be­han­del­cen­trum, re­va­li­da­tie­cen­trum en Hun­ting­ton­cen­trum zijn on­der­deel van het Zorg­plein. Lees hier meer over het nieu­we com­plex.  

 

Waar kunt u voor te­recht in Mar­ti­nus, ook tij­dens de nieuw­bouw?

Af­de­ling so­ma­tiek in mo­der­ne vleu­gel

In Mar­ti­nus zijn mo­der­ne af­de­lin­gen so­ma­tiek. De­ze af­de­lin­gen zijn voor­zien van al­le fa­ci­li­tei­ten en het ac­cent ligt er op kleur en licht. Hier wo­nen men­sen die in­ten­sie­ve zorg en be­han­de­ling no­dig heb­ben. In de­ze vleu­gel van Mar­ti­nus kun­nen men­sen (blij­ven) wo­nen tij­dens de nieuw­bouw van het an­de­re deel.

Zorg op maat

Wij vin­den het be­lang­rijk dat u in Mar­ti­nus zo zelf­stan­dig mo­ge­lijk kunt wo­nen. Een nieuw thuis. Fa­mi­lie, vrien­den en de lo­ka­le ge­meen­schap zijn hier­bij van gro­te waar­de. Uw mo­ge­lijk­he­den en be­hoef­ten, met on­der­steu­ning van men­sen uit uw om­ge­ving, vor­men het uit­gangs­punt bij het bie­den van on­ze zorg. Pro­fes­si­o­ne­le zorg is aan­vul­lend en on­der­steu­nend.

Di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten en fa­ci­li­tei­ten bie­den we tij­dens de nieuw­bouw­pe­ri­o­de in de vleu­gel zelf.

 

Toe­gang af­de­ling so­ma­tiek

De toe­gang naar de vleu­gel van de af­de­lin­gen so­ma­tiek is van­af 12 de­cem­ber aan de zij­de van de Em­ma­sin­gel van­we­ge de nieuw­bouw. Tot die tijd is de in­gang via de (ou­de) hoof­den­tree aan de Vo­gels­bleek.

Con­tact

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlZorg­cen­trum Mar­ti­nus heeft waar­de­rin­gen ont­van­gen op Zorg­kaart­Ne­der­land. Be­kijk al­le waar­de­rin­gen of plaats een waar­de­ring.

Meer in­for­ma­tie over het nieu­we zorg- en be­han­del­cen­trum

Wilt u meer in­for­ma­tie over zorg­cen­trum Mar­ti­nus? Of wilt u zorg of hulp re­ge­len voor uzelf of voor uw naas­te? Er komt dan vaak veel op u af en we kun­nen ons voor­stel­len dat u vra­gen hebt. Neem daar­om ge­rust vrij­blij­vend con­tact met ons op voor meer in­for­ma­tie. Wij zijn tij­dens kan­toor­uren be­reik­baar via: T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl.

Wilt u de nieuw­bouw van zorg­cen­trum Mar­ti­nus li­ve vol­gen? Klik dan hier voor de web­cams van de bouw van het nieu­we zorg- en be­han­del­cen­trum.

Activiteiten

Tij­dens nieuw­bouw­pe­ri­o­de

Tij­dens de nieuw­bouw­pe­ri­o­de wor­den de ac­ti­vi­tei­ten an­ders ge­or­ga­ni­seerd. Ac­ti­vi­tei­ten vin­den klein­scha­li­ger plaats in een van de huis­ka­mers op de af­de­ling en soms in het ap­par­te­ment van de cli­ënt. Een en­ke­le ac­ti­vi­teit vindt plaats in een an­der zorg­cen­trum.

Ac­ti­vi­tei­ten

De in­vul­ling van de ac­ti­vi­tei­ten zijn af­han­ke­lijk van de wen­sen en be­hoef­ten van de cli­ën­ten. Ac­ti­vi­tei­ten die mo­men­teel plaats vin­den:

 • Be­wo­ners­koor in Ver­vers­hof
 • Kaar­ten 2x per week
 • In­loop­mid­dag
 • Volks­schil­de­ren
 • Groeps­ge­sprek
 • Kie­nen in Hor­ne­hoof
 • Sei­zoens­ac­ti­vi­tei­ten

In­di­vi­du­e­le ac­ti­vi­tei­ten

Vindt u het fijn om in­di­vi­du­eel een ac­ti­vi­teit te on­der­ne­men? In over­leg met u wordt een vrij­wil­li­ger ge­zocht om sa­men een ac­ti­vi­teit te on­der­ne­men. U kunt den­ken aan het be­luis­te­ren van mu­ziek, het spe­len van een spel, een eind­je wan­de­len of het kij­ken van fo­to’s.

Faciliteiten

Fa­ci­li­tei­ten en dien­sten

In het zorg­cen­trum bie­den we di­ver­se aan­vul­len­de fa­ci­li­tei­ten en dien­sten. De­ze vindt u hier­on­der. Voor meer in­for­ma­tie over de mo­ge­lij­ke kos­ten gaat u naar: Kos­ten aan­vul­len­de dien­sten.

Aan­slui­ting open­baar ver­voer

De in­gang van af­de­ling so­ma­tiek van zorg­cen­trum Mar­ti­nus ligt aan de Em­ma­sin­gel in het cen­trum van Weert. Een bus­hal­te ligt op cir­ca 2 mi­nu­ten loop­af­stand.

Gra­tis wi­fi

Er is in zorg­cen­trum Mar­ti­nus gra­tis wi­fi be­schik­baar op be­paal­de af­de­lin­gen. De in­log­ge­ge­vens vindt u op de lo­ca­tie.

Ka­bel­krant

Mid­dels de ka­bel­krant blijft u op de hoog­te van we­tens­waar­dig­he­den en in­for­ma­tie rond­om ac­ti­vi­tei­ten in zorg­cen­trum Mar­ti­nus.

Kap­per

'Als uw haar maar goed zit', een be­kend ge­zeg­de dat veel men­sen ter har­te ne­men. Een knip­beurt of uw haar la­ten föh­nen; dat kan bij de kap­sa­lon in Mar­ti­nus. Tij­dens de nieuw­bouw heeft de kap­per een tij­de­lij­ke plek of komt de­ze naar het ap­par­te­ment van de cli­ënt.

Par­keer­ge­le­gen­heid

Tij­dens de nieuw­bouw is er geen par­keer­ge­le­gen­heid op het ter­rein van Mar­ti­nus. We ver­wij­zen u naar par­keer­voor­zie­nin­gen in de om­ge­ving. Cli­ën­ten en be­zoe­kers die min­der goed ter been zijn, kun­nen dicht bij de in­gan­gen wor­den ge­bracht.

Par­ke­ren in om­ge­ving:

 • Em­ma­sin­gel
 • Par­keer­ter­rein Kas­teel­plein (bij de Ra­bo­bank)
 • Par­keer­ga­ra­ge De Munt, Stad­huis­plein/Ho­gesteen­weg (on­der het voor­ma­li­ge stad­huis, nu Cwar­tier ge­naamd)
 • Par­keer­dek Oud Gast­huis­plein (Ho­gesteen­weg, bij voor­ma­lig stad­huis)
Lithur­gi­sche vie­rin­gen

Tij­dens de nieuw­bouw or­ga­ni­se­ren we de lithur­gi­sche vie­rin­gen op klein­scha­li­ge wij­ze op de af­de­lin­gen.

Was­ser­vi­ce

Vindt u het was­sen en het strij­ken van uw kle­ding ook zo'n tijd­ro­ven­de klus of wel­licht ver­moei­end? Stich­ting Land van Hor­ne be­schikt over een mo­der­ne was­se­rij. Wan­neer u in Mar­ti­nus komt wo­nen, kunt u er­voor kie­zen hier ge­bruik van te ma­ken.

St. Martinus nieuwbouw
Nieuw zorg- en be­han­del­cen­trum: aan­zicht Vo­gels­bleek
St. Martinus nieuwbouw
Nieuw zorg- en be­han­del­cen­trum, ter­ras
Martinus nieuwbouw met naam
Zorg­plein Land van Hor­ne
St. Martinus Luchtfoto
Hui­di­ge Mar­ti­nus: in vo­gel­vlucht